4
La Saetan ngaia 'e
irito'ona la Jisas
(Mat 4:1-11; Mak 1:12-13)
Nga Anoe 'ola Abu ngaia ka sifo fafia la Jisas, ma la Jisas ka ori mai fa'asia nga ka'o 'i Jodan, ma nga Anoe 'ola Abu ka talaia fana 'ubulana gule'e lefu langalanga. Ma la Saetan ka irito'ona la Jisas suria fai akwale'e gani. Ma ni gani lo'oori, la Jisas 'ame 'ania no'o ta fangalaa, ma ngaia ka molo'u no'o.
Ma la Saetan ka fata 'ilo'oo fana, “Tofuna 'i'oo nga Wela na God, 'oi fata fana fou lo'oo 'ani lau na beret.”
Ma la Jisas ka lamadu'aa maka 'ilo'oo, “Nga Girigiringa Abu 'e iiria, ‘Nga wane 'ame momoori 'ania fangalaa 'i talana.’ ” Diuteronomi 8:3
Sui mala Saetan ka talaia fana gouna me'e busu, ma 'afe'aferu ngaia ka faate'enia fana nga foufoula te'efou na fanua lo'oo 'i wado. Ma ngaia ka fata 'ilo'oo fala Jisas, “Nau taku kwatea nga foufoula lo'oo te'efou ma ta'ina 'ola le'a lo'oo te'efou famu. 'I'oo su'aai ni 'ola lo'oo te'efou God 'e kwatea fagu, mai nau ku su'asuria 'aku kwatea te'efou fana wane ni dai na 'inau ku firia. Ma lauta 'i'oo bobouruuru, moko fo'osi nau, nau taku kwatea 'ola lo'oo te'efou famu.”
Ma la Jisas ngaia 'e lamadu'aa maka 'ilo'oo, “Nga girigiringa Abu 'e iiria, ‘Te'e God amu no'o na 'i'oo to'o fo'osia, ma 'i'oo to'o taunga'i fana.’ ”
Sui mala Saetan ka talaia la'u mola fana fanua ba'ita 'i Jerusalem, maka fa'aulaa na te'e lefu ne'e lau 'i langi fofona 'Ifi Abu na God. Ma ngaia ka fata 'ilo'oo fala Jisas, “Tofuna 'i'oo nga Wela na God, 'oi olo fani wado, 10 suria nga Girigiringa Abu 'e iiria, Sam 91:11-12
‘La God te'e kwatea mai nga enselo aana te'amu
ma tagila aga suri'o,
11 ma gwa'a nga 'a'aemu 'e sia to'o mola na te'efuta me'e fou.’ ”
12 Ma la Jisas ngaia ka lamadu'aa ma ka 'ilo'oo, “Nga Girigiringa Abu 'e iiria la'u mola 'ilo'oo, ‘'I'oo sia irito'ona mola Alafa na ngaia God amu.’ ” Diuteronomi 6:16
13 'I burina la Saetan 'e irito'ona la Jisas 'ania ni 'ola lo'oori te'efou, ngaia ka leka no'o fa'asia la Jisas na alata no'ona ma ka mamania alata ngaa'i 'ani irito'ona la'u mola.
La Jisas 'e tala'ae no'o fana agelana taunga'inga aana
(Mat 4:12-17; Mak 1:14-15)
14 Ma nga tegelangaa na Anoe 'ola Abu ngaia 'e to'oru fe'enia la Jisas, ma ngaia ka ori no'o fana gule'e lefu 'i Galili. Ma nga kwairiinga suria 'e talofia 'ubulana nga fanua lo'oo te'efou. 15 Ma ngaia ka kwaifa'ananau 'ubulana 'ifi ni fo'anga aaga ma nga ta'a te'efou gila ka tafea no'o.
Nga ta'a 'i Nasaret gila ma'asiri ala Jisas
(Mat 4:12-17; Mak 1:14-15)
16 Sui ma la Jisas bi'i leka fani Nasaret, fanua 'e ba'ita mai ai. Na nga Sabat, gani na mamalonga, ngaia 'e ru'u 'i 'ubulana 'ifi ni fo'anga na Jiu suria nga falafala aana. Ma ngaia ka ula fana nga idumilana nga Girigiringa Abu, 17 ma gila ka kwatea nga ebeeba na profet la Aesea 'e giria mai na'o. Ma ngaia 'e fu'ea, maka daria lefu la Aesea 'e giria maka fata suria nga Kraes,
18 “Nga Anoe 'ola ana God 'e sifo fafi nau,
tofuna ngaia 'e firi nau fana 'aku kwairii suria nga Kwairiinga Le'a lo'oo
