Fatalana God Rom 10
10
Ta'a ni kwaimaanga agu, nau ku fo'a ma 'inau ku siria iiki fana God 'ani fa'amooria nga ta'a agu 'i Jiu. Nau ku su'aai, mai nau ku iiria kau lo'oo gila irito'ona 'e iiki fana lekanga suria God. Tafe'ua ma gila 'ame su'a le'a mola na tala kwala'imori fana agelai. Gila bobolosia nga tala lo'oo la God 'e launge'enia fana fa'aodolana nga ta'a te'efou 'i maana. Ma gila ka irito'ona mola fana fa'aodolaga 'i talaga 'ania nga tala na gila 'i talaga gila launge'enia faga. Ngai lo'oo gila ma'asini te'enia nga tala lo'oo God 'e agea fana fa'aodolana ta'a te'efou. Ma nga tala fana fa'aodolana ta'a suria nga Tagi ala Moses, la Jisas Kraes 'e fa'asuia no'o, fana ni dai na'a gila tagoto'o ana, tagila odo no'o 'i maana God.
God 'e fa'amooria nga ta'a te'efou na gila tagoto'o ala Jisas
Nga tala fana fa'aodolana nga ta'a suria nga Tagi, la Moses 'e giri 'i suria maka 'ilo'oo, “Lauta 'i'oo siria 'ani daria mooringa tofuna lo'onga suria nga Tagi, 'oi lo'o suria nga Tagi te'efou na God.” Levitikas 18:5 Tafe'ua ma nga tala lo'oo God 'e launge'enia fana fa'aodolana nga ta'a 'i maana, tofuna gila tagoto'o ala Jisas, God ngaia 'e alafuu 'ilo'oo suria, “'I'oo sia alafuu 'ilo'oo mola famu 'i talamu, ‘Nga wane 'ani fane 'i langi fana 'ani fa'asifoa mai la Jisas Kraes 'i wado.’ 'Amoe ma 'i'oo sia alafuu 'ilo'oo mola, ‘Ta wane 'ani sifo 'ubulana gula ni maenga fana 'ani tata'ea mai la Jisas Kraes.’ ” Nga tala na'a la God 'e launge'enia fana fa'aodolana nga ta'a tofuna gila tagoto'o ala Jisas, ngaia na'a kwairiinga lo'oo meru foufoule'enia. Ngaia lo'o nga Girigiringa Abu 'e alafuu la'u mola 'ilo'oo, “Nga kwairiinga na God 'e nana'i mola fe'eni'o, ma ngaia ka to'oru 'ubulana fatalamu ma 'i 'ubulana moorilamu.” Lauta moru iiria la Jisas 'ania nga Alafa, ma moru ka tagoto'o na'a la God 'e tata'ea fa'asia nga maenga, God te'e fa'amoori 'amooru. 10 Nga ta'a na'a gila tagoto'o ala Jisas 'ubulana mangoga, gila odo 'i maana God. Ma nga ta'a na'a gila foule'enia la Jisas ngaia Alafa, God te'e fa'amooriga. 11 'Ilaka'u nga Girigiringa Abu 'e iiria maka 'ilo'oo, “Nga ta'a na'a gila tagoto'o ana, gila sia kwaimanadai mola tofuna 'i ngaia.” Aesea 28:16 12 God ngaia 'ame 'ini mola fana te'e ta'a na gila Jiu, tofuna nga ta'a te'efou na'a gila tagoto'o ana, gila to'o mola na te'e Alafa momola. Ma ngaia ka nanamate'enia nga ta'a te'efou lo'oo gila soea fana kwaibooningaa. 13 Nga Girigiringa Abu 'e iiria la'u 'ilo'oo, “God te'e fa'amooria nga ta'a te'efou na'a gila soea latana fana kwaibooningaa.” Joel 2:32
14 'Ilo'oo ma ta'a tagila soe 'utaa na nga Alafa 'ani kwaibooni aga, lauta gila 'ame tagoto'o ana? Ma tagila tagoto'o 'utaa, lauta gila 'ame longoa 'ua nga kwairiinga lo'oo? Ma tagila longoa nga kwairiinga lo'oo 'utaa, lauta ta wane 'ame kwairii 'ania faga? 15 Ma nga ta'a tagila foulange'enia nga kwairiinga lo'oo 'utaa, lauta la God ngaia 'ame kwatea nga ta'a fana kwairiinga?
Nga Girigiringa Abu 'e iiria 'ilo'oo, “Alata ni wane na gila nigi mai fe'enia nga Kwairiinga Le'a, ngaia 'e le'a 'e iiki.” Aesea 52:7 16 Tafe'ua ma ta'a te'efou na'a gila 'ame tagoto'o mola na nga Kwairiinga Le'a lo'oo. Suria la Aesea laka'u 'e fata 'ilo'oo fana God, “Alafa, dai ne'e tagoto'o na kwairiinga ameeru?” 17 Ma nga ta'a su'asuria 'agila tagoto'o na alata gila longoa nga Kwairiinga Le'a lo'oo. Ma gila ka longoa nga Kwairiinga Le'a lo'oo alata na ta'a gila foulange'enia la Jisas Kraes.
18 Mai nau ku kwaiorisi 'ilo'oo: Ngaia 'e kwala'imori na ta'a 'i Jiu gila 'ame longoa nga Kwairiinga Le'a lo'oo? 'Amoe! Gila longoa no'o, suria nga Girigiringa Abu laka'u 'e fata 'ilo'oo,
“Nga ringena wane ni lelekanga na God 'e talofia 'ubulana molaagari te'efou.
Ma nga foulange'enilana fatalana 'e talo mai fofona fanua lo'oo 'i wado te'efou.” Sam 19:4
19 Mai nau ku kwaiorisi la'u 'ilo'oo: Nga ta'a 'i Jiu, gila 'ame su'a mola na nga kwairiinga lo'oori? 'Amoe no'o. Gila su'a no'o ai, suria la Moses laka'u 'e giri suria nga alafuunga na God maka 'ilo'oo,
“Nau taku kwatea mooru ta'a 'i Jiu
tamoru kwaifii'i tofuna nga ta'a lo'oo gila 'ame Jiu.
Nau taku fa'amooriga
gwa'a moru iiria gila 'ame taringa'i.
Mai nau taku agea mooru tamoru baoria,
tofuna ta'a na moru madafia gila 'ame su'a na te'efuta 'ola.” Diuteronomi 32:21
20 Ma la Aesea ka alafuu folaa 'i na'o suria nga ta'a na gila 'ame Jiu maka 'ilo'oo,
“Nga ta'a lo'oo gila 'ame kwailo mola 'oofi nau,
ma gila dari nau mola.
Ma nga ta'a lo'oo
gila 'ame kwaiorisi mola suri nau,
mai nau kua faata'i mola faga fana 'agila su'agu.” Aesea 65:1
21 Ma fana ta'a 'i Jiu, la Aesea 'e alafuu 'ilo'oo suriga,
“Gani mai gani, nau ku iiria aga fana 'agila leka mai te'agu,
ma manatalaga 'e ngasi
ma gila ka 'ame lo'o suria 'olataa nau ku iiria faga.” Aesea 65:2

10:5 Levitikas 18:5

10:11 Aesea 28:16

10:13 Joel 2:32

10:15 Aesea 52:7

10:18 Sam 19:4

10:19 Diuteronomi 32:21

10:20 Aesea 65:1

10:21 Aesea 65:2