Fatalana God Matiu 14
14
Gila kwa'ia la Jon wane ni Naruabunga
(Mak 6:14-29; Luk 9:7-9)
Ma nga alata no'ona, la Herod Antipas ngaia wane ba'ita 'i Galili, ngaia 'e longoa kwairiinga suria la Jisas, ma ngaia ka fata 'ilo'oo fana ta'a ni taunga'inga aana, “Wane lo'oo, ngaia la Jon wane ni naruabunga ngaia 'e moori la'u mola! Ngaia lo'oo 'e agea la'u ni 'ola ni 'alefosilai lo'oo.”
3-4 'I na'o, alata la Jon ngaia 'e momoori 'ua, la Herod ne'e feea ni Herodias nga noni na wane futa fe'enia la Filip. Ma la Jon ka iila fana la Herod maka 'ilo'oo, “Nga tagi na God ngaia 'ame alamia 'i'oo 'ani feea noni na wane ni futanga amu.” Ngaia lo'oo la Herod 'e kwatea ni wane fana 'agila gemasia la Jon, ma gila ka gaua, ma gila ka arua 'ubulana 'ifi na lokafu. La Herod ngaia agea 'ola lo'oo suria nga noni aana ni Herodias ne'e siria.
Nga alata la Jon 'e nana'i 'ubulana 'ifi na lokafu, la Herod 'e siria 'e iiki fana kwa'ilana, tafe'ua ma ngaia 'e ma'unge'enia mola ta'a, suria gila iiria la Jon ngaia nga profet.
Tafe'ua na te'e gani ngaa'i, la Herod 'e launge'enia nga fafangalaa ba'ita fana manatangaa to'ona nga gani ngaia 'e futa ai. Na nga fafangalaa no'ona, nga lari'i ani Herodias ngaia 'e leka mai maka wa'e fala Herod fe'enia ni wane ni kwaimaanga aana fana 'agila aga suria. Alata la Herod 'e agasia lari'i lo'oo ngaia 'e wa'e, ngaia 'e aile'a ba'ita fe'enia. Ma ngaia ka fataarunga'i fana lari'i lo'oori maka 'ilo'oo, “Nau taku kwatea famu te'efuta 'olataa na 'i'oo soea agu.”
Aia, tete'e na lari'i lo'oo 'e alafuu te'ana lari'i lo'oo aana maka fata 'ilo'oo, “'Oi soea, moko fata 'ilo'oo, ‘Nau ku siria 'i'oo 'ani kwatea mai gouna la Jon wane ni naruabunga fagu na alata lo'oo no'o. 'Oi arua mai fofona nga lafa ni fanganga.’ ” Ma nga lari'i lo'oo ka agea 'ilaka'u ngaia 'e iiria.
Ma alata la Herod 'e longoa 'ola lo'oo, ngaia 'e kwaimanadai ba'ita. Tafe'ua, ma ngaia 'e agea no'o, suria ngaia 'e fataarunga'i, ma ni wane ni kwaimaanga aana gila ka longoa no'o te'efou. 10 Ma ngaia ka alea ni wane ni fununga aana 'agila leka ma gila ka furi musia mai gouna la Jon wane ni Naruabunga 'ubulana 'ifi na lokafu. 11 Ma gila ka ngaria mai gouna la Jon fofona lafa ni fanganga, ma gila ka kwatea no'o fana lari'i ani Herodias. Ma nga lari'i lo'oo ka ngaria ka kwatea no'o fana tete'e aana. 12 Alata nga fufu'iwane ala Jon gila longoa nga 'ola lo'oo, gila leka mai, ma gila ka ngaria nonina, ma gila ka kwaiatoa no'o 'ubulana nga giru gwa'u. Sui ma, gila ka leka ma gila ka kwairii suria te'ala Jisas.
La Jisas 'e langonia nga nima to'oni (5,000) wane
(Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)
13 Nga alata la Jisas ngaia 'e longoa nga 'ola lo'oo ngaia 'e lau ana la Jon, ngaia ka 'akwasia no'o lefu lo'oori, maka leka no'o 'i talana 'ubulana nga baru fana lefu na te'efuta wane 'ame nana'i ai. Nga ta'a gila longoa na la Jisas 'e leka no'o, ma gila ka 'akwasia nga fanua aga, ma gila ka leka no'o 'i burina suria tala. 14 Ma alata la Jisas 'e sifo maka agasia nga oguogunga ba'ita lo'oo, ngaia ka kwaimanadai faga, maka gulaa nga ta'a na gila fii.
15 Na laulafi no'ona, nga fufu'iwane aana gila leka mai te'ana, ma gila ka fata 'ilo'oo, “Lefu lo'oo ngaia 'ame nana'i galangia te'efuta fanua, ma ngaia 'e galangi ka logo no'o. 'Oi alea nga ta'a lo'oo 'agila leka no'o, fana 'agila leka fana ni fanua ri'itana lefu lo'oo 'agila foria fangalaa faga 'i talaga.”
