Fatalana God Matiu 6
6
Kwaifa'ananaunga suria kwatenga
Ma la Jisas ka fata la'u 'ilo'oo, “Moru 'abelo 'ania mooru, fa'asia moru ta agea mola 'ola 'e le'a fana ta'a 'agila agasia, ma gila ka tafe 'amooru tofuna. Lauta mooru agea 'ino'ona, ma moru sia ngaria mola te'efuta foforinga fa'asia nga Mama'a mooru mai langi. Lauta 'i'oo kwatea nga kwakwatenga fana boonilana ta'a galafa'a, 'i'oo sia foule'enia mola fana ta'a 'agila tafe'o fafia. Suria nga falafala lo'oori, na nga ta'a kotokoto gila agea. Gila kwaibooni na ta'a galafa'a 'ubulana 'ifi ni fo'anga ma suria nga tala ba'ita, fana ta'a te'efou 'agila baatafega. Ma nau ku iiria famooru, God 'ame kwatea nga foforinga faga, suria gila ngaria no'o nga foforinga aaga lo'oo.
Ma alata 'i'oo kwatea te'efuta 'ola fana kwaibooninga, 'i'oo sia faate'enia mola fana te'efuta wane, fana gwa'a wane ni kwaimaanga amu ma 'e sia su'a mola ai. Alata 'i'oo kwatea te'efuta 'ola fana te'efuta wane, 'i'oo to'o na'agonia fa'asia nga ta'a, fana gila sia agasia mola ma gila sia su'a mola ai. Gwa'a 'i'oo kwate nagwa nagwa ai, nga Mama'a amu na'a ngaia 'e nana'i mai 'i Langi, ngaia 'e agasia no'o 'olataa no'ona 'i'oo agea, ma ngaia te'e kwatea foforinga famu.”
Kwaifa'ananaunga
suria fo'anga
(Luk 11:2-4)
La Jisas 'e fata 'ilo'oo la'u, “Alata moru fo'a, moru sia 'ilaka'u mola ta'a ni kotonga na'a gila fo'a mola fana nga ta'a no'ona 'agila agasiga. Suria nga alata gila fo'a, gila siria ulanga 'ubulana 'ifi ni fo'anga ma suria tala ba'ita, fana nga ta'a 'agila agasiga, ma gila ka tafega. Ma nau ku iiria famooru, gila ngaria no'o nga foforinga aaga fa'asia nga ta'a na gila tafega. Ma nga alata 'i'oo fo'a, 'oi leka na lefu ne'e nana'i talana, moko nana'i 'i no'ona, moko fo'asia God, ma te'efuta wane 'e sia agasia mola. Ma gwa'a te'efuta wane ma 'e sia agasi'o mola na alata 'i'oo fo'a, Mama'a amu ne'e nana'i mai 'i Langi ngaia ne'e agasi'o. Ma ngaia te'e kwatea foforinga famu fana 'olataa na'a 'i'oo agea.
“Alata moru fo'a, moru sia 'ilaka'u la'u ta'a na gila bobolosia God. Suria alata gila fo'a, gila alafuu 'e tekwa 'e iiki, ma gila 'ame su'a mola na 'olataa na gila iiria. Gila madafia lauta gila fo'a tekwa 'ilo'oo, ni god aga tagila longoga. Ma moru sia agea la'u 'ilaka'u 'i gila, suria Mama'a amooru 'i Langi ngaia 'e su'asuria te'efou no'o 'olataa na'a moru bo'obo'o fai, 'ina'o moru bi'i soea.
“Alata moru fo'a, tamoru fata 'ilo'oo,
Mama'a ameeru 'i Langi,
Meeru meru siria ta'a lo'oo te'efou 'agila fa'aba'itaa latamu,
tofuna ngaia 'e abu 'e iiki.
10 Meeru miru siria 'i'oo 'ani ba'ita fafia mangona ta'a lo'oo te'efou.
Ma nga kwaisiriinga amu 'ani lau no'o 'i wado
'ilaka'u la'u mola 'i Langi.