fana ta'a gila galafa.
Mai ngaia ka kwate nau mai
fana 'aku foulange'enia fana ta'a gila gauga,
'agila arube.
Ma 'aku gulaa nga ta'a na maaga 'e boko.
Ma 'aku rubea nga ta'a na wane gila 'ame aga le'a aaga.
19 Ma nau 'aku kwairii 'ania, alata ngaia 'e nigi no'o mai
fana nga Alafa 'ani fa'amooria nga ta'a aana.”
20 Alata la Jisas ngaia 'e idumia 'e sui, ngaia ka fu'e fafia nga ebeeba lo'oo, maka orite'enia fana wane ne'e aga suria 'ifi ni fo'anga na Jiu, maka to'oru 'i wado 'ani kwaifa'ananau. Ma nga ta'a te'efou na gila to'oru 'i 'ubulana nga 'ifi ni fo'anga na Jiu lo'oo, gila ka bubu totonga'i ana. 21 Ma la Jisas ka etaa nga alafuunga no'o faga 'ilo'oo, “Nga Gigiringa Abu lo'oo, 'e lau kwala'imori no'o tala'ina lo'oo, moru longoa 'inau ku idumia kau famooru.”
22 Ma nga ta'a te'efou gila ka 'alefo ba'ita tofuna alafuulana 'e le'a. Sui ma gila ka fata 'ilo'oo, “'Ilo'oo ma wela ala Josef 'amoe lo'oo?”
23 Ma la Jisas ka fata 'ilo'oo faga, “Nau ku su'asuria amooru tamoru fata 'ilo'oo fagu, ‘Wane ni gulanga 'oi gulaa'o madi talamu.’ Ma tamooru fata 'ilo'oo la'u fagu, ‘'Oi agea madi 'ubulana fanua amu ni 'ola laka'u meru lolongoa 'i'oo agea mai 'ubulana fanua 'i Kapaneam.’ ”
24 Sui ma la Jisas ka fata 'ilo'oo la'u, “Nau ku iiria nga 'ola kwala'imori famooru, ngaia 'e 'ato fana 'agila iiri ba'ita na profet 'i 'ubulana fanua aana 'i talana. 25 Nau ku iiria la'u mola famooru, ni geni 'e aula 'i Israel na'a gila nao, gila to'oru na alata no'ona la Elaeja nga profet 'e to'oru ai. Ma alata laka'u nga ne'u 'ame to'o suria oru farisi ma ono singari, ma nga molo'unga ba'ita ka riu la'u na fanua adauru te'efou. 26 Ma God 'e 'ato 'ani kwatea la'u mola la Elaeja te'ana ni me'e nao na'a gila 'i Israel. Tafe'ua, ma ngaia 'e kwatea mola la Elaeja te'ana te'e me'e nao na'a ngaia me'e noni 'i Israel 'amoe na'a ngaia 'e to'oru na fanua 'ubulana gule'e lefu 'i Saedon. 1 Kings 17:8-16 27 Ma nga ta'a 'e aula 'i Jiu 'i Israel na gila kuu, na alata la Elaesa ngaia 'e profet. Mai ngaia 'ame gulaa mola ta wane aga. Te'e la Neman nga wane na ngaia nga wane 'i Israel 'amoe ne'e leka mai fa'asia fanua 'i Siria na'a la Elaesa 'e gulaa.” 2 Kings 5:1-14
28 Ma alata gila longoa ni 'ola lo'oori, nga ta'a te'efou 'ubulana nga 'ifi ni fo'anga na Jiu, gila ka ogaria. Gila ogaria tofuna la Jisas 'e iiria God te'e boonia mola nga te'e ta'a na gila 'ame Jiu, mai gila ka 'amoe. 29 Lo'oo gila tata'e, ma gila ka taria la Jisas fa'asia nga fanua lo'oo. Ma gila ka taria la Jisas fana gouna 'ato na'a nga fanua aaga ngai ai, fana 'agila geua la Jisas 'i wado, 'ani mae. 30 Tafe'ua, ma ngaia 'e leka mola 'i laloana nga ogunga no'ona, maka leka mola fa'asiga.
La Jisas 'e gulaa nga wane na'a adalo 'e bo'ea
(Mak 1:21-28)
