17
Kwaifa'ananaunga suria rianga ma 'olafanataanga na rianga
(Mat 18:6-7,21-22; Mak 9:42)
La Jisas 'e fata 'ilo'oo fana fufu'iwane laka'u aana, “Nga 'ola ne'e agea nga ta'a fana 'agila abulo 'ame le'a, te'e lau no'o. Tafe'ua, ma te'e ria 'e iiki fana wane na'a ngaia 'e agea 'ola 'e ria lo'oo 'ani lau! Lauta te'efuta wane 'e agea nga wela sisika lo'oo 'ani 'esiga fa'asia tagoto'onga agu, ngaia 'e le'a fana 'ani firia nga fou ba'ita 'i onomagaa'a, ma ka 'ui 'ania gaa'a 'ubulana nga matakwa. Mooru 'abelo le'a 'ania mooru!
“Lauta ta wane ni futanga amu 'e abulo 'ame le'a, to'o iila fana. Lauta ngaia 'e bulota'i fa'asia, to'o 'olafanataa na rianga aana. Ma lauta 'e agea ni 'ola 'e ria famu na fiu alata 'ubulana te'e maa'e gani, ma ngaia ka leka la'u mai te'amu burina fiu alata lo'oo maka fata 'ilo'oo, ‘Nau ku bulota'i no'o fa'asia rianga agu,’ 'oi 'olafanataa na rianga aana.”
Ni Wane ni Kwairiinga aana gila ka fata 'ilo'oo fana nga Alafa la Jisas, “'Oi fa'ategelaa nga fito'onga ameeru.”
Mala Jisas 'e lamadu'aga maka 'ilo'oo, “Lauta mooru moru to'o na fito'onga sisika tafe'ua 'ani 'ilaka'u nga fufunguna mastad ne'e sisika le'a no'o, mooru su'asuria 'amoru iiria mola fana ta 'ai ba'ita, ‘Lafua nga 'umi'umimu, moko kiru'o 'ubulana nga asi.’ Mai ngaia te'e lo'o mola 'i suria nga fatalamu.”
“Lauta te'efuta wane amooru ngaia 'e to'o na nga wane ni taunga'inga ne'e taunga'i na langa'a, 'amoe ma ka aga suria nga sifisifi, alata ngaia 'e ori mai fa'asia nga langa'a, nga 'olataa na'a 'i'oo to'o iiria fana? To'o iiria fana ngaia 'ani leka 'aferu no'o mai, maka keto madi? 'Amoe! To'o fata 'ilo'oo mola fana, ‘'Oi do'ofia madi mai nga fangalaa agu, sui moko ru'ufia ruu fooru amu madi, ma to'o bi'i ngaria mai fangalaa fagu, 'aku keto ma 'aku go'u 'e sui. 'I buri, mai to'o bi'i keto, ma to'o bi'i go'u.’ Ma nga wane ba'ita lo'oo 'ame baole'a mola fana nga wane ni taunga'inga aana alata ngaia 'e dau suria 'olataa na ngaia 'e iiria fana.
10 Ngaia 'e 'ilo'oo la'u mola fe'eni amooru. Alata moru fa'asuia ni 'ola God 'e iiria famooru fana agelai, mooru fata 'ilo'oo, ‘Meeru nga wane ni taunga'inga lo'oo, meru agea mola nga taunga'inga 'i'oo siria meeru fana agelai.’ ”
La Jisas 'e gulaa nga akwale'e wane
11 La Jisas 'e leka fani Jerusalem, maka leka laloana gule'e lefu 'i Samaria ma 'i Galili te'efou. 12 Ma alata ngaia 'e nigi na te'e maa'e fanua lo'oo, ngaia 'e daria nga akwale'e wane lo'oo nga kuu 'e dauga. Gila ula lalau mai, 13 ma gila bi'i o'omae ba'ita mai ma gila ka 'ilo'oo, “Jisas, alafa, 'oi madai'a meeru mai!”
14 Ma alata la Jisas 'e agasiga, ngaia ka fata 'ilo'oo faga, “Ta'a mooru leka, 'amoru faate'enia noni mooru fana nga fataabu na God, fana 'agila fa'ato'oa na'a nga noni mooru 'e gula no'o.” Ma alata gila leka no'o, nga noniga 'e gulaa te'efou no'o. 15 Alata te'e wane ngaa'i 'e agasia nga nonina 'e gulaa no'o, ngaia 'e ori mai, ma ka o'omae ba'ita, ma ka baole'a fana God. 16 Ma ngaia ka bobouruuru 'i maana 'a'aena la Jisas maka baole'a fana. Ngaia wane na'a 'ame Jiu. Ngaia wane fa'asia 'i Samaria.
17 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo, “Nga akwale'e wane laka'u 'inau ku gulaga ma noniga ka gwari'a no'o. Ma nga mule wane ngaa'i la'u, gila ngai 'i fai? 18 'Uta'i lo'oo fu'uwane laka'u te'efou 'ame ori mai fana nga baatafelana God, ma te'ioo wane na'a 'i'oo 'ame Jiu, 'i'oo ori mai?” 19 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo fana, “Tata'e, moko leka no'o. God ngaia 'e gula'o no'o tofuna 'i'oo fito'o agu.”
Nigilana alata God 'ani ba'ita fafia fanua lo'oo 'i wado
(Mat 24:23-28,37-41)
