3
I ME je jolar kak nenen la, pwe je maukida kelepala nan Aten, Ap kadar won komail Timoteuj ri atail o papan Kot ni ronamau en Krijtuj, pwen katene komail o kamait komail la iran omail pojon. Pwe jota amen en luet kila kamekam wet, pwe pein komail aja, mepukat kileledier on kitail. Pwe ni at mimi re omail, je kokopki don komail kamekam; duen a pwaidar o duen me komail aja. I me i jolar kak nenenla, a i ilakila, pwe i en aja, duen omail pojon, ma men kajonejon jo kajonejon komail, o ma at dodok jota pan dodok mal. A metet ni en Timoteuj pwara don kin jan re omail, o padaki on kit ron mau duen omail pojon o limpok, o duen omail tamataman kit anjau karoj, o duen komail men kilan kit, i dueta kit kin inon ion kilan komail. Ri ai kan, kit ap kamait kilar komail ni at kamekam o apwal akan ki omail pojon. Pwe anjau wet kit maureda, ma komail poden tenedi on Kaun o. Pwe ia danke me jen dankeki Kot pweki komail, me pan raj on peren, me je peren kida mon Kot ki komail? 10 Je kin poden kapakapa kin komail ni pon ni ran o nidinidiki, jen kilan maj omail o kaunjokala omail pojon. 11 Ari, pein Kot, o Jam atail, o atail Kaun Iejuj en kotin kalua kit won komail. 12 A Kaun o en kotin kanedere komail la o kalaudela omail limpok nan pun omail o on amen amen dueta kit on komail. 13 O kotin kateneten monion omail pwen mau melel, ni jaraui mon Kot o Jam atail on ni ran en atail Kaun Iejuj, me pan kotido o japwilim a jaraui kan karoj ian i.