Fatalana God 1 Timoti 0
^
1 Timoti
Funuria nga kwaifa'ananaunga kuta lo'oo
La Jisas Kraes 'e nigi fana 'ani fa'amooria nga ta'a gila ria
Nga kwaifa'ananaunga suria nga fo'anga
Nga kwaifa'ananaunga fana fu'iwane ma fu'igeni
Nga wane ni kwaitalainga na siosi
Nga wane ni kwaibooninga na siosi
Nga manate'e wane ala Pol fana girilana nga girigiringa lo'oo
Nga ta'a ni kwaifa'ananaunga na kotonga
Nga ta'a ni taunga'inga le'a ala Jisas Kraes
Nga taunga'inga fana kwaibooninga na ta'a na gila tagoto'o
Nga kwaifa'ananaunga fana ta'a ni kwaitalainga
Nga kwaifa'ananaunga 'ame to'o ma nga 'ola'angaa kwala'imori
Nga kwaifa'ananaunga ala Pol fala Timoti