Fatalana God Refelesin 0
^
Refelesin
Nga alafuunga fana fiu ma'e siosi
Nga faata'inga suria la Jisas Kraes
La Jisas 'e alafuu fana siosi 'i Efesas
La Jisas 'e alafuu fana siosi 'i Simaena
La Jisas 'e alafuu fana siosi 'i Pegamam
La Jisas 'e alafuu fana siosi 'i Taeatera
La Jisas 'e alafuu fana siosi 'i Sadis
La Jisas 'e alafuu fana siosi 'i Filadelfia
La Jisas 'e alafuu fana siosi 'i Laodesia
Nga furi'i to'orunga na 'inato'onga 'i langi
Nga ebeeba fe'enia fiu ma'e tooto
Nga dale'e sifisifi 'e 'ulasia ono ma'e tooto
Nga 144,000 ta'a ni alafuunga na God
Nga fiuna ma'e tooto
Nga fai bungu lo'oo
Nimana enselo 'e ufia nga bungu ana
Nga onona bungu
Nga enselo fe'enia nga buka sisika
God 'e alea rua profet
Nga fiuna fe'e bungu
Nga noni fe'enia waa ba'ita
Nga rua 'ola momoori kwasila
Nga dale'e Sifisifi ma nga ta'a aana
Nga oru enselo
Alata fana goni'olanga na fanua lo'oo 'i wado
Nga fiu enselo fe'enia nga fiu kwa'ikwa'inga 'i'isi
Nga fiu teteu na kwa'ikwa'inga na God
Fanua ba'ita ne'e 'ilaka'u noni 'e kwalakwala'a
God 'e malangadaa fanua ba'ita 'i Babilon
Nga enselo 'e foule'enia 'esilana 'i Babilon
Nga tarifulaa suria Dale'e Sifisifi fe'enia siosi aana
Nga wane ne'e nana'i fofona nga hos kwakwao'a
Nga te'e to'oni (1,000) farisi
Gila rubea la Saetan
Nga kwaisufaingaa 'i'isi
Nga fanua fooru 'i langi ma nga fanua fooru lo'oo 'i wado
Nga Jerusalem fooru
Nga ka'o ni mooringa
Nga nigilana mai la Jisas