Fatalana God Rom 15
15
Leka suria falafala ala Kraes
Kiu, dauru nga ta'a na tagoto'onga adauru 'e tegela'a, 'e to'omia fana 'agoru nonimaabe fe'enia ni dai na'a tagoto'onga aaga 'e waata'uta'u. Ma dauru goru sia manata mola suria 'adauru taladauru. Ma ngaia 'e to'omia fana 'agoru fa'abaole'a nga ta'a ni futanga 'adauru ma goru ka aga le'a faga, fana 'agoru fa'ategelaa tagoto'onga aaga. La Jisas Kraes ngaia 'ame agea mola nga 'ola fana fa'ale'alana 'i talana. Suria nga Girigiringa Abu laka'u 'e iiria, “God, alata gila fata ngada'o, ma gila fata ngada nau la'u mola.” Ni 'ola te'efou lo'oo gila giria no'o 'ubulana Girigiringa Abu, gila giria no'o fana fa'ananau ladauru. Nga Girigiringa Abu ngaia 'e kwaibooni adauru fana nonimaabenga, ma ngaia ka falatete 'adauru. Ma ni 'ola lo'oori 'e kwatea manata ladauru 'e fuuto'o na God ne'e fa'ato'oa fataarunga'inga aana fadauru.
God ne'e kwaibooni 'adauru fana 'agoru nonimaabe, ma ngaia ka fa'ategela manata ladauru. Nau ku fo'a fana God 'ani kwaibooni amooru 'amoru to'oru 'i suria te'e manatangaa momola alata moru leka suria la Jisas Kraes. Ngai lo'oo mooru 'amoru to'o na te'e mango 'e wane, fana 'amoru fa'aba'ita God nga Mama'a ala Jisas Kraes nga Alafa adauru.
Ma moru ka ala fafi 'amooru kwairiu 'ani 'ilaka'u la Jisas Kraes laka'u 'e ala fafi 'amooru. Lauta 'amooru moru agea 'ino'ona, ma ta'a tagila baatafea God. Nau ku iiria famooru, la Jisas Kraes ngaia 'e leka mai fofona fanua lo'oo 'i wado fana 'ani boonia ta'a na gila Jiu, fana 'ani faate'enia nga fataarunga'inga na God fana wawarifuga 'ani kwala'imori. Ma ngaia 'e leka la'u mola mai fana 'ani faate'enia nga kwailaeta'afiinga na God fana ta'a na gila 'ame Jiu, fana 'agila tafea God. Ngaia 'e 'ilaka'u nga Girigiringa Abu 'e iiria mai na'o,
“Alata nau ku to'oru fe'enia ta'a
na gila 'ame Jiu,
nau ku fa'aba'ita'o,
ma kua baatafe'o 'ania ngunga.” 2 Samuel 22:50; Sam 18:49
10 Ma nga Girigiringa Abu 'e fata la'u 'ilo'oo,
“'Amooru ta'a moru 'ame Jiu,
moru aile'a fe'enia ta'a na God nga Jiu.” Diuteronomi 32:43
11 Ma nga Girigiringa Abu ka fata la'u mola 'ilo'oo,
‘'Amooru ta'a na moru 'ame Jiu,
moru baatafea God,
ma nga ta'a te'efou,
amoru fa'aba'ita 'i ngaia.’ Sam 117:1
12 La Aesea 'e giria la'u 'ubulana nga Girigiringa Abu maka 'ilo'oo,
“Te'e wane na nga orioritana la Jesi te'e leka mai,
ma ngaia te'e ba'ita fafia nga ta'a na gila 'ame Jiu,
ma tagila tagoto'o ana.” Aesea 11:10
13 Ma 'inau ku fo'a fana God ne'e kwatea goru fito'o na fataarunga'inga aana, 'ani kwatea aile'anga ma aloalonga famooru suria nga tagoto'onga amooru ana. Sui ma Anoe 'ola Abu te'e fa'ategela nga fito'onga 'amooru na fataarunga'inga na God.
Taunga'inga ala Pol
14 Ta'a ni futanga agu, nau ku su'a le'a no'o na nga abulongaa mooru ngaia 'e le'a iiki, ma moru ka su'a 'ola, ma moru ka to'omia fana nga fa'ananau lamooru kwairiu. 15 Ma gwa'a ngaia 'e 'ilo'oo, 'ubulana girigiringa lo'oo nau ku fata totonga'i suria tani 'ola lo'oo nau ku siria 'aku fa'ananau 'amooru 'ania. Nau ku fata wataga tofuna God ne'e firi nau suria nga kwailaeta'afiinga aana, 16 Ngaia 'e kwatea 'inau nga wane ni taunga'inga fala Jisas Kraes 'i laloana nga ta'a na gila 'ame Jiu. Nau ku taunga'i 'ilaka'u nga fataabu fana foulange'enilana nga Kwairiinga Le'a lo'oo fa'asia God, fana nga ta'a na gila 'ame Jiu 'agila 'ilaka'u nga tabonga na'a nga Anoe 'ola Abu 'e fa'afoorua ma God ka aile'a fe'enia.