31 Sui ma la Jisas bi'i leka fani Kapaneam, te'e fanua na gule'e lefu 'i Galili. Ma alata na Sabat, gani na mamalonga fana ta'a 'i Jiu, ngaia ka kwaifa'ananau fana ta'a no'ona. 32 Ma nga ta'a na gila ogu mai te'ana 'i 'ubulana 'ifi ni fo'anga na Jiu, gila 'alefo ba'ita na kwaifa'ananaunga aana, tofuna la Jisas 'e alafuu 'ania tegelangaa fa'asia God. 33 Ma te'e wane na'a adalo 'e bo'ea, ngaia 'e to'oru la'u 'i no'ona. Adalo laka'u 'e o'omae ba'ita 'ilo'oo mai fana, 34 “La Jisas wane 'i Nasaret, nau ku su'amu 'i'oo nga Wane Abu ana God. 'Olataa na 'i'oo siria 'ani agea ameeru? Bala 'i'oo leka mai fana ngada lameeru ta'ua lo'oo?”
35 La Jisas ka beloa nga adalo lo'oo, maka 'ilo'oo, “'Oi noto, moko ru'u mai maa fa'asia wane lo'oo.” Ma nga adalo lo'oo ka to'osia wane lo'oori 'i wado 'i maana ogunga lo'oori, maka ru'u no'o mai fa'asia. Ma nga wane lo'oori 'ame mala mola.
36 Nga ta'a na'a gila ogu 'i no'ona, gila 'alefo ba'ita, ma gila ka orisiga kwaiiriu, ma gila ka 'ilo'oo, “Nga kwaifa'ananaunga 'utaa ne'e 'ilo'oo? Wane lo'oo 'e belote'enia nga adalo 'ania tegelangaa, ma gila ka 'akwa te'efou no'o 'i maa!” 37 Nga kwairiinga suria la Jisas ka tagafia 'ubulana fanua te'efou ri'itana gule'e lefu lo'oori.
La Jisas 'e gulaa ta'a 'e aula
(Mat 8:14-17; Mak 1:29-34)
38 Sui ma la Jisas ka leka no'o fa'asia nga 'ifi ni fo'anga na Jiu, maka leka no'o 'i 'ifi ala Saemon. * Ruana lata ala Saemon la Pita Nga fungona geni la Saemon, 'e fii 'ania noni'ago'agonga na alata no'ona. Ma gila ka soea la Jisas fana 'ani gulaa. 39 La Jisas 'e ru'u maka ula 'i gegena furi na noni lo'oo, maka taria noni'ago'agonga lo'oo fa'asia. Ma nga noni lo'oo ka gwari'a no'o, maka tata'e, maka kwatea no'o fangalaa faga.
40 Ma alata sina 'e suu no'o, ma gani na mamalonga fana ta'a 'i Jiu 'e sui no'o, ta'a 'e aula gila ngaria mai nga ta'a nga fiinga kwaitatari 'e tagisiga te'ala Jisas. Ma la Jisas 'e arua nimana fafiga, maka gulaga te'efou. 41 No'ona la'u mola, adalo 'e aula gila ka 'akwa fa'asia ta'a no'ona, ma gila ka o'omae 'ilo'oo, “'I'oo nga Wela ana God.”
Ma la Jisas 'e rui totonga'i na nga adalo no'ona gila sia fata mola, tofuna gila su'asuria 'e sui no'o na'a ngaia nga Kraes, nga wane na God 'e firia fana fa'amoorilana ta'a aana.
42 'Usugani alata 'e kwa'aria no'o, la Jisas 'e leka no'o fa'asia fanua lo'oo 'i Kapaneam fana te'e lefu 'e aloalo. Ma ta'a gila ka eta no'o fana kwailonga 'ofia. Alata gila daria, gila ka fata 'ilo'oo fana, “'I'oo sia leka mola fa'asia fanua lo'oo.” 43 Tafe'ua, mala Jisas 'e fata 'ilo'oo faga, “God 'e kwate nau mai fana foule'enilana nga Kwairiinga Le'a lo'oo. Ngaia 'e le'a 'aku leka la'u mola 'ubulana tani fanua ngaa'i la'u, fana 'aku foule'enia na'a God 'e ba'ita fafia ta'a aana.”
44 Ma la Jisas ka kwairii 'ania nga Kwairiinga Le'a lo'oo 'ubulana ni 'ifi na fo'anga na Jiu na gule'e lefu 'i Judea. Tani girigiringa ngaa'i iiria 'i Galili.

4:4 Diuteronomi 8:3

4:10 Sam 91:11-12

4:12 Diuteronomi 6:16

4:26 1 Kings 17:8-16

4:27 2 Kings 5:1-14

*4:38 Ruana lata ala Saemon la Pita

4:44 Tani girigiringa ngaa'i iiria 'i Galili.