16 La Jisas ka lamadu'aga maka 'ilo'oo, “Ngaia le'a mola fana 'agila nana'i mola. Tamoru kwatea nga fangalaa faga fana 'agila 'ania.”
17 Ma gila lamadu'aa ma gila ka 'ilo'oo, “Meeru meru to'o mola na te'e nima me'e beret ma rua gweii'a lo'oo.”
18 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo faga, “Moru ngaria mai lo'oo te'agu.” 19 Ma ngaia ka iiria fana ta'a lo'oo 'agila to'oru 'i wado 'i fofona nga farisi. Sui ma ngaia ka ngaria nga nima me'e beret laka'u ma rua gweii'a lo'oori. Ma ka aga 'ala'a fana 'i langi, maka baole'a na God. Sui ma ngaia ka niia me'e beret no'ona, maka kwatea fana nga fufu'iwane aana, ma gila ka dalo'ia no'o 'i laloana nga ta'a lo'oori. 20 Nga ta'a lo'oori te'efou, gila keto leleka ma gila ka bote no'o. Sui ma nga fufu'iwane aana gila ka gonia nga fangalaa ne'e ole 'i 'ubulana nga akwale'e kukudu ma rua ai, leleka ma gila ka fonu te'efou. 21 Ma nga ta'a laka'u gila keto to'omia nima to'oni (5,000) wane, ma gila 'ame idumia mola nga ta'ageni ma nga ru'uru'ua.
La Jisas ngaia 'e leka
'i fofona nga asi
(Mak 6:45-52; Jon 6:15-21)
22 Ma 'i burina ni 'ola lo'oori, la Jisas ngaia 'e alea nga fufu'iwane aana 'agila leka no'o 'i na'o fana nga gule'e asi 'ubulana nga baru. Ma ngaia ka nana'i buri fana 'ani iiria fana nga ta'a lo'oori 'agila leka no'o. 23 Ma burina nga ta'a gila ori no'o, ngaia ka fane no'o 'i talana na me'e busu fana ngaia 'ani fo'a. Alata ngaia 'e logo no'o, ngaia ka nana'i mola 'i talana 'i no'ona. 24 Ma alata no'ona, nga baru laka'u 'e lalau no'o fa'asia 'i su'e, ma nga bio ka kwa'ia suria ngaia 'e na'ofia nga iru.
25 Ma na alata 'usu'usugani mola, alata ngaia logologo'a 'ua, la Jisas 'e talau no'o mai 'i fofona nga asi, maka leka no'o mai te'aga. 26 Ma nga alata gila agasia ngaia 'e leka mai 'i fofona nga asi, gila ka ma'u ba'ita. Ma gila ka o'omae 'ilo'oo, “Nga nunu'i 'ola!” Ma gila ka lebelebe no'o.
27 Ma 'ame gole mola la Jisas ka fata 'ilo'oo faga, “Mooru sia ma'u mola! 'Inau lo'oo mola.”
28 Ma la Pita ka lamadu'aa maka 'ilo'oo, “Alafa, lauta 'i'oo kwala'imori no'o, 'oi fata mai fagu fana 'aku leka kau te'amu 'i fofona nga asi lo'oo.”
29 La Jisas ka fata 'ilo'oo, “Kiu, leka mai.”
Sui ma la Pita ka sifo fa'asia nga baru laka'u, maka eta ka talau no'o 'i fofona nga asi te'ana la Jisas. 30 Tafe'ua nga alata ngaia 'e agasia nga iru ba'ita, ngaia 'e ma'u maka eta ka kuru no'o 'i 'ubulana nga asi. Ma ngaia ka o'omae maka 'ilo'oo, “Alafa, 'oi fa'amoori nau.”
31 Ma 'ame gole mola, la Jisas ka kwatea nimana kau te'ana, maka dau ana, maka fata 'ilo'oo, “Nga fito'onga amu ngaia 'e sisika. 'Uta'i na 'i'oo manata ruarua agu?”
32 Ma nga alata gala fane no'o 'i 'ubulana nga baru, nga iru ka aloalo no'o. 33 Sui ma nga ta'a na gila nana'i 'i 'ubulana nga baru lo'oo, gila ka fa'aba'ita ma gila ka 'ilo'oo, “'I'oo no'o nga Wela na God kwala'imori.”
La Jisas ngaia 'e gulaa
ta'a gila fii
(Mak 6:53-56)
34 Ma alata gila olofolo 'ubulana asi, gila ka sifo no'o na nga fanua gila fa'alataa 'ania 'i Genesaret. 35 Ma nga ta'a na fanua no'ona, gila ka aga su'ana la Jisas. Ma gila ka kwate alafuunga fana tani maa'e fanua ngaa'i la'u suria la Jisas, fana ta'a no'ona, 'agila feea mai ta'a aaga na gila fii te'ana. Ma gila ka ngaria mai ta'a gila fii 'e aula te'ana. 36 Ma nga ta'a no'ona gila ka soea la Jisas fana 'ani alamia nga ta'a fii lo'oori 'agila gema na nga 'a'aena nga ruu aana. Ma ta'a na gila gema to'ona ruu aana, gila ka gwari'a no'o.