Kadede Kap Psam Akan Men Korint II 13
13
METET ai pwar wong komail kasilepak, karos ap pan pung kila saunkadede riamen de silimen. A duen me i inda mas o o pil ni ai pwar wong komail er kariapak iduen i pil indang komail ansau wet, mon ai pan mi re omail, irail me wiadar dip mas o, o pil me tei kan karos, i lao pwar wong komail kasilepak, i sota pan dukedi, karos lao pungier. Pwe komail kin rapaki kilel eu, duen me Kristus kotin kalokaia ia, me sota luet nan pung omail, a a kin manaman nan pung omail, Pwe a kamatala ni a luet, ap id ieiaski manaman en Kot, a ma kit iang i luet, kit ap pan iang i memaureki manaman en Kot nan pung omail. Komail sosong pein komail, ma komail kin weweideki poson; komail kasaui pein komail; de komail so asa duen pein komail, me Iesus Kristus kotikot lol omail? A ma so, komail me sapung. A i kaporoporeki, me komail pan dedeki, me kaidin kit me sapung. A se kin kapakap ren Kot, komail ender wia me sued. Kaidin pweki kit en indand mau a pwe komail en wia me pung a kit en dueta me so katepa. Pwe kit sota kak palian melel, a kapwaiada me melel. Pwe kit peren, ma se me luet, a komail me kelail, o i me se men, komail en unsokala. 10 Ari, i me i intingki wei mepukat ni ai doo wei, pwe i de ngil patik ni ai koren, duen manaman, me Kaun o kotiki ong ia, pwen kamaui, a kaidin pwen kawela. 11 Ari ri ai kan, komail en pereperen o unsokala, o insenemau pena, komail lol ta pot o popol! Kot en limpok o popol ap pan kotikot re omail. 12 Komail ranamauki pena metik saraui. En saraui kan karos ar ranamau wong komail. 13 Mak en Kaun Iesus Kristus, o limpok en Kot, o atail saupena ren Ngen saraui en kotikot re omail karos! Amen.