8
To'oru suria nga tegelangaa na nga Anoe 'ola Abu
Dauru goru lado no'o fe'enia la Jisas Kraes, ma God 'e sia fata gulete'eni 'adauru mola ma ngaia 'esia kwatea mola nga kwa'ikwa'inga fadauru. Goru su'ana ngaia 'e kwala'imori, tofuna nga tegelangaa na nga Anoe 'ola Abu 'e kwatea ma goru ka to'oru 'ania mooringa fooru suria goru lado fe'enia la Jisas Kraes. Ma ngaia ka rube 'adauru la'u mola fa'asia nga tegelangaa na abulongaa 'ame le'a ne'e ba'ita no'o fafi 'adauru ma ka talai 'adauru fana maenga. Nga Tagi ala Moses, 'e 'ato no'o 'ani rube 'adauru fa'asia nga tegelangaa na rianga fe'enia maenga, tofuna kwaisiriinga adauru ne'e ria 'e kwatea goru waata'uta'u fana lekanga suria nga Tagi lo'oori. Tafe'ua ma la God ne'e rube 'adauru fa'asia nga tegelangaa na rianga fe'enia maenga. Suria ngaia 'e kwatea no'o Wela aana fana 'ani to'o na labe'e wane 'ilaka'u nga wane, tafe'ua ma ngaia 'ame abulo 'ilaka'u nga ta'a, ma God ka tabo 'ania fana 'ani lafua nga rianga adauru. God 'e agea 'ilo'oo fana 'agoru to'omia lekanga suria ni 'ola 'e odo na'a Tagi 'e iiria fadauru. Ma ngaia 'e talawada'u mola suria goru lo'o suria nga Anoe 'ola Abu, ma goru 'ame lo'o suria nga kwaisiriinga ne'e ria na labe'e wane.
Ma ni dai na'a gila leka suria nga kwaisiriinga ne'e ria ana labe'e wane, gila manata mola faga suria ni 'ola lo'oo. Tafe'ua ma ni dai na'a nga Anoe 'ola Abu ngaia 'e talaiga, gila manata suria agelana nga kwaisiriinga ana Anoe 'ola Abu. Ma lauta nga kwaisiriinga ne'e ria na labe'e wane 'e talaia nga wane, ngaia te'e mae. Ma lauta nga Anoe 'ola Abu 'e talaia nga wane, ngaia te'e to'o na mooringa fooru fe'enia nga aloalonga. Ma lauta nga kwaisiriinga ne'e ria na noni'iwane ngaia 'e talaia wane, ngaia 'e marimae no'o na God, tofuna ngaia 'ame lo'o suria nga Tagi na God, ma ngaia 'ame to'omia fana lo'onga 'i suria. Nga ta'a na'a gila lo'o suria nga kwaisiriinga ne'e ria na labe'e wane, ngaia 'e 'ato iiki 'agila fa'abaole'a God.
Tafe'ua mai 'amooru, nga kwaisiriinga ne'e ria na labe'e wane 'ame ba'ita fafi 'amooru. Lauta nga Anoe 'ola Abu ngaia 'e nana'i 'ubulana moori lamooru, ma ngaia te'e ba'ita fafi 'amooru. Ma ni dai na'a nga Anoe 'ola na God* Grik ngaia 'ame wataga. Bala ngaia 'e iiria Anoe 'ola ala Kraes. ngaia 'ame to'oru 'ubulana mangona, ngaia nga wane ala Jisas Kraes 'amoe. 10 Ma la Jisas Kraes 'e nana'i 'ubulana moori lamooru, gwa'a nga noni mooru te'e mae tofuna nga abulongaa 'ame le'a. Ma nga mango mooru ngaia 'e moori, tofuna God ngaia 'e fa'aodo 'amoru no'o. 11 Ma nga Anoe 'ola na God ne'e tata'ea la Jisas Kraes fa'asia nga maenga, ngaia 'e to'oru no'o 'ubulana moori lamooru. Ma God te'e tata'ea la'u mola noni mooru 'ania nga Anoe 'ola Abu ne'e to'oru 'ubulana moori lamooru.
12 Ngaia na'a, ta'a ni futanga agu, goru to'o na te'e 'ola fana agelai, lo'oo 'aguru to'oru suria nga kwaisiriinga ana Anoe 'ola Abu. Dauru goru sia lo'o la'u suria nga kwaisiriinga 'e ria na labe'e wane. 13 Lauta 'amooru moru lo'o suria nga kwaisiriinga ne'e ria na labe'e wane, 'amooru tamoru mae. Ma lauta moru lo'o suria nga Anoe 'ola Abu fana 'amoru kwa'ia nga abulongaa ne'e ria, tamoru to'o na mooringa firi. 14 Ma ni dai na'a Anoe 'ola na God 'e talaiga, gila no'o na nga ru'uru'ua na God.