20 Tani Farasii ngaa'i gila orisia la Jisas ma gila ka 'ilo'oo, “Alata 'uta'i na'a God te'e ba'ita fafia fanua lo'oi wado?”
Ma la Jisas ngaia 'e lamadu'aa alafuulaga maka 'ilo'oo, “Nga alata lo'oo God 'ani ba'ita fafia ta'a aana, 'ato 'amoru agasia te'efuta maa'e tooto ba'ita ai. 21 Ma te'efuta wane 'e sia fata 'ilo'oo mola, ‘Agasia madi, alata fana God 'ani ba'ita fafia ta'a aana ngai lo'oo no'o!’ 'Ino'ona ma ngaia 'ani 'ilo'oo, ‘Ngaia no'ona no'o!’ tofuna nga gula na God 'e ba'ita fafia ngaia mola 'i 'ubulana mangona wane.”
22 Sui mala Jisas ka fata 'ilo'oo fana ta'a ni lelekanga aana te'efou, “Nga alata 'ani nigi mai, tamooru siria agasilana nga gani agu, nga Wela na Wane. Tafe'ua, gwa'a fana te'e gani momola ma mooru sia agasia mola. 23 Ma tani wane ngaa'i tagila fata 'ilo'oo famooru, ‘Aga madi, nga Kraes ngaia no'o 'i no'ona!’ 'Ino'ona tagila 'ilo'oo, ‘Aga madi, ngaia no'o 'i lo'oo!’ Tafe'ua, mooru moru sia leka mola fana aganga fai. 24 Tofuna nga orilagu mai, nga Wela na Wane, ngaia 'e 'ilaka'u no'o nga kwangakwanga na watagalana 'e lala 'ubulana lalo te'efou na nga ta'a te'efou gila agasia.
25 Tafe'ua, ma 'i na'ona orilagu mai, nau taku nonifii, ma nga ta'a tagila ma'asini agu. 26 Alata 'inau 'akui ori mai ai, te'e 'ilaka'u la'u mola alata ala Noa. 27 Alata laka'u ala Noa, nga ta'a gila keto, ma gila ka go'u, ma ta'a alakwa fe'enia ta'ageni lari'i gila ka baiwane. Ma gila lebe no'o suria fe'e gani la Noa 'e ta'e 'ubulana faka ba'ita, ma nga afe ba'ita 'e nigi mai, ma ta'a te'efou gila go'u ma gila ka mae no'o. 28 Ma alata 'inau taku ori mai ai, ngaia te'e 'ilaka'u la'u mola nga gani laka'u ala Lot tofuna nga ta'a te'efou gila keto, ma gila ka go'u, ma gila fori, ma gila ka fa'afori, gila kirua fangalaa, ma gila ka launge'enia 'ifi. 29 Na nga maa'e gani lo'oo la Lot 'e leka fa'asia fanua 'i Sodom, nga ta'a gila lebe, ma eele ma nga fou 'ago'ago 'e 'esia no'o mai fa'asia 'i langi ma ka do'ofiga no'o te'efou. 30 Ngaia te'e 'ino'ona la'u mola na fe'e gani 'inau 'akui ori mai ai.* La Jisas ngaia 'e fata 'ilo'oo tofuna ta'a lo'oo tagila 'ame sasari mola na alata ngaia 'ani ori mai ai 'ilaka'u na alata ala Noa mala Lot.
31 “Na fe'e gani no'ona, nga wane na'a ngaia 'e to'oru 'i maa na 'ifi aana, 'ato 'ani ori la'u fana 'ubulana 'ifi fana ngarilana ni 'ola aana. Ma ka 'ino'ona la'u mola fana wane na'a ngai 'ubulana langa'a, 'ato 'ani ori la'u mai 'i 'ifi. 32 Mooru manata to'ona ni 'ola lo'oo 'e lau na noni ala Lot. Ngaia 'e aganga fa'aburi fani Sodom ma God ka kwa'ia maka mae no'o. 33 Lauta ni dai ne'e siria 'ani dau fafia nga mangona 'i talana, ngaia te'e mae. Ma lauta ni dai ne'e rugasia nga mangona tofuna ngaia 'e leka suri nau, ngaia te'e moori kwala'imori no'o. 34 Nau ku iiria famooru, na fe'e logo no'ona, rua wane na'a gala eeno fofona te'e furi, wane ngaa'i God te'e ngaria, ma wane ngaa'i te'e ole. 35-36 Rua geni lo'oo gala ogu fana launge'enilana fangalaa, noni ngaa'i God te'e ngaria, ma noni ngaa'i te'e ole.”
37 Ma nga Wane ni Kwairiinga aana gila ka orisia ma gila ka 'ilo'oo, “Alafa, 'i fai na ni 'ola lo'oo te'efou te'e lau ai?”
Ma la Jisas 'e du'aga maka 'ilo'oo, “Nga langasi ba'ita 'ato 'ani talafia ni 'ola ne'e mae.” Alata ta'a gila agasia langasi ba'ita, gila su'aai 'ola 'e mae. 'Ino'ona la'u, alata la Jisas 'ani ori mai, ta'a te'efou tagila su'aai.

*17:30 La Jisas ngaia 'e fata 'ilo'oo tofuna ta'a lo'oo tagila 'ame sasari mola na alata ngaia 'ani ori mai ai 'ilaka'u na alata ala Noa mala Lot.

17:32 Ngaia 'e aganga fa'aburi fani Sodom ma God ka kwa'ia maka mae no'o.

17:37 Alata ta'a gila agasia langasi ba'ita, gila su'aai 'ola 'e mae. 'Ino'ona la'u, alata la Jisas 'ani ori mai, ta'a te'efou tagila su'aai.