^
Jemes
Moru fito'o tegela'a ala God
Irito'onga fana rianga 'ame leka mai fa'asia God
Moru longoa ma moru ka lo'o suria fatalana God
Mooru sia aga gulea mola ta'a
Nga taunga'inga 'e le'a 'e faate'enia tagoto'onga na God
'Abelo 'ania alafuulamu
Ni taunga'inga le'a 'e faate'enia na'a 'i'oo to'o na su'a'olanga fa'asia God
Moru leka suria falafala na God
Mooru sia fata ngadaa mola ta'a ngaa'i
Nga ta'a gila sia lafuga 'i talaga
Mooru akiaki'a alata mooru nonifii
Tafea God ma moru fo'a
Orite'enia mai te'ana God nga ta'a na gila ori fa'aburi