15 Nga Anoe 'ola Abu lo'oo God 'e kwatea famooru, ngaia 'ame agea 'amooru ma'unge'enia God 'ani 'ilaka'u nga ta'a ni taunga'inga tago ne'e ma'unge'enia wane ba'ita aana. Tafe'ua ma nga Anoe 'ola Abu ne'e kwatea ma moru ka lau no'o fana nga wela na God. Ngaia ne'e kwatea 'e talawada'u no'o fadauru fana 'agoru fa'alata 'ania, “Mama'a.” 16 Nga Anoe 'ola Abu 'e iiria fana mango dauru na dauru nga ru'uru'ua na God. 17 Ma tofuna 'adauru nga ru'uru'ua aana, tagoru ngaria no'o 'ola 'e le'a na ngaia 'e gonia fana nga ru'uru'ua aana. Ni 'ola lo'oo ngaia 'e kwatea la'u mola fala Jisas Kraes. Goru ngaria mola ni 'ola lo'oori, tofuna dauru goru lado fe'enia la Jisas Kraes na nga nonifiinga aana, fana 'agoru lado la'u mola fe'enia na foufounga aana.
Nga foufounga na ngaia te'e nigi mai
18 Ma gwa'a goru to'o na nonifiinga fofona fanua lo'oo 'i wado, nau ku mangoto'o mola, nga foufounga na'a God te'e kwatea fadauru, ngaia 'e ba'ita maka riufia nga 'ato'atolanga lo'oo goru daria na alata lo'oo. 19 Ni 'ola te'efou lo'oo God 'e launge'enia, gila mamania mola nga alata God te'e faate'enia nga ru'uru'ua kwala'imori ana. 20 Ni 'ola lo'oo te'efou na God ngaia 'e launge'enia, tagila fusi ma tagila 'ola 'uri'uri mola. God 'e agea 'ilo'oo 'amoe la'u 'i suria nga kwaisiriinga na ni 'ola lo'oori, tafe'ua ma suria kwaisiriinga ana 'i talana. Ma ni 'ola te'efou te'e mamania nga 21 alata God 'ani rubega fa'asia maenga ma ka agea 'agila to'oru arube fe'enia nga ru'uru'ua aana. 22 Goru su'aai 'ita no'o mai 'ua leleka maka nigi na alata lo'oo, na ni 'ola te'efou gila to'oru 'ania nonifiinga 'ilaka'u nga nonifiinga na alata nonigeni 'e wela fii.
23 Mai dauru na goru to'o na Anoe 'ola Abu lo'oo na God, ngaia 'e kwatea fadauru 'ilaka'u nga kwakwatenga eteeta aana, goru aani 'ubulana mango dauru la'u mola. Ma dauru goru mamania la'u mola alata fana God 'ani lafua nonifiinga fa'asia noni dauru maka kwatea 'adauru nga ru'uru'ua kwala'imori aana. 24 God ngaia 'e fa'amoori 'adauru 'e sui no'o, ngai lo'oo goru kwaimamani mola fana 'olataa na ngaia 'e fataarunga'i ai fadauru. Tafe'ua ma lauta goru to'o no'o na 'olataa na'a dauru goru mamania, ngaia te'e 'ato fana 'agoru kwaimamani la'u. 'Olataa na tagoru mamania la'u lauta goru to'o no'o na 'ola na goru kwaimamani fai? 25 Tafe'ua ma lauta goru mamania 'ola na'a goru 'ame to'o mola 'ua ai, dauru tagoru mamamania fe'enia nga nonimaabenga.
26 Ma ka 'ilo'oo la'u mola, nga Anoe 'ola Abu 'e leka la'u mola mai fana booni ladauru, na alata moori ladauru ngaia 'e waata'uta'u ma goru ka bobolosia tagoru fo'asia 'utaa. Ma nga Anoe 'ola Abu 'i talana ne'e soea God fadauru 'ubulana kwaialasinga ana na'a dauru goru 'ame su'a no'o na fa'awatagalai. 27 Ma God na'a ngaia 'e su'a mousia nga moori ladauru te'efou, ma ngaia 'e su'a la'u mola na nga manatalana nga Anoe 'ola Abu. Ma nga manatana Anoe 'ola Abu ngaia 'e 'ilo'oo: ngaia 'e soea God 'usi 'adauru nga ta'a aana, suria nga kwaisiriinga aana.
