Kadede Kap Psam Akan Men Rom 8
8
ARI, solar me mau ong pakadeikada, me mi ren Kristus Iesus. Pwe kapung en Ngen en maur ren Kristus Iesus kamaio ia da sang ni kapung en dip o mela. Pwe me kapung sota kak ong, aki a luete kila pali uduk, iei me Kot kotin wiada ni a kotin poronedo sapwilim a Ol ni mom en uduk en dip, pweki dip, pwen kadeikada dip ni pali uduk. Pwen kapwaiada pung en kapung re atail, me sota weideki pali uduk a pali Ngen. Pwe me kisan pali uduk, kin lamelame duen inong en uduk, a me kisan pali Ngen, kin lamelame duen inong en Ngen. Pwe tiak en uduk iei mela, a tiak en Ngen maur o popol. Pweki tiak en uduk kin palian Kot, pwe a sota kin duki ong kapung en Kot, pwe a pil sota kak ong. A me kisan pali uduk, sota kak konekon ren Kot. A komail kaidin kisan pali uduk, pwe kisan pali Ngen, ma Ngen en Kot kotikot lol omail. A me sota aneki Ngen en Kristus, i kaidin sapwilim a. 10 A ma Kristus kotikot lol omail, war mekilar dip, a ngen memaureki pung. 11 A ma Ngen o, me kaiasadar Iesus sang ren me melar akan, kotikot lol omail, nan i me kaiasadar Kristus sang ren me melar akan, pil pan kamaureda war omail mela ki Ngen e, me kotikot lol omail. 12 Ari ri ai kan, kitail solar pwaipwand ong pali uduk, pwen kapwaiada inong en uduk, 13 Pwe ma komail memaureki uduk, komail pan mela, a ma komail pan kamela wiawia en pali war ki Ngen, komail pan memaureta. 14 Pwe karos me weweideki Ngen en Kot, nan irail seri en Kot akan. 15 Pwe kaidin ngen en ladu, me komail aleer, pwen pur ong masak, a Ngen en seri, me komail aleer, me kitail kin eker kida: Apa, Sam! 16 Pein ngen o kotin iang ngen atail kadedeki, me kitail seri en Kot akan. 17 A ma kitail seri kan, nan kitail pil seri en soso, seri en soso en Kot o kisan toun soso en Kristus, ma kitail iang kamekam, kitail pil pan iang linganla. 18 Pwe i asaer, me kamekam en ansau et sota mau ong en kaparoki ong lingan kokodo, me pan kasansaledang kitail, 19 Pwe audepan sappa poden anane kaualap papasan en seri en Kot ar pan maioda. 20 Pwe audepan sappa o pangalang mela, kaidin pweki pein insen arail, a pweki i, me pang ir alang kaporopor. 21 Pwe audepan o pil pan maioda sang ni a lidulidui ong tiak en soredi, ong maio en lingan en seri en Kot akan. 22 Pwe kitail asaer, me audepan sappa karos kin sangesanglol o mimi pan wairok en naitik lao lel met. 23 A kaidin irail eta, pwe kitail pil iang, me mesenin Ngen, pil pein kitail kin sangesang, auiaui lao ansau en pali war atail ar kawilikapada. 24 Pwe kitail kamaurelanger kaporopor. A kaporopor me sansal, i kaidin kaporopor; pwe me amen kin ududial, menda en kaporoporeki? 25 A ma kitail kaporoporeki, me kitail sota udial, kitail kin kanongama auiauieta. 26 Pil Ngen o kotin sauasa kitail ni atail luet akan, pwe kitail sasa, da me kitail en poeki, o da me kon ong, pwe pein Ngen o sangesangelol o laolao kin kitail. 27 A me kin kotin kasauiada mongiong akan, mangi duen kupur en Ngen, pwe a kin kotin laolaoki saraui kan duen tiak en kupur en Kot. 28 A kitail asa, me karos kin kamauiala me pok ong Kot akan, irail me paeker duen ar kileledier. 29 Pwe me a kotin piladar mas o, iei me a pil kotin kileledier, en tialang mom en sapwilim a Ol, pwe a en meseni nan pung en ri a kan. 30 A me a kotin kileledier mas o, a pil kotin waronge irail edo, a me a kotin warongedor, a pil kapung irail alar, a me a kapungalar, a pil kotin kalingan irail adar. 31 Ari, da me kitail en sapenki mepukat? Ma Kot iang kitail, is me pan kak palian kitail? 32 I me sota kotin kasampwaleki sapwilim a Ol, pwe a kotiki wei en wiliandi kitail, dadue, a so pan kotin sapan iangaki dong kitail meakaros? 33 Is me pan kapung ong en Kot a piladar akan? Pwe Kot eta, me kotin kapungada; 34 Is me pan kadeikada? Pwe Kristus me matalar, me pil kaiasada o me pil kaipokedi ni pali maun en Kot, o me pil kin laolao kin kitail. 35 Is me pan irawei sang kitail ni limpok en Kristus? Ansau apwal, de masak, de kamekam, de isesol, de kiliso, de kamasak, de kodlas? 36 Duen a intingidier: Pweki komui kit kamekame kilar kaukaule, kit me wadok ong sip akan, me kileledier ong kamela. 37 A ni mepukat karos kitail me poedier kaualap pweki i, me pok ong kitail er. 38 Pwe i asa, me kaidin mela, de maur, pil kaidin tounlang kan, de saupeidi, pil kaidin men met, de men mur, de me manaman akan, 39 Pil kaidin men poe, de men pa, de okotme pan kak irawei sang kitail ni limpok en Kot, me mi ren Kristus Iesus atail Kaun.