Fatalana God Matiu 8
8
La Jisas 'e gulaa te'e wane kuu 'e daua
(Mak 1:40-45; Luk 5:12-16)
Alata la Jisas ngaia 'e sifo mai fa'asia gouna nga busu no'ona, nga oguogunga ba'ita gila ka leka mai suria. Ma te'e wane na kuu 'e daua nonina 'e leka mai, maka bobouruuru 'i na'ona la Jisas, maka fata 'ilo'oo, “Welakau, lauta 'i'oo 'uri, 'i'oo su'asuria 'ani gula nau no'o mai.”
Sui mala Jisas 'e tagwala kau nga nimana, maka gema to'ona nonina, maka fata 'ilo'oo, “Kiu, nau ku 'uri. 'I'oo gula no'o.” Ma 'ame gole mola 'i burina alafuunga lo'oori la Jisas 'e iiria mola, nga kuu no'ona ka sigi no'o fa'asia wane no'ona. La Jisas 'e alafuu 'ilo'oo fana, “'I'oo sia kwairii mola te'ana te'efuta wane na 'ola lo'oo nau ku agea famu. Tafe'ua 'i'oo leka madi, moko faate'enia nga nonimu te'ana nga fataabu na God, moko alamia fataabu 'ani agasi'o. Sui moko kwatea nga tabonga amu 'ilaka'u la Moses ngaia 'e iiria fana kwatelai, fana 'ani fa'ato'oa fana nga ta'a te'efou na'a nonimu ngaia 'e gulaa no'o.”
La Jisas ngaia 'e gulaa
te'e wane
(Luk 7:1-10)
Ma nga alata la Jisas ngaia 'e nigi na fanua 'i Kapaneam, te'e wane na'ona'o na ta'a ni fununga fa'asia 'i Rom, ngaia 'e leka mai te'ana la Jisas, maka soea fana 'ani kwaibooni ana maka 'ilo'oo, “Alafa, nga wane ni taunga'inga agu, ngaia 'e fii 'e iiki, ma ngaia mola fofona furi, maka 'ato no'o fana bulote'enilana nonina suria nga nonina 'e fii 'e iiki.”
La Jisas ka fata 'ilo'oo fana, “Le'a mola, nau taku leka kau fana 'i 'ifi amu fana 'aku gulaa.”
Ma wane na'ona'o no'ona ka fata 'ilo'oo fala Jisas, “Alafa, nau ku 'ame to'omia fana 'i'oo 'ani leka 'ubulana 'ifi agu. 'Oi iiria mola mai te'efuta alafuunga, ma nga wane taunga'inga agu ngaia te'e gwari'a mola. Nau ku su'aai 'i'oo to'omia 'ani agea mola nga 'ola 'ilo'oo, tofuna 'inau talagu nga wane nau ku taunga'i 'i olofana nga ta'a ba'ita, mai nau ku to'o la'u na ta'a ni fununga na gila taunga'i 'i olofana nga tegelangaa agu. Ma lauta nau ku fata 'ilo'oo fana te'efuta wane, ‘'Oi leka,’ ma ngaia 'e leka no'o. Ma lauta nau ku fata 'ilo'oo fana te'efuta wane, ‘'Oi leka mai,’ ma ngaia 'e leka la'u mola mai. Ma lauta nau ku fata 'ilo'oo fana te'efuta wane ni taunga'inga agu mai nau ku 'ilo'oo, ‘'Oi agea 'ola lo'oo,’ ma ngaia 'e agea no'o.”
