Kadede Kap Psam Akan Men Ipru 7
7
IEI Melkisedek nanmarki en Salem o samero en Kot lapalap amen, me kotilan tu ong Apraam, ni a pure do sang a kaloedi nanmarki kai, ap kapaida i; Me Apraam pil kotiki ong eisok kis eu sang ni a dipisou karos. Iet wewe kaieu en mar a: Nanmarki en pung; ap pil: Nanmarki en Salem, iet wewe: Nanmarki en popol; Me sota sam a, sota in a, sota a kainok, sota tapin a ran akan, pil sota imwin maur. A a ras ong Sapwilim en Kot, o a pan samero kokolata. Komail kilang ol lapalap men et, me sam atail Apraam kotiki ong eisok kis eu en a dipisou, me lodier. Melel eta kadaudok en Lewi, me kasapwiladang dodok en samero, arail kusoned mia, me ren ale sang ren aramas akan, iei ri arail akan, eisok kis eu, duen kapung, a ir pil kisan kadaudok en Apraam. A i, me sota kisan irail, ale eisok kis eu sang ren Apraam o kapaiada i, me aleer inau o. Nan melel kaualap me tikitik o kin paida sang ren me lapalap. Ari met, aramas akan me udan mela, kin ale eisok kis eu, a mo amen, me kadedepa mia, duen a ieiasata. Ari melel, pil kadaudok en Lewi me kin ale eisok kis eu, kida eisok kis eu ong (Melkisedek) ki Apraam. 10 Pwe a mimieta nan longelong en sam a, ni ansau Melkisedek kotilan tu ong i. 11 Ari, ma dodok en samero Lewi unsokela — pwe i ansau irail aleer kapung o — da katepan amen samero en pwarado ni al en Melkisedek, a kaidin ni al en Aron? 12 Pwe ma dodok en samero wukila, nan kapung pan pil wukila. 13 A i, me se indinda, i kisan eu kainok, a sota amen sang nan kadaudok wet apwalier pei saraui. 14 Pwe meid sansal, me Kaun patail tapi sang Iuda. Ari, iran sau wet Moses sota katitiki meakot duen samero. 15 Mepukat sansal melel, ma amen samero pan kotido ni al en Melkisedek, 16 Me sota kasapwiladar pan tiak en kusoned uduken, pwe pan manaman en maur soutuk. 17 Pwe iet kadedepa: Komui samero soutuk amen duen al en Melkisedek. 18 Pwe i me kusoned en mas nikier, pwe me luet o sota katepa, 19 Pwe kapung sota kak kaunsokala meakot, a kaporopor me mau sang men mas, pan id pwarado, me kitail kak tuki ong Kot. 20 O iet pil eu kasampwal: Pwe a kasapwil kida kaula — a irail wiala samero ni sota kaula. 21 A men et sapwilikida kaula ren i, me kotin masani ong i: Kaun o kaular, a ap sota pan kalu kila: Komui samero soutuk amen duen al en Melkisedek. 22 Iei me Iesus pil wiala kapung pan inau, me mau sang men mas. 23 A irail me toto, me wialar samero, pweki ar matalar, kareda, me irail sota kak mimieta. 24 A i me potopoteta, pwe a kotin aleer dodok en samero soutuk. 25 Ari, i me a kotin kak kamaureda melel ir karos, me kai ki ong Kot i, pwe a kotin ieiasata, pwen laolao kin ir. 26 Pwe iduen samero lapalap me mau ong kitail, me saraui, o so sapung, o so samin, o me liki sang me dipan akan, o ileila sang nanlang. 27 Me sota rasong samero lapalap akan, me kin kida mas mairong pweki pein dip arail ap pweki en aramas akan ni ran karos. Pwe i me a kotin wiadar pan pak ta ieu, ni a kotin mueid ong Kot pein i. 28 Pwe kapung kin kasapwiladang samero aramas luet akan, a masan en kaula, me wiauier murin kapung, kasapwiladar Sapwilim a, me unsokalar soutuk.