^
2 Pita
Kwaisoenga ma nga kwaifiriinga na God
La Pita 'e agasia nga kwangakwanganga ala Jisas Kraes
Kwaifa'ananaunga na ta'a ni kotonga
Orilana mai nga Alafa