17 Ma tofuna nga ladonga agu fe'enia la Jisas Kraes, nau ku fata naunau 'ania taunga'inga agu fana God. 18 Nau ku alafuu mola 'i suria 'olataa na'a la Jisas Kraes ngaia 'e agea fagu fana talailana ta'a na gila 'ame Jiu fana lo'onga suria God. Gila lo'o suria God tofuna alafuunga agu, ma gila ka agasia 'ola 'inau ku agea. 19 Ma nau ku agea ni 'ola ni 'alefosilai lo'oo 'ania nga tegelangaa na Anoe 'ola Abu na God. Nau ku etaa taunga'inga agu 'i Jerusalem, ma 'inau kua leka kwairiu na nga fanua leleka maka nigi lo'oo 'i Ilirikum. Ma alata lo'oo, nau ku foule'enia nga Kwairiinga Le'a suria la Jisas Kraes 'e sui no'o na ni lefu lo'oori. 20 Ma furifuri, nau ku irito'ona fana 'aku foule'enia nga Kwairiinga Le'a lo'oo na ni ma'e fanua lo'oo gila 'ame longo 'ua suria la Jisas Kraes, fana nau ku sia 'ilaka'u mola nga wane ne'e launge'enia nga 'ifi 'i fofona foufuu na nga ta'a matari gila arua. 21 'Ino'ona nga Girigiringa Abu laka'u 'e alafuu suria nga Kraes,
“Ta'a na gila 'ame longo 'ua suria,
tagila agasia, ma tagila su'aai.” Aesea 52:15
La Pol 'e fadaa 'ani leka fani Rom
22 Ma tofuna 'inau ku abelo suria nga kwaifoula'inga lo'oo 'ubulana fanua kwaitatari, ngaia ne'e to'ofonosi nau fa'asia lekanga kau fana 'aku nigi te'amooru. 23 Ma alata lo'oo nau ku fa'asuia no'o nga taunga'inga agu 'i lo'oo 'ubulana ni fanua lo'oori. Ni farisi 'e aula 'e sui no'o kau nau ku siria lekanga kau te'amooru, 24 ma lo'oo nau ku manata no'o fana 'aku riu kau te'amooru, alata 'aku leka fani Spen. Nau taku nana'i mola fe'enia mooru fana te'e alata sisika mai nau taku aile'a madi fe'eni 'amooru, nau ku siria mola 'amooru kwaibooni agu na nga lekanga agu fani Spen.
25 Tafe'ua ma 'i na'ona lekalagu fani Spen, taku leka madi fani Jerusalem fana boonilana ta'a na God 'i no'ona. 26 Tofuna nga ta'a na gila tagoto'o 'i Masedonia ma 'i Gris, gila madafia 'e le'a fana kwatelana bata fana boonilana ta'a na gila tagoto'o na'a gila galafa ma gila ka nana'i 'i Jerusalem. 27 Ma nga manate'e wane 'ilo'oori ngaia 'ola aaga 'i talaga. Ma ngaia 'e to'omia fana 'agila booniga. Suria nga ta'a 'i Jiu gila dalo'ia kwairiu nga Kwairiinga Le'a fe'enia nga ta'a na gila 'ame Jiu, ma ka le'a la'u mola fana ta'a gila 'ame Jiu, 'agila dalo'ia la'u mola nga to'o 'olanga aaga fe'enia nga ta'a 'i Jiu. 28 Ma nga alata 'inau ku fa'asuia no'o nga taunga'inga fana kwatelana nga bata lo'oo gila ogua faga, 'inau taku leka bu'i fani Spen, mai nau taku riu tala amooru na lekanga no'ona agu. 29 Alata 'aku nigi mai te'amooru, nau ku su'aai la Jisas Kraes te'e nanamate'eni 'amooru tofuna 'inau.
30 Ta'a ni kwaimaanga agu, tofuna nga Alafa adauru la Jisas Kraes, ma tofuna nga kwaimaanga lo'oo na nga Anoe 'ola Abu 'e kwatea fadauru, nau ku soe 'amooru 'amoru fo'a tegela'a fe'eni nau, fana God 'ani kwaibooni agu. 31 Ma moru fo'a fana God 'ani kwaibooni agu fana nga ta'a te'efou 'i Judea na'a gila 'ame tagoto'o, gila sia fa'anonifii nau mola. Ma tamoru fo'a la'u mola fana nga ta'a na God 'i Jerusalem 'agila aile'a suria nga bata laka'u 'inau 'aku ngaria kau fana boonilaga. 32 Ngai lo'oo, lauta nga kwaisiriinga na God, na alata 'inau ku fa'asuia no'o taunga'inga agu 'i Jerusalem, 'inau taku leka mai te'amooru fe'enia nga aile'anga ba'ita, ma 'inau taku mamalo le'a fe'eni 'amooru. 33 Aia, 'inau ku fo'a fana God ne'e kwatea aloalonga fadauru, 'ani to'oru fe'enia mooru te'efou. Kiu.

15:9 2 Samuel 22:50; Sam 18:49

15:10 Diuteronomi 32:43

15:11 Sam 117:1

15:12 Aesea 11:10

15:21 Aesea 52:15