28 Ma 'idauru goru su'a na nga 'ola lo'oo: Dauru na goru kwaimaa fana God, God 'e fa'ale'a adauru 'ania nga 'ola 'e ria ma 'ola 'e le'a lo'oo ne'e lau adauru. Ngaia 'e agea 'ilo'oo fadauru, ta'a na'a ngaia 'e firi 'adauru, tofuna nga kwaisiriinga aana fadauru ne'e 'ilo'oo. 29 Suria 'e aburu no'o mai, God ngaia 'e firi 'adauru, ma ka aru 'adauru fana 'agoru 'ilaka'u Wela aana la Jisas, fana la Jisas na'a nga wane eteeta fadauru nga fu'uwane ni futanga aana. 30 Aia, ma fadauru nga ta'a na'a God 'e firi 'adauru 'ua no'o mai fana ru'uru'ua aana, ngaia 'e soe 'adauru te'ana. Ma 'i dauru na'a ngaia 'e soe 'adauru 'ilo'oo, ngaia ne'e fa'aodo 'adauru 'i maana. Ma dauru na'a ngaia 'e fa'aodo 'adauru, ngaia 'e kwatea foufounga la'u mola fadauru.
Te'efuta 'ola 'ame to'ofonosia kwaimaanga na God fadauru
31 Ma alata goru manata suria ni 'ola lo'oori, goru su'aai te'efuta wane 'ame to'omia no'o fana 'ani tata'e fana funuri ladauru, tofuna God ngaia 'e kwaibooni adauru. 32 Gwa'a nga Wela aana, la Jisas, ma ngaia 'ame ogani la'u mola ana, tafe'ua ma ngaia 'e kwatea 'ingaia fana 'ani mae fadauru. Ma tofuna la Jisas 'e agea ni 'ola le'a lo'oori fadauru, ngaia te'e kwatea la'u mola ni 'ola te'efou fadauru. 33 Te'efuta wane 'ame to'omia 'ani fata gule 'adauru, ta'a na'a God 'e firi 'adauru no'o, tofuna God 'i talana 'e iiria na'a dauru goru odo no'o. 34 Ma te'efuta wane 'ame to'omia 'ani sufaa 'adauru la'u mola, tofuna la Jisas Kraes ngaia 'e mae 'ua no'o fadauru, maka tata'e la'u mola, ma nga alata lo'oo, ngaia 'e to'oru 'i gula le'a na God, ma ngaia ka orisia God 'ani kwaibooni adauru. 35 Ma tofuna ngaia 'e 'ilo'oo, te'efuta 'ola 'amoe no'o fana 'ani lafu 'adauru fa'asia nga kwaimaanga ala Jisas Kraes fadauru. Ma gwa'a 'agoru to'oru 'ania 'ato'atolanga ba'ita, ma nga ta'a gila ka agea ni 'ola 'e ria fadauru, ma goru ka molo'u, ma goru ka galafa, ma gila ka kwa'i 'adauru, ngaia 'e 'ato no'o 'agila lafu 'adauru fa'asia nga kwaimaanga ala Jisas Kraes. 36 Nga Girigiringa Abu laka'u 'e iiria na ni 'ola lo'oo te'e nigi te'adauru maka 'ilo'oo, “Na alata lo'oo te'efou, gila irito'ona fana kwa'i lameeru, tofuna meru leka 'i suri'o. 'Ameeru meru 'ilaka'u no'o sifisifi na gila sasari agau ai no'o fana kwa'ilana.”
37 'Ubulana to'oto'o ni 'ola na mooringa, dauru goru su'asuria tagoru talariufia, tofuna la Jisas Kraes te'e booni adauru tofuna ngaia 'e kwaimaa fadauru. 38 Nau ku su'aai te'efuta 'ola 'ame to'omia no'o fana lafu ladauru fa'asia nga kwaimaanga ba'ita lo'oo aana gwa'a alata goru moori 'ua, 'amoe ma nga alata 'agoru mae no'o. 'Ato fana te'efuta enselo, 'amoe ma anoe 'ola 'e ria, 'amoe ma te'efuta tegelangaa 'agila lafu 'adauru fa'asia nga kwaimaanga ala Jisas Kraes. Ma te'e 'ato la'u mola fana te'efuta 'ola na alata lo'oo, 'amoe ma nga alata lo'oo ngaia 'ua mai 'ani lafu 'adauru fa'asia nga kwaimaanga aana. 39 Te'efuta 'ola 'amoe no'o 'ubulana fanua lo'oo 'i wado, 'amoe ma 'i langi, 'amoe ma te'efuta 'ola na God 'e launge'enia 'e to'omia fana lafu ladauru fa'asia nga kwaimaanga aana. Ngaia 'e 'ato 'e iiki 'agila lafu 'adauru fa'asia nga kwaimaanga ala God fadauru na ngaia 'e faate'enia fadauru ala Jisas Kraes nga Alafa adauru.

*8:9 Grik ngaia 'ame wataga. Bala ngaia 'e iiria Anoe 'ola ala Kraes.