7
DE ri ai kan, komail sota asa — i kin peidok ren me asa kapung o — me kapung o kin poedi aramas arain a memaur? Pwe li amen, me a warok mia, kin kaupingki kapung en a warok arain a memaur. A ma a warok melar, a muei sanger kapung en a warok. A ma a pan paudeki amen ol ni a warok memaur, a pan adaneki kamal amen; a ma a warok melar, a muei sanger kapung, ap sota pan kamal amen, ma a pan pur ong amen ol. Ari ri ai kan, iduen pil komail mekilar kapung o pweki war en Kristus, pwen wiala nain amen, iet, me iasadar sang ren me melar akan, pwen kaparapar ong Kot. Pwe ni at kekeideki tiak en pali uduk, inong en dip me kelail nan kokon atail pweki kapung o, pwen kaparapar ong mela. A met kitail muei sanger kapung o, pwe sal pat ong mela olar, pwe kitail en papa ong tiak kap en ngen, a kaidin ong tiak maring en inting. Ari, da me kitail en inda? Me dip kapung o? O so! A i pan sasa dip, ma so kapung. Pwe i pan sasa duen inong sued, ma kapung so kalok kidar: Koe der norok! A dip kadiarok kidar kusoned, ap kainong ong ia song en inong sued karos, pwe ma sota kapung dip mela. Pwe mas o i sota mi pan kapung, ap mamaureta, a kusoned lao mia, dip ai ap diarokadar. 10 A ngai melar; kusoned, me loki dong ia, pwe i en maure kida, kare ong ia mela. 11 Pwe dip kadiarok kidar kusoned liapai ia dar, ap kame ia lar. 12 Ari, kapung o me saraui o kusoned me saraui, a pung o mau. 13 A iaduen me mau kot kare ong ia mela? O so! A dip en sansale kida me kamau o ni a kare ong ia mela, pwe dip en sansale kida kusoned. 14 Pwe kitail asa, me kapung o me ngenin, a ngai me uduken o netilang dip. 15 Pwe i sota asa, da me i en wia. Pwe kaidin me i mauki, me i kin wiada, a me i kin suedeki, iei me i kin wia. 16 Ari, ma i kin wiada, me i kang wia, nan i kin kasansaleda, me kapung me mau. 17 A ma i wiadar, me i sota men wia, kaidin ngai me wiadar, a dip me mimi lol i. 18 Pwe i asa, me sota mau kot mi lol i nan uduk ai, pwe i kin men wiada me mau, a en angada me pung i sota kak ong. 19 Pwe me mau o, me i men wiada, i sota kin kapwaida, a me sued, me i kang, i me i kin wiada. 20 A ma i wiada, me i so men wiada, kaidin ngai me wiada, a dip me mi lol i. 21 Iet me kapung kadiarok ong ia: Ni ai men wiada me mau, me sued mimi re i. 22 Pwe i kin mauki kapung en Kot pali lol en aramas. 23 I ap diaradar eu kapung ni ai kokon akan, me kin palian kapung en loli, ap kalua ia di pan kapung en dip, me mi nan ai kokon akan. 24 O ngai aramas luet amen! Is me pan kamaio wei ia sang ni war mela wet! 25 I danke Kot pweki Iesus Kristus atail Kaun. Nan lol i i kin papang kapung en Kot, a ni pali uduk kapung en dip.