11 'Oi kwatea mai fangalaa ne'e to'omia meeru fana gani lo'oo.
12 Moko 'olafanataa na rianga ameeru,
'ilaka'u la'u mola na'a 'imeeru meru 'olafanataa na rianga na ta'a lo'oo te'efou
na gila agea ni 'ola 'e ria ameeru.
13 'I'oo sia alami 'ameeru mola fana lekanga 'ubulana irito'onga ne'e riufi 'ameeru.
Ma 'i'oo 'ani fa'amoori 'ameeru fa'asia la Saetan.
14 “Aia, ma lauta moru 'olafanataa ani dai ne'e agea ni 'ola 'e ria amooru, Mama'a amooru 'i Langi ngaia te'e 'olafanataa la'u mola na rianga amooru. 15 Ma lauta moru 'ame 'olafanataa ani dai ne'e agea 'ola 'e ria amooru, Mama'a amooru 'i Langi 'e sia 'olafanataa mola na rianga amooru.”
Kwaifa'ananaunga suria abu fanganga
16 La Jisas 'e fata 'ilo'oo la'u, “Alata moru abu keto fana fo'anga tegela'a, moru sia 'ilaka'u mola ta'a ni kotonga. Suria nga alata gila abu keto, gila aga 'ilaka'u ta'a gila kwaimanadai fana nga ta'a 'agila agasia na gila abu keto, ma gila ka tafega. Ma nau ku iiria famooru, nga ta'a lo'oo 'e 'ato no'o 'agila ngaria te'efuta foforinga la'u, suria gila ngaria no'o nga foforinga aaga lo'oo. 17 Nga alata 'i'oo 'ani abu keto, 'i'oo narufia maamu, moko 'usua waiwai na goumu 'ilaka'u 'i'oo agea gani mai gani, 18 fana te'efuta wane 'e sia aga su'a mola na'a 'i'oo abu fanga. Ma gwa'a te'efuta wane 'ame aga su'a amu, Mama'a amu 'i Langi ngaia 'e agasi'o, ma ngaia te'e kwatea nga susuga famu tofuna nga 'olataa lo'oo 'i'oo agea. Ngaia 'e agasi'o gani mai gani, gwa'a 'i'oo 'ame agasia.”
Kwaifa'ananaunga suria dari'olanga
(Luk 12:33-36)
19 Sui la Jisas 'e fata la'u 'ilo'oo, “Moru sia gonia mola nga dari'olanga amooru fofona fanua lo'oo 'i wado, nga lefu nga rimerime ma nga fulanga te'e ngadaa ma nga ta'a beriberi tagila beria lau mola. 20 Moru gonia nga dari'olanga amooru 'i Langi, lefu nga rimerime ma nga fulanga 'e sia ngadaa mola, ma nga ta'a beriberi gila sia beria mola. 21 Tofuna alata nga dari'olanga 'amooru ngaia 'e nana'i 'i Langi, nga manata lamooru 'e fongu te'efou no'o fana ni 'ola 'i Langi. Ma alata nga dari'olanga 'amooru ngaia 'e nana'i fofona fanua lo'oo 'i wado, nga manata lamooru 'e fongu te'efou no'o fana ni 'ola fofona nga fanua lo'oo 'i wado.
22 “Lauta maamu 'e le'a, 'i'oo to'o nana'i 'ubulana nga lalanga na kwaifa'ananaunga na God, tofuna nga maamu ne'e talaia mai lalanga fana 'ubulana nonimu. 23 Lauta 'i'oo 'ame agasia nga lalanga lo'oo, maamu 'e ria, moko nana'i no'o 'ubulana ma'e logo. 'I'oo to'o 'abelo le'a 'ani'o, lauta 'i'oo ma'asini te'enia nga lalanga na God, ma manatalamu ngaia 'e logologo'a 'e iiki no'ona.”
