Fatalana God 1 Korin 14
14
Alafuunga 'ania fatalana God 'e le'a 'e riufia alafuulana 'ania fatanga kwaitatari
Moru irito'ona kwaimaanga fana ta'a ngaa'i. Ma 'e le'a la'u mola fana irito'olana ngarilana nga kwakwatenga fa'asia nga Anoe 'ola Abu, ma fana nga kwakwatenga ne'e taringa'i 'e iiki na alafuunga 'ania fatalana God. Ma lauta nga wane 'e fata 'ania me'e fatanga matari na ngaia 'ame su'asuria, ngaia 'e alafuu mola fana God; ngaia 'ame alafuu fana ta wane, suria gila 'ame su'ana 'olataa na'a ngaia 'e iiria. Nga Anoe 'ola Abu ne'e kwatea ngaia 'ani fata suria ni 'ola lo'oo 'e nagwa. Tafe'ua ma lauta ta wane 'e alafuu 'ania fatalana God, ngaia 'e alafuu fana ta'a lo'oo fana 'ani booniga, ma fana fa'ategelalaga, ma gwa'olaga.
Nga wane ne'e alafuu 'ania me'e fatanga matari lo'oo ngaia bobolosia, ngaia boonia nga mangona 'i talana. Tafe'ua ma nga wane ne'e alafuu 'ania fatalana God, ngaia 'e boonia nga ta'a lo'oo te'efou na siosi. Ma gwa'a 'i nau ku siria mooru te'efou 'amoru fata 'ania me'e fatanga matari, 'inau ku siria 'e iiki fana 'amoru alafuu 'ania fatalana God. Suria nga wane ne'e alafuu 'ania fatalana God, ngaia 'e ba'ita 'e riufia nga wane ne'e alafuu 'ania me'e fatanga matari na'a ngaia 'e bobolosia. Ma lauta nga wane 'e to'oru fana fa'awatagalana nga fatanga na'a ngaia 'ame su'asuria, 'e le'a la'u mola, suria 'igaa'a tagala boonia nga ta'a na gila tagoto'o te'efou.
Ta'a goru futa, nga alata nau ku leka mai te'amooru, lauta nau ku fata 'ania me'e fatanga na'a goru 'ame su'aai, naku sia kwaibooni mola amooru. Tafe'ua ma lauta 'inau ku kwairii 'ania ta 'ola na'a God 'e faate'enia fagu 'amoe ma tani su'a 'olanga, 'amoe ma nau ku alafuu 'ania fatalana God, 'amoe ma 'inau ku fa'ananaua mooru, ngaia no'ona nau ku booni 'amooru 'e iiki.
Aia, maka to'oto'o fe'enia la'u mola nga 'au. Lauta ta wane na'a ngaia 'ame su'a mola suria ufilai, nga ta'a lo'oo gila 'ame su'asuria mola nga kwala 'e 'ola 'utaa lo'oo. Maka 'ilo'oo la'u mola, lauta nga ta'a gila ufia nga bungu fana soelana mai nga ta'a lo'oo fana fununga, ma nga ringena bungu lo'oori 'ame wataga, 'e 'ato 'agila leka mola mai. Maka 'ilo'oo la'u mola famooru, lauta moru alafuu 'ania me'e fatanga na nga ta'a gila 'ame su'aai, nga alafuunga 'amooru 'e sia agea mola te'efuta 'ola. 10 Nga fatanga 'e aula ngai fofona fanua lo'oo 'i wado, ma nga fatanga lo'oori te'efou gila to'o na fa'awatagalai. 11 Tafe'ua ma, lauta ta wane 'e alafuu fe'eni nau, mai nau ku 'ame su'ana nga fatalana, ngaia 'e 'ato no'o 'amele su'a amee'e kwairiu. 12 Maka 'ilo'oo la'u mola famooru. Lauta 'amooru moru siria kwakwatenga fa'asia nga Anoe 'ola Abu, 'e le'a fana 'amoru firia ni kwakwatenga ne'e fa'ategelaa nga tagoto'onga na ta'a na sios.
