Kadede Kap Psam Akan Men Rom 4
4
ARI, da me kitail en inda duen Apraam sam atail ni pali uduk, da me a diaradar? Pwe ma Apraam pung kilar a wiawia kan, nan a men suaiki mia, a kaidin mon Kot. Pwe da me kisin likau masanier? Apraam poson Kot, o i me wadok ong i kapunga pa. A me kin keleki a wiawia kan, nan pwain a pan wad ong i nin tiak en kusoned a kaidin ni mak. A me sota kin keleki a wiawia kan, ap poson i, me kin kapungala me doo sang Kot akan, nan a poson me wadok ong i kapunga pa i. Duen Dawid kapaiaki aramas amen, me Kot kotin kapungala likin a wiawia kan: Meid pai, me ar sapung kan lapwadar, o me dip ar akan pwaipwaidier! Meid pai ol o, me Kaun o solar pan kapokoki ong dip a! Ari, me sirkomsais eta, me pai wet kin ko ong, de a pil itar ong me sosirkomsais? Pwe kit me indada: En Apraam a poson me wadok ong i kapunge pa. 10 Ari, iaduen a wadok ong i? Ni a sirkomsaiselar de ni a sosirkomsaiselar? Kaidin ni sirkomsais, pwe ni a sosirkomsais. 11 A a aleer kilel en sirkomsais, men kadede a pung kilar poson, me a anekier ni a sosirkomsais, pwen wiala sam en me poson ap sosirkomsais akan karos, pwe pung wet en pil wadok ong irail. 12 O pil wiala sam en me sirkomsais akan. A kaidin arail me sirkomsais akan eta, pwe pil en irail, me aluki poson ota, me mi ren sam atail Apraam ni a sosirkomsais. 13 Pwe kaidin ki kapung o me Apraam o kadaudok a aleer inau o, me a pan sosoki sappa, a ki poson pung. 14 Pwe ma irail, me men kapwaiada kapung o, pan ale soso, nan poson me mal kot, o inau olar. 15 Pwe kapung o kin kareda ongiong, pwe ma sota kapung, a pil sota sapung. 16 I me pung pan tapi sang ni poson, pwe karos en tapi sang mak; o inau ong kadaudok o en tengeteng. A kaidin ir eta, me mi pan kapung o, pwe pil karos, me mi pan poson en Apraam, me sam en kitail karos. 17 Duen a intingidier: I wia kin uk alar sam en wein sappa toto mon Kot, me a poson me kin kamaureda me melar akan o molipei ir, me saikenta mia, pwen miala. 18 I me poson, ap sota kaporopor mia, pwen wiala sam en wein sappa toto, duen a lokido: Nan iduen kadaudok om. 19 Ap sota luetalar ni a poson o so lamelame, me war a melar, pwe a koren iong saunpar epuki; pil sota lamelame war en Sara a melar. 20 Pwe a sota peikasaleki inau en Kot ki soposon, a a kakairida ni poson, o i me a kin kapingaki Kot. 21 A asa melelia, me i kotin inauki ong i, a pan kotin kapwaiada. 22 Nan i wadok ong i kapunga pa. 23 Mepukat sota intingidier pweki i eta, me a wadok ong i mepukat, 24 A pil pweki kitail, me a pan wadok ong, ma kitail pan poson i, me kotin kaiasadar Iesus atail Kaun sang ren me melar akan. 25 Pwe i me pangalar pweki dip atail, o a kotin iasadar pwen kapung patail.