19
Kwaifa'ananaunga suria nga rugasilana nga noni
(Mak 10:1-12)
Alata la Jisas 'e alafuu 'e sui mola, ma ngaia ka leka no'o fa'asia gule'e lefu 'i Galili. Ma ngaia ka olofolosia no'o nga ka'o 'i Jodan, maka nigi na gule'e lefu 'i Judea. Ma nga ta'a 'e aula 'e iiki na gila leka 'i suria. Ma nga ta'a na gila fii, la Jisas ka gulaga ma gila ka gwari'a no'o.
Ma tani Farasii ngaa'i gila leka la'u mola mai fana nga irito'olana la Jisas. Gila orisia, ma gila ka 'ilo'oo, “'Ino'ona ma nga tagi ala Moses, ngaia 'e le'a mola fana wane 'ani rugasia mola noni ana tofuna te'efuta 'ola?”
La Jisas 'e lamadu'aga maka 'ilo'oo, “Nau ku su'aai mooru moru idumia Girigiringa Abu ne'e fata 'ilo'oo, ‘Mai na eteetanga, God ngaia 'e launge'enia wanewa'u ma nga nonigeni.’ Jenesis 1:27; 5:2 Ma nga Girigiringa Abu 'e fata la'u mola 'ilo'oo, ‘Tofuna 'ola lo'oori, wane te'e 'akwasia nga ma'a aana fe'enia tete'e aana, maka lado fe'enia nga noni aana, ma gala tagala lau no'o fana te'e wane momola.’ Jenesis 2:24 Gaa'a nga rua 'ola kwaitatari 'amoe no'o, tafe'ua ma gaa'a gala lau no'o fana te'e labe'ewane momola. Ngai lo'oo 'olataa God ngaia 'e firi ogua 'e sui no'o, ngaia 'ame le'a fana te'efuta wane 'ani rubea la'u.”
Ma ni Farasii lo'oo gila orisia la'u ma gila ka 'ilo'oo, “La Moses ngaia 'e alamia nga wane 'ani giria nga kabe 'ola na kwairugasingaa, maka kwatea fana nga noni aana fana ngaia 'ani 'akwasia mola. Ma 'uta'i na la Moses 'e alamia fana wane 'agila agea 'ilo'oo?”
La Jisas ka fata 'ilo'oo faga, “La Moses ngaia 'e alamia famooru Jiu fana 'akwasilana noni amooru, tofuna manata lamooru 'e ngasi 'e iiki. Gwa'a 'ilo'oo, mai na'o nga alata God ngaia 'e launge'enia nga wane ma nga noni, ngaia 'ame 'ilo'oo. Mai nau ku iiria famooru, lauta noni na te'efuta wane 'ame agemani mola fafia, ma nga kwaiina ngaia ka 'akwasia maka feea la'u mola te'efuta noni ngaa'i la'u, nga wane lo'oo ngaia 'e kuta no'o na agemaninga kwaifafi.”
10 Burina la Jisas 'e fata 'ilo'oo te'aga te'efou, fufu'iwane aana gila ka fata 'ilo'oo fana, “Ma lauta ngaia 'ato 'e iiki fana wane 'ani 'akwasia nga noni aana 'ilo'oo, ngaia 'e le'a fana wane 'e sia fuageni mola.”
11 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo faga, “Nga kwaifa'ananaunga lo'oo ngaia 'amoe fana ta'a te'efou 'agila leka suria, ma ngaia fana ta'a na God 'e firiga fana 'agila leka suria mola. 12 Tani wane ngaa'i gila 'ame fuageni, suria gila 'aiwane alata gila futa mai ai. Ma tani wane ngaa'i gila 'ame fuageni suria gila kwari 'usia wela. Ma tani wane ngaa'i gila 'ame fuageni tofuna gila taunga'i tegela'a no'o fana God. Ma nga ta'a na gila to'omia, alamia 'agila leka suria nga kwaifa'ananaunga lo'oo.”
La Jisas 'e nanamate'enia ru'uru'ua sisita
(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)
13 Ma 'i burina ni 'ola lo'oo, tani ta'a ngaa'i gila ngaria mai nga ru'uru'ua sisita te'ala Jisas, fana ngaia 'ani arua nimana fafiga, maka fo'a faga. Ma nga fufu'iwane aana gila ka iila faga. 14 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo faga, “Moru alamia ni wela sisita 'agila leka mai te'agu, moru sia ruiga mola. Suria God te'e ba'ita fafia ta'a na gila malofi'a 'ilaka'u ni wela sisita lo'oo.” 15 Sui mala Jisas ka arua nga nimana 'i fofona ni wela sisita lo'oori, maka nanamate'eniga. Sui ma, ngaia ka leka no'o.
Kwaifa'ananaunga suria
nga dari'olanga
(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)
16 Na te'e alata ngaa'i, te'e wane sika'u ngaia 'e leka mai te'ala Jisas, maka orisia 'ilo'oo, “Wane ni kwaifa'ananaunga, nga 'ola le'a 'uta'i lo'oo na nau taku agea fana 'aku to'o na nga mooringa firi lo'oo?”
