^
Taetas
Ni me'e alafuunga eteeta
Kwaifa'ananaunga fana ta'a ni kwaitalainga
Kwaifa'ananaunga fana fufu'ita'a kwaitatari na gila tagoto'o
Ni me'e alafuunga suria abulongaa na ta'a gila tagoto'o
Me'e fatanga 'i'isi