13 Alata nga wane 'e alafuu 'ania fatanga matari na'a ngaia 'e bobolosia, ngaia 'ani fo'asia God 'ani kwatea nga tegelangaa fana fa'awatagalana 'olataa na ngaia 'e iiria. 14 Suria lauta 'inau ku fo'a 'ania me'e fatanga matari na'a nau ku bobolosia, nga mangogu ne'e fo'a, ma nga manatalagu ngaia 'ame fo'a mola. 15 Mai nau taku age 'utaa? Nau taku fo'a mola 'ania mangogu, ma nau taku fo'a la'u mola 'ania manatalagu. Ma nau taku nguu 'ania mangogu, ma taku nguu la'u mola 'ania manatalagu. 16 Na nga alata moru ogu fana fo'anga, lauta amoru tafea God 'ania mango mooru, nga wane ngaa'i no'ona 'e 'ame su'a mola na nga alafuunga 'amooru, ngaia 'ato 'ani iiria “Kiu,” na 'olataa na'a moru iiria. 17 Ma gwa'a nga fo'anga 'amooru fana tafelana God 'e le'a, me'e 'ame boonia mola te'efuta wane.
18 Nau ku tafea God suria 'inau ku alafuu 'ania me'e fatanga matari'a, mai nau ku 'ilo'oo na alata 'e aula 'e riufia mooru te'efou. 19 Ma gwa'a 'ani 'ilo'oo, na alata 'inau ku nana'i fe'enia nga ta'a ngaa'i fana fo'anga, nau ku siria 'aku iiria mola nima ma'e fatanga ne'e wataga, fa'asia fatanga 'ania akwale'e to'oni (10,000) me'e alafuunga na'a gila 'ame su'a mola ai.
20 Aia, fu'uwane goru futa, ngaia 'e le'a fana 'amoru to'oru 'ani 'ilaka'u nga wela sika'u ne'e bobolosia agelana 'ola 'e ria. Tafe'ua ma, ngaia 'ame le'a fana nga manata lamooru 'ani 'ilaka'u nga manatalana te'e wela sika'u. Ngaia le'a fana nga manata lamooru 'ani 'ilaka'u nga ta'a ba'ita. 21 Suria nga Alafa laka'u 'e iiria 'ubulana nga Girigiringa Abu maka 'ilo'oo,
“Nau taku kwatea kau ni ta'a kwaitaa te'ana ta'a agu
fana 'agila alafuu faga 'ania me'e fatanga matari'a lo'oo.
Ma gwa'a 'inau ku agea 'ilo'oo,
ma ta'a agu gila 'ame siria mola alafuulagu.” Aesea 28:11
22 Ngaia lo'oo, goru su'a no'o ai, la God 'e kwatea nga kwakwatenga na alafuunga 'ania me'e fatanga matari'a fana nga faata'inga fana ta'a na'a gila 'ame tagoto'o. Ma kwakwatenga na kwairiinga 'ania fatalana God, God 'e kwatea fana ta'a na gila tagoto'o, ma ngaia 'amoe fana ta'a na gila 'ame tagoto'o ana. 23 Ngaia na'a, alata ta'a na gila tagoto'o na gila ogu fana fo'anga, ma gila ka fata 'ania me'e fatanga matari'a lo'oo gila 'ame su'aai, ma lauta tani ta'a gila 'ame tagoto'o gila ru'u mai 'i lo'oo, ma gila 'ame su'ana nga alafuunga 'amooru, tagila madafia iiria 'amooru moru kwekweto. 24 Tafe'ua ma lauta nga ta'a no'ona te'efou na'a gila ogu gila kwairii 'ania fatalana God, ma ta wane na ngaia 'ame tagoto'o ka ru'u mai, ngaia te'e su'aai na ngaia 'e to'o na rianga. Ma ni 'ola na'a ngaia 'e longoa, gila sufaa, 25 ma ngaia te'e foulange'enia nga manatangaa ana ne'e nagwa, ma ngaia te'e bobouruuru fana fo'asilana God, ma te'e fata 'ilo'oo, “To'o kwala'imori, God ngai fe'eni 'amooru.”
