4
IA wasa akamai o pei nan pung omail kin tapi sang ia? Kaidin sang nan omail inong sued akan, me kin pepei nan omail kokon akan? Komail kin inong iong, ap sota aneki, komail kin kamela o kailongki, ap sota, me komail pan ale; komail kin akamai o mauin. A sota omail meakot, pwe komail sota kin poeki. Komail kin poeki, ap sota pwaida, pwe komail kin poeki sapung, pwe komail kin kapwaia kida omail inong sued akan. Komail kamal akan, komail sota asa me waroki ong sappa et, kin imwintiti ong Kot? Ari meamen, me men kompoke pan sappa, nan i imwintiti en Kot amen. De komail kiki ong, me puk saraui masani mal: Ngen o me kotikot lol omail, kin inong iong o nantiong dodok ong Kot. A meid laud a mak ong kitail. I me a kotin masanieki: Kot kin kotin palian me aklapalap, ap maki ong me opampap akan. Komail ari duki ong Kot a palian tewil, a ap pan tang wei sang komail. Kakondak mongiong ong Kot, a ap pan kupukupura komail, kamakelekel pa omail, komail me dipan; o kaminela mongiong omail, komail me lol riapot. Kainsino, o maiei, o sangesang; omail kaukaurur en wuki ong me mauk, o omail peren ong insensued. 10 Akitikitik ki pein komail mon Kaun o, a ap pan kasapwil komail da. 11 Ri ai ko komail de lokaia sued nan pung omail. Pwe me kin lokaia sued duen ri a, de kadeikada ri a, a kin lokaia sued ong kapung o kin kadeikada kapung o. A ma koe kadeikada kapung, pwe saunkapung amen koe. 12 Amen ta saunkapung o saunkadeik, me kak ong kamaurela o kariala. A is koe, me kin kadeikada men imp a? 13 Iet pil eu, komail me kin inda: Ran wet de lakap se pan kolang kanim wet o kauson wasa o par eu, o netinet ap kapwapwala. 14 A komail kin sasa, da me pan wiaui lakap, pwe da omail maur? Pwe komail kin ras ong tokoi, me kin mi ansau kis, ap mokonaidi. 15 Mak eta komail en inda: Ma Kaun o kotin kupura, o ma kitail memaureta, kitail pan wiada met de mo. 16 A so, komail kin perenki omail susuai, nan susuai due met me sued. 17 Ari, melel ta, meamen me lelapok ki me mau, ap sota wia, nan i me dip ong i.