10 Ma alata la Jisas ngaia 'e longoa nga 'ola lo'oo, ngaia ka 'alefo ba'ita. Ma ngaia 'e bu'ota'i fana ta'a na gila leka suria, maka fata 'ilo'oo te'aga, “Nau ku kwairii te'amooru, nau ku 'ame agasia 'ua te'efuta wane na tagoto'onga ana 'ilo'oo 'ubulana fanua 'i Israel. 11 Ma nau ku iiria famooru, ta'a 'e aula na gila 'ame Jiu, tagila leka mai fa'asia fanua 'e auaula fofona fanua lo'oo 'i wado fana ladonga fe'enia nga wawarifu dauru la Ebraham, la Aesak, ma la Jekob na fafangalaa 'i Langi. 12 Ma ta'a 'e aula 'i Jiu na God 'e firiga fana 'agila to'oru fe'enia 'i Langi, ngaia te'e to'osiga fana lefu logologo'a. Ma alata gila nana'i na lefu no'ona, tagila aani, ma tagila girigiri nifo tofuna gila nonifii.”
13 Ma la Jisas 'e bu'ota'i te'ana wane na'ona'o lo'oori, maka fata 'ilo'oo fana, “'Oi ori kau. Nau taku agea no'o nga 'ola na 'i'oo soea, 'ilaka'u 'i'oo tagoto'o agu.” Ma nga alata no'ona la'u mola, nga wane ni taunga'inga laka'u ngaia ka gwari'a no'o.
La Jisas 'e gulaa
ta'a gila fii 'e aula
(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)
14 Ma te'e gani ngaa'i, la Jisas 'e leka mai 'i 'ifi ala Pita. Alata la Jisas 'e ru'u 'i 'ifi, ngaia 'e agasia fungona geni la Pita ngaia 'e eeno mola fofona furi, tofuna ngaia 'e fii 'ania 'ago'agonga ba'ita. 15 Ma la Jisas 'e gema na nimana nga noni lo'oo. Ma te'e alata no'ona la'u mola, nga 'ago'agonga laka'u ka sui no'o fa'asia. Ngaia 'e gwari'a no'o, maka tata'e maka launge'enia fangalaa no'o fala Jisas.
16 Ma alata ngaia 'e laulafi no'o, ta'a na fanua no'ona gila ka ngaria mai ta'a 'e aula te'ana na'a adalo gila bo'ega. Ma la Jisas 'e belote'enia adalo lo'oori fa'asiga 'ania fatalana mola. Ma ngaia ka gulaa la'u mola ta'a na gila fii te'efou. 17 Alata ngaia 'e agea ni 'ola lo'oo, ngaia 'e fa'ato'oa nga fatalana la profet Aesea laka'u 'e giria maka fata 'ilo'oo, “Ngaia ne'e lafua wata'uta'unga adauru maka fa'amoori 'adauru fa'asia nga fifiinga adauru.” Aesea 53:4
Ladonga ala Jisas
'e 'ame wada'u
(Luk 9:57-62)
18 Ma alata la Jisas ngaia 'e agasia ta'a 'e aula gila ogu mai 'afuia, ngaia ka fata 'ilo'oo fana fufu'iwane aana, “Goru olofolo fana gule'e asi loko'u.” 19 Nga alata no'ona la'u mola, te'e wane ni kwaifa'ananaunga na tagi 'e leka mai te'ala Jisas maka fata 'ilo'oo, “Wane kwaifa'ananaunga, nau ku siria 'aku leka fe'eni'o te'efuta lefu na 'i'oo 'ani leka ai.”
20 Alata la Jisas 'e longoa nga 'ola lo'oo, ngaia ka fata 'ilo'oo, Ngaia 'ame wada'u. Nga ku'ito kwasi gila to'o na nga lefu aaga fana enonga, ma nga langasi gila to'o la'u na nga nuu'i aaga. Tafe'ua ma 'inau, nga Wela na Wane, nau ku 'ame to'o na te'efuta 'ifi fana enonga ai.”
21 Ma te'e wane na ta'a na gila lado aana ka alafuu fala Jisas maka 'ilo'oo, “Welakau, 'oi alami nau fana 'aku leka, 'aku nana'i madi fe'enia mama'a agu, leleka ngaia 'e mae, mai nau ku kwaiatoa 'e sui, ma 'inau taku bi'i lado amu.”