La Jisas 'e kwaifa'ananau suria God fe'enia dari'olanga
(Luk 16:13; 12:22-31)
24 La Jisas 'e fata 'ilo'oo la'u, “'Ato fana te'efuta wane 'ani taunga'i fana nga rua wane ba'ita kwaitatari. Lauta ngaia 'e 'ilo'oo, ngaia te'e marimae na wane ba'ita ngaa'i, ma te'e kwaimaa fana nga wane ba'ita ngaa'i. Ma ngaia te'e taunga'i le'a fana nga wane ngaa'i, ma te'e aga mani na wane ngaa'i. Ngaia lo'oo, 'e 'ato 'e iiki fana 'amoru taunga'i fana God ma nga bata na te'e alata momola.
25 “Ngaia lo'oo nau ku iiria famooru, moru sia manata 'abelo mola suria 'olataa na tamooru 'ania, ma tamoru go'ufia, ma 'olataa na tamooru ruu 'ania fafia noni mooru. Tofuna nga mooringa, ngaia 'e le'a 'e iiki riufia nga fangalaa, ma nga labe'ola ngaia 'e le'a 'e iiki riufia nga ruu. 26 Agasia nga langasi 'ubulana lalo. Gila 'ame 'abelo mola suria taunga'inga na te'efuta langa'a. Ma gila 'ame gonia mola te'efuta fangalaa, ma gila 'ame launge'enia mola te'efuta 'ifi fana arulana fafangalaa ai. Tafe'ua ma Mama'a amooru 'i Langi 'e langoniga mola te'efou. Aia, God ngaia 'e iiri ba'ita amooru 'e talariufia nga langasi lo'oo. Ngaia lo'oo, God te'e langoni 'amooru la'u mola. 27 Tafe'ua moru manata 'abelo suria mango mooru, ngaia 'e 'ato 'e iiki 'amooru agea mango mooru 'ani lalau sisika la'u.
28 “Ma 'ola 'e fe'ua na moru manata 'abelo suria nga ruu? Moru agasia madi nga lamalama na 'ai. Gila 'ame taunga'i la'u mola, ma gila 'ame launge'enia la'u mola te'efuta ruu faga. 29 Ma nau ku iiria famooru, gila aga kwanga'a maka iiki riufia ruu na'a la kiingi Solomon ngaia 'e ru'ufia. 30 Ma nga tatakana 'ai lo'oo, gila nana'i mola suria te'e alata ko'uko'uta, ma gila ka 'ui la'u mola 'aniga 'ubulana eele. Ma ngaia 'e 'ilo'oo la'u mola, God ngaia 'e fa'aruufiga 'ania ni 'ola 'e le'a. 'Ilo'oo ma mooru fitala iiria God 'e sia fa'arufia mooru mola? Nga tagoto'onga amooru ngaia 'e sisika.
31 “Ngai lo'oo, moru sia manata 'abelo mola 'ilo'oo, ‘Nga fangalaa, ma nga 'ola fana go'ufilai, ma nga ruu agu te'e leka mai fa'asia 'i fai? 32 Nga ta'a na'a gila bobolosia God, gila manata 'abelo suria ni 'ola lo'oo. Mai 'amooru, Mama'a amooru 'i Langi ngaia 'e su'asuria sui no'o na 'i 'amooru moru bo'obo'o fana ni 'ola lo'oo. 33 Tafe'ua, moru kwaisirii ba'ita fana nga mooringa lo'oo God ngaia 'e ba'ita fafia fe'enia agelana nga 'ola 'e odo. Moru kwaisirii fani 'ola lo'oo 'ania riufia ni 'ola kwaitatari te'efou, ma ngaia te'e kwatea ni 'ola te'efou na mooru bo'obo'o fai famooru. 34 Ngaia lo'oo, moru sia manata 'abelo mola suria 'abelongaa fana 'igani. Arua 'ani nana'i no'o fana 'igani. Ngaia 'ame to'omia fana 'amoru ogua nga 'abelongaa 'i gani fe'enia nga 'abelongaa fana gani tala'ina. Tofuna gani ngaia 'e to'o no'o na 'abelongaa ne'e to'omia 'i tala'ina.”