Kadede Kap Psam Akan Timoteus I 5
5
KOE der lokaia kelail ong ol laud amen, a panaui i due sam amen, a me pulepul due ri om akan, Li laud due in akan, a me pulepul due ri om li akan ni makelekel melel. Kakaki li odi kan, me li odi melel. A ma li odi na seri kan mia, de wa en na seri ko, re pan padakki mas apwali pein ar penainai, o depuk ong ar papa o nono, pwe i me mau o kon ong Kot. A iet li odi melel amen, me kelep, me kin kaporoporeki Kot, o podidi ong ngidingid o kapakap akan ni pong o ni ran. A me kin kapwaiada a inong sued nan i melar ni a memaur. Mepukat padapadaki, pwe ren sota karaunepa. A ma amen sota kin apwali na kan, a mas toun im a kan, i me kasela poson, o a sued sang me soposon amen. Li odi men pan kileledi, ma a sota pulepul sang saunpar woneisok o ma a warok en ol ta men. 10 O me kalok mau ki a wiawia mau, o me wiada seri, o me apwali men kairu, o me widen nä en saraui kan, o me kadek ong me kamekame kan, o me kapwaiada song en wiawia mau karos. 11 A der tuki ong li odi pulepul akan, pwe irail lao inong wei sang Kristus, re men pur ong papaud. 12 A irail pan pakadeikada, pwe re muei sanger tapin poson. 13 A re pil ponkake o papang sili im akan, a kaidin ponkaka ta, pwe re pil poupou sili, o pil usa sili en amen a wiawia, o ar lokelokaia me sota mau. 14 A i men, li odi pulepul en papaud, o naitik, o apwali im ar, o der kare ong me sued o, en lalaue. 15 Pwe akai me wuki wei, wuki ong Satan. 16 A ma li odi men mi ren ol me poson amen de ren li me poson amen, a en pein apapwali i o der katoutoui momodisou, pwen itar ong me li odi melel. 17 Saunkoa kan me kin dodok mau, pan waunla melel, ir me kin sauasa ni padak o kawewe. 18 Pwe kisin likau o masani: Koe der penadi au en kau ol, me tiakedi wan wit. O toun dodok me war ong pwain en dodok. 19 Karaun pan saunkoa men der kamelele, ma so saunkadede riamen de silimen mia. 20 Ir me wia dip, kapung ong mon karos, pwe me tei kan en masakala. 21 I kakaliki ong uk mon Kot Kristus Iesus o tounlang lipilipil akan, koe en wiada mepukat, o so lipilipil, o so pwen konekon ren aramas. 22 Der madang pokadang pon amen pa om, o pil der dipane kila dip en amen kai, a pein koe en makelekel. 23 Koe der nim pil, a wain kis me kon ong kaped om o pweki om somau pan pak toto. 24 Dip en akai aramas me sansal ap mau ong kadeikada ansau wet, a dip en me tei kan pan sansal eu ran. 25 Pil dueta en akai ar wiawia mau me sansal metet, a me tei kan sota kak rirala.