22 La Jisas 'e lamadu'aa maka fata 'ilo'oo, “'Oi leka mola mai fe'eninau na alata lo'oo. Alamia nga ta'a na gila mae 'agila kwaiatoa nga ta'a na gila mae no'o.”
Alata la Jisas ngaia 'e iila fana nga iru ma nga bio
(Mak 4:35-41; Luk 8:22-25)
23 Ma la Jisas ka leka no'o 'ubulana nga baru fe'enia fufu'iwane aana. 24 Ma alata gila 'idu lalau mola kau, nga koburu 'e nigi 'afe'aferu mai, ma nga bio ka uubu mai, maka mo'oi no'o mai fafia nga baru no'ona. Ma nga baru no'ona ka galangi kuruu no'o. Tafe'ua mala Jisas ngaia 'e eeno mola 'ubulana nga baru no'ona. 25 Nga fufu'iwane aana gila fa'aagaa, ma gila ka fata 'ilo'oo, “Alafa! 'Oi fa'amoori adauru! Goru galangi mae no'o.”
26 La Jisas 'e fata 'ilo'oo faga, “'Ola 'e fe'ua na moru ma'u? Nau ku agasia nga tagoto'onga amooru agu 'ame ba'ita.” La Jisas 'e alafuu 'ilo'oo sui, ma ngaia 'e tata'e, maka fata tegela'a fana iru ma nga bio, fana 'agila nana'i aloalo. Ma nga alata no'ona mola, nga iru ma nga bio gila ka nana'i aloalo no'o, maka folaa no'o.
27 Ma nga fufu'iwane aana gila ka 'alefo ba'ita, ma gila ka fata 'ilo'oo, “Wane 'utaa lo'oo no'o fu'uwane? Gwa'a nga iru ma nga bio ma gila lo'o mola suria.”
La Jisas 'e belote'enia adalo fa'asia rua wane
(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)
28 Ma alata gila nigi na gule'e asi na maa'e fanua 'i Gadara, la Jisas ka to'odaria rua wane na adalo 'e bo'e 'agaa'a. Rua wane lo'oo gala nana'i mai 'ubulana nga giru gwa'u fana kwaiatolana ta'a gila mae. Ma tofuna gala ngenge'a 'e iiki, te'efuta wane 'ame nigi galangia no'o lefu na gala nana'i ai. 29 Alata adalo ne'e nana'i na rua wane lo'oori, gala agasia la Jisas, gala ka o'omae 'ilo'oo, “Wela na God, 'olataa na 'i'oo siria 'ani agea ameeru? Fe'ua, 'i'oo leka mai fana malate'ote'onga ameeru 'i na'ona nga alata God 'e arua 'ani kwa'i 'ameeru?”
30 Nga alata no'ona, nga uumi'i boo 'e aula gila keto galangia lefu no'ona. 31 Nga adalo lo'oo gila orisia la Jisas ma gila ka 'ilo'oo, “Lauta 'i'oo belote'eni 'ameeru, 'oi ale 'ameeru fana 'ubulana boo loko'u.”
32 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo fana adalo lo'oo, “Moru leka no'o.” Ma gila ka ru'u mai ma gila ka leka no'o fana 'ubulana uumi'i boo laka'u. Ma uumi'i boo no'ona te'efou gila ka 'akwa 'ai tori no'o suria gegena 'abita no'ona fana 'ubulana asi laka'u. Ma gila ka mae te'efou no'o.
33 Ma nga ta'a na gila aga suria boo lo'oo, gila ka totola no'o fana fanua aaga. Ma gila ka alafuu suria nga 'ola lo'oo la Jisas 'e agea, ma nga 'olataa ne'e lau fana nga rua wane laka'u na adalo gila bo'ea gaa'a. 34 Ma nga ta'a na fanua no'ona gila ka leka te'efou mai fana agasilana la Jisas. Nga alata gila nigi te'ana, gila ka beloa fana ngaia 'ani leka fa'asia fanua aaga.

8:17 Aesea 53:4