7
A IET duen me komail intingie dong ia, a mau ong aramas amen, a ender sair li amen. Ari so, amen amen en ale pein a warok li, o amen amen en ale pein a warok ol, pwen der dender. Ol o en wiai ong a warok li me inen, a pil dueta li ong a warok ol. Li o sota kak poedi pein war a, a a warok. Pil dueta ol o sota kak poedi pein war a, a a warok. Der so oke amen amen, ma so, pweki inau ansau kis, pwen mot isesol rer ekis o kapakap, ap pur pena, pwe Satan de kasongesong komail omail so oke pena. Mepukat kaidin kusoned eu, pwe pein ai lamelam. A i men aramas akan karos en dueta ngai. A amen amen aleer pein a pai en mak sang ren Kot duen amen amen. A ngai indai ong me so papaud o li odi kan, me mau irail en dadaur dueta ngai. A ma irail sota kak ong, irail en papaud; me mau papaud sang dender. 10 O ong me papaud akan ngai me ilaki wei, a kaidin ngai pwe Kaun o: Li papaud ender kamuei wei sang a warok! 11 A ma a muei wei sanger, i en dadaurata a kirip de kadeke a warok, o ol ender kasela a warok. 12 Kaidin Kaun o, pwe ngai men indang me tei kan: Ma ri atail ol amen mia, me a paud soposon amen, ap men mimieta re a, a ender kasela li o. 13 Pil dueta li amen, ma a warok soposon amen o a men mimieta re a, a ender kasela ol o, 14 Pwe ol soposon me kasaraui kilar li o, o li soposon kasaraui kilar ol o, pwe ma a so due met, noumail seri kan me samin, a met irail me saraui. 15 A ma me soposon o pan muei wei sang, ari i en muei wei sang; ri ol de ri li sota kin kaupindi ni mepukat. A Kot me kotin molipe kitail, pwen popol pena. 16 Pwe iaduen, koe li o, koe asa, me koe pan kak kamaurela ol o? De koe ol, koe pan kamaurela li o? 17 A duen Kaun o pang ong amen amen, duen Kot molipe ong amen amen, iduen dadaurata; nan iduen ngai ilakilang momodisou akan karos. 18 Ma amen me paeker ni sirkomsais, i en dadaurata a sirkomsais, a ma amen me paeker ni sosirkomsais, i ender iang sirkomsais. 19 Pwe kaidin meakot sirkomsais, o pil kaidin meakot sosirkomsais, a wiawia kusoned en Kot akan. 20 Amen amen en dadaurata udan a koa ni a paeker. 21 Ma koe paeker ni om ladu, koe der insensuedeki, a ma koe pan kak maioda sang, ari pil me mau. 22 Pwe ladu men, me paeker ong Kaun o, nan a maio ren Kaun o; o pil dueta me maio men paeker ap pan ladun Kristus men. 23 Komail me neti kidar pai eu, der wiala ladun aramas akan. 24 Ri ai kan, amen amen dadaurata ut arail ren Kot. 25 A duen peinekap akan, sota kusoned eu sang ren Kaun o; a pein ai lamelam mia, pwe i aleer mak en Kaun, pwen kak melel. 26 Iet me i lameda, me mau ong aramas sota papaud, pwe ni ansau apwal wet. 27 Ma koe kapapaud ong li amen, ender men muei sang, a ma so om paud mia, ender rapaki li amen. 28 A kaidin dip eu, ma koe pan papaud; o ma seripein amen pan papaud, kaidin dip. A a pan apwal ong mepukat ni pali uduk arail. A ngai sota men, me apwal kot en lel ong komail. 29 A ri ai kan, mepukat i indada, pweki ansau o me motomot. A pil eu: Me mau ong me ar warok mier, en wia dene sota ar warok; 30 O me kin sangesang, dene sota sangesang; o me kin pereperen, dene sota ar peren; o me kin netinet, dene sota ar kapwa. 31 O me dodokki sappa, ren kalaka, pwe eder wiaki me sued. Pwe mom en sappa et pan rosala. 32 A i men, komail ender lodi ong me apwal. Me sota papaud, kin apwali me sapwilim en Kaun o, duen a pan kaperenda Kaun o. 33 A me papaud, kin lamelame, me kon ong sappa, duen a pan kaperenda a paud. 34 A nan pung en li papaud o peinekap me wuk pasang: Me sota papaud, kin apwali me sapwilim en Kaun o, pwen saraui ni pali war o pil ni pali ngen; a me papaud, kin inong iong me kisan sappa, duen a pan kak kaperenda a warok. 35 Mepukat i inda wei, pwen kamaui komail, a kaidin pwen saliedi komail, a pwen sauasa komail, pwe karos en inen o pung re omail, o pwe komail en papa Kaun o. 36 A ma amen lamelame, me sapung, ma a sota pan mueid ong na seripein, me mau ong papaud, en papaud; ari, a pan wia duen me a mauki, pwe kaidin dip, ma a pan mueid ong i en papaud. 37 A ma amen me kelail ni mongiong i, pil kelail ong kaunda, pein insen a, ap inauki ong nan mongiong i en kolekol na seripein, i me mau. 38 Ari, ma amen pan papaud me mau, a ma amen sota pan papaud, me mau sang. 39 Li papaud amen me kaupina kidi pung en papaud arain a warok memaur; a ol o lao mela, nan a maio ong kapapaud, me a mauki, i eta; a en wiaui ren Kaun. 40 Meid pai, ma a pan dadaurata a kirip duen me i lameda, A ngai asa, me Ngen en Kot pil kotikot re i.