17 La Jisas 'e lamadu'aa ma ka fata 'ilo'oo fana, “'Ola 'e fe'ua na 'i'oo orisi nau suria nga 'ola le'a welakau? Te'e God no'o na ngaia 'e le'a. Lauta 'i'oo siria 'i'oo 'ani to'o na mooringa firi, 'oi lo'o suria nga tagi aana.”
18 Ma nga wane lo'oo ka orisia la'u la Jisas maka 'ilo'oo, “Tagi 'uta'i welakau?”
La Jisas ka du'aa 'ilo'oo aana, “'I'oo sia kwa'ia mola ta wane, 'i'oo sia agemani kwaifafi mola, 'i'oo sia beria mola te'efuta 'ola, 'i'oo sia koto mola fana te'efuta wane. 19 Moko iiri ba'ita na mama'a amu ma tete'e amu. Moko kwaimaa fana ta'a te'efou 'ani 'ilaka'u la'u mola na 'i'oo kwaimaa famu 'i talamu.”
20 Sui ma wane sika'u lo'oo ka fata 'ilo'oo fala Jisas, “'Ola lo'oori te'efou, nau ku lo'oo no'o 'i suria. 'Ilo'oo ma 'olataa na 'aku agea la'u welakau?”
21 Ma la Jisas 'e lamadu'aa maka 'ilo'oo fana, “Lauta 'i'oo siria 'i'oo 'ani le'a moko ari'afu, leka moko fa'afori 'ania ni 'ola na 'i'oo to'o ai te'efou, sui moko ngaria bata no'ona, moko kwatea fana ta'a na gila galafa'a, ma 'i'oo to'o to'o na dari'olanga 'i Langi. Sui ma 'i'oo to'o bi'i leka mai suri nau.”
22 Ma nga alata nga wane sika'u lo'oori 'e longoa nga 'ola lo'oo, nga mangona 'e kwaimanadai ba'ita, ma ngaia ka leka no'o, tofuna ngaia nga wane 'e dari'ola'a 'e iiki.
23 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo fana nga fufu'iwane aana, “Nau ku iiria famooru, ngaia 'e 'ato 'e iiki fana nga ta'a na gila dari'ola'a 'agila ru'u 'ubulana mooringa lo'oo God 'e ba'ita fafia. 24 Ma nau ku iiria la'u mola famooru, ngaia 'e 'ato 'e iiki fana te'efuta kamel 'ani ru'u suria nga maa'e kwakwa sisika 'i 'a'aena nila. Ma ngaia 'e 'ato 'e riufia la'u mola fana te'efuta wane dari'ola'a fana God 'ani ba'ita fafia moorilana.”
25 Aia, ma nga alata fufu'iwane aana gila longoa nga 'ola lo'oo, gila ka 'alefo ba'ita, ma gila ka fata 'ilo'oo, “Lauta ngaia 'e 'ato fana wane dari'ola 'ilo'oo, ni dai na te'e to'omia fana mooringa firi lo'oo?”* Fufu'iwane aana gila 'alefo tofuna gila madafia wane dari'ola'a, God ne'e nanamate'enia
26 Ma nga alata la Jisas 'e alafuu mola, ngaia 'e aga odo kau fana fufu'iwane aana, maka fata 'ilo'oo, “Ngaia 'e 'ato 'e iiki fana nga wane 'ani daria mooringa firi, tafe'ua ma fana God ngaia 'ame 'ato mola. Nga 'ola lo'oo te'efou ngaia 'e wada'u mola fana God.”
27 Nga alata no'ona, la Pita ka orisia la Jisas maka 'ilo'oo, “Ma 'imeeru meru 'uta'i lo'oo? Tofuna 'imeeru meru 'akwasia no'o ni 'ola ameeru te'efou, ma meru ka leka no'o 'i suri'o. Ma 'olataa na God te'e kwatea fameeru?”
28 Ma la Jisas ka lamadu'aa fana maka 'ilo'oo, “Nau ku iiria famooru, na alata God 'ani arua nga fanua fooru lo'oo, 'inau, nga Wela na Wane, nau taku nana'i na furi'i to'orunga agu fana nga sufalana ta'a te'efou. Nga alata no'ona, amooru akwale'e wane ma ruaai agu, tamoru nana'i fe'eni nau fana sufalana ta'a na akwala ma rua fufutalaa 'i Israel. 29 Ma ni dai ne'e 'akwasia 'ifi aana, ma nga wanefutanga aana, ma nga wanena geni, ma nga mama'a ana fe'enia tete'e aana, ma ru'uru'ua aana, ma nga wado aana, tofuna ngaia 'e leka suri nau, nga wane no'ona ngaia te'e ngaria ni 'ola 'e le'a 'e aula riufia ni 'ola laka'u ngaia 'e to'o ai 'i na'o. Ma God te'e kwatea la'u mola mooringa firi fana. 30 Ma ta'a 'e aula lo'oo na gila mala ba'ita aaga na alata lo'oo, tagila sika'a mola. Ma ta'a 'e aula na gila malasika'a aaga na alata lo'oo, tagila ba'ita.”

19:4 Jenesis 1:27; 5:2

19:5 Jenesis 2:24

*19:25 Fufu'iwane aana gila 'alefo tofuna gila madafia wane dari'ola'a, God ne'e nanamate'enia