Kadede Kap Psam Akan Men Korint I 9
9
KAIDIN ngai maiodar? Kaidin wanporon amen ngai? I sota udialer Iesus atail Kaun? Kaidin ai wiawia pan Kaun o komail? Ma i sota wanporon amen ong me tei ko, a ong komail; pwe komail kasale pan ai koa en wanporon pan Kaun o. Iduen i kin sapengki, ma meamen kin kalelapok re i. A sota muei ong kit er, en manga o nim? A sota muei ong kit er, en paudeki li amen, me pan iang kit sailok sili, duen me wanporon tei kan, o ri en Kaun o, o Kepas kin wiada? De ngai o Parnapas eta me a sota muei ong liki sang dodok en pa at? Is me kin iang mauin ap pwain pein i? Is me wiada mat en wain eu, me sota kin kang kisan wa? Is me kin kamanga pwin man akan me sota kin kang pil en didi en man oko? Mepukat i sota kin inda nin tiak en aramas akan, pwe kaidin kapung o me pil masanier due? Pwe a intingidier nan kapung en Moses: Koe der pira pena au en kau ol amen, me kin tiaka pasang korn. Iaduen, Kot kin apapwali kau ol akan? 10 De kaidin pweki kit, me a kotin masaniekier mepukat? Pwe me kin sapasap, en kaporoporeki a dodok; o me kin dolung en kaporoporeki, me a pan iang ale kisan wa. 11 Pwe ma kit wiai ong komail sapasap ngenin, a kaidin me kasampwal kot, me komail pan apwali kit ni pali uduk. 12 A ma a muei ong me tei kan, ale sang omail dipisou kan, nan kit me so mau ong sang irail? Ari so, kit sota kol ong kit tiak wet, a se men mia ni at apwal akan, pwe sen de karompwa rongamau en Kristus. 13 Komail sota asa, me irail, me sopisokki saraui, pil mangamanga sang nan im en kaudok, o me irail, me kin papang pei saraui, pil aleki pwais ar sang pei saraui? 14 Iduen Kaun o kotin masani, me irail, me padaki rongamau, pil pan mangaki rongamau. 15 A ngai sota kin kol ong ia eu ren mepukat, o i sota inting wei mepukat, pwe komail en kapwai ong ia mepukat, pwe a mau ong ia en mela, mon amen pan kawela mar ai. 16 Pwe ma i padaki rongamau, sota me i en suaiki, pwe i en udan wiada; pwe sued ong ia, ma i sota padaki rongamau. 17 Pwe ma i peren kida dodok wet, i pan ale kating, a ma i kang wiada, nan kusoned mia, i en wiada. 18 Ari, ia kating pai ni ai padaki rongamau ap sota pwaipwai, pwe i ender akapwaipwaiki sang rongamau meakot. 19 Pwe ngai me udan maiodar sang amen amen, ari so, i wia kin ia ladun amen amen, pwe i en kamaurela me toto duen i kak ong. 20 I wia kin ia Sus amen ong Sus akan, pwen kamaurela Sus akan; o ong irail, me mi pan kapung, dueta pan kapung amen, pwen kamaur ir ala, me mi pan kapung; ari so, ngai solar mi pan kapung. 21 Ong irail me sota mi pan kapung, i wia kin ia me sota mi pan kapung amen; ari so, kaidin ngai me likin kapung mon Kot, pwe i kin mi pan kapung en Kristus, pwen kamaurela me sota mi pan kapung. 22 Ong me luet akan, i wia kin ia me luet amen, pwen kamaurela me luet akan. Ngai wiala song karos ong amen amen, pwen kamaurela akai wasa karos. 23 I me i kin wiawia pweki rongamau, pwe i en iang i pwaisaiski. 24 Komail sota asa, duen men weir en tang, irail karos kin tang, a amen ta, me pan ale pai? Komail ari en tang idipok, pwe komail en ale. 25 A amen amen me aktang idipok, kin isesol pokon. Irail kin wia me, pwen ale mar kamong a kitail, pwen ale me so kamong. 26 Ngai ari aktang sopuiok; ngai kin pepei, a kaidin dueta me woki nan wäwä; 27 Pwe i kin sok pon war ai, pwen katengedi, pwe i de padaki ong akai, ap pein lokidokila.