3
PIL dueta komail li akan, udi ong pein omail warok kan, pwe irail me so poson masan o, en pil dore kila wiawia mau en li akan o arail nenenla. Ni arail kilekilang omail wiawia min iangaki lan. Arail kapwat ender ni pali liki ni arail ingid pena pit en monga de kapwat ki kold, de diliong nan likau lingan. A kapwat me so sansal mi nan mongiong en aramas, me so sor, impai, opampap, iei me kasampwal ren Kot. Pwe iduen kapwat en li saraui en kaua kan, me kaporoporeki Kot o duki ong pein arail warok kan. Duen Sara, me peiki ong Apraam o kamare kin i: Ai kaun; a komail wiala na seri kan, ma komail pan wiawia mau o sota masak. Pil dueta komail ol akan, lelapoki ong omail warok kan, kaka kin irail, pwe koma sosoki pena mak en maur, pwe omail kapakap ender poula. A iet imwin mepukat: Komail karos en lamalam ta pot, o pokepok pena, o pok ong ri omail akan, o kadek, o aktikitik. Komail der depukki me sued me sued, de lokaia sued lokaia sued, a kapaiada, ap asa, me a kilele ong komail, en sosoki pai kan. 10 Pwe me men pok ong maur o inong iong ran mau akan, i en pera sang sued lo a, o kil en au a, pwe re depa kotaue. 11 A en muei sang me sued, ap wia me mau, en rapaki popol, ap dadaurata. 12 Pwe silang in Kaun o kin pera me pung kan, o karong a me mangi ar kapakap. A silang in Kaun o kin palian irail me wia sued. 13 Is i me pan kaokaoe komail, ma komail dadaurata me mau? 14 A ma komail kamekameki me pung, komail meid pai; komail der masak irail o der waponda. 15 A komail en kasarauiki nan mongiong omail Kaun Kristus. Ansau karos komail en kak sapeng ong amen amen me kalelapok re omail duen kaporopor o, me mi lol omail. 16 A mepukat en wiaui nin tiak en opampap, o masak, o insen makelekel, pwe irail, me kinekine likam ong komail ni omail wiawia mau ren Kristus, ren namenokala ni ar karaun kin komail likam. 17 Me mau, ma i kupur en Kot, komail kamekameki me mau, sang omail kamekameki me sued. 18 Pwe pil Kristus kamekame ki dip pan mepak, me Pung wiliandi me sapung kan; pwen kalua kitail dong Kot. Pali uduk kamekamelar ap kaiasa kida Ngen. 19 I me a kotidilang wasa tengeteng, pwen padaki ong ngen akan, 20 Me sota peik mas o, ni ansau me Kot kotin auiaui o kanongama ong ir ni muein Noa, ni ansau, me war im wiauier, me malaulau, ir me walemen, maure kila pil o. 21 I me pil kin kamaur komail la ansau wet ni paptais a kaidin kaminela pali uduk, pwe inau en insen mau ong Kot eu, ki en Iesus Kristus a iasadar. 22 A kotidalang nanlang, kotikot ni pali maun en Kot. Tounlang kan, o lapalap akan, o manaman akan upai ong i.