Nga fo'anga
26 Ta'a ni futanga agu, na alata moru ogu mai fana fo'anga, tamoru age 'ilo'oo: Ta wane ngaa'i 'e nguu fana tafelana God, ma ta wane ngaa'i 'e kwaifa'ananau, ma ta wane ngaa'i 'e kwairii 'ania 'olataa na'a God 'e faate'enia fana, ma ta wane ngaa'i ngaia 'e alafuu 'ania me'e fatanga na ngaia 'ame su'aai, ma ta wane ngaa'i la'u 'e fa'awatagaa nga alafuunga lo'oori. Aia, ni 'ola lo'oo te'efou, gila lau mola fana kwaibooninga na ta'a na gila tagoto'o te'efou. 27 Ma lauta ta wane ngaa'i 'e alafuu 'ania me'e fatanga matari'a, 'ino'ona to'omia rua wane 'amoe ma ta oru wane na'a tagila alafuu. Ma tagila alafuu na alata kwaitatari. Ma ta wane ngaa'i te'e fa'awatagaa bu'i nga alafuunga no'ona. 28 Ma lauta wane 'amoe no'ona no'o fana 'ani fa'awatagaa nga alafuunga lo'oori, 'ino'ona ma wane ne'e alafuu 'ania me'e fatanga matari'a lo'oo, ngaia te'e nana'i aloalo mola 'ubulana ogunga lo'oo, ma te'e alafuu mola 'ubulana manatalana fana 'i talana ma fana God.
29 Maka 'ilo'oo la'u mola, nga ta'a lo'oo gila kwairii 'ania fatalana God lo'oo, ngaia 'e to'omia fana rua wane 'amoe ma ta oru wane na'a 'agila alafuu. Ma nga ta'a lo'oo te'efou tagila fafulongo le'a 'i suria, fana 'agila longo su'aai lauta ngaia 'e to'o. 30 Tafe'ua ma lauta te'efuta wane 'ani fata 'ania fatalana God, ma ta wane ngaa'i ne'e nana'i no'ona, God ka faate'enia ta 'ola fana, ngaia le'a fana wane eteeta 'ani noto mola, sui maka alamia wane ngaa'i 'ani alafuu. 31 Ngai na'a ta'a lo'oo te'efou na gila fata 'ania fatalana God, gila to'o na alata fana 'agila alafuu, ma mooru moru sia fafata te'efou mola na te'e alata. Ma 'ino'ona, moru fa'ananau 'amooru kwairiu fe'enia falatete lamooru. 32 Ma nga wane na'a gila kwairii 'ania nga fatalana God, ngaia 'ani dau fafia alafuunga aana. 33-34 Suria God 'e siria 'agoru agea ni 'ola lo'oo 'ani odo ma ka wataga.
Nga falafala na fo'anga fana ta'a na'a gila tagoto'o na fanua lo'oo te'efou ne'e 'ilo'oo: Na alata moru ogu fana fo'anga, mooru sia alamia nga fu'igeni no'ona 'agila alafuu, tafe'ua 'agila to'oru aloalo mola. Ngaia 'e 'ilaka'u nga Tagi ala Moses 'e iiria, na'a noni 'agila lo'o suria nga fatalana wane aaga. 35 Lauta ta noni 'e siria 'ani orisilana te'efuta 'ola, ngaia te'e orisia la kwaiina na alata gala nana'i 'i 'ifi agaa'a, tofuna 'ola ni mailanga fana nga noni 'ani fata na alata ta'a lo'oo gila ogu fana fo'anga.
36 'E fe'ua? Mooru ta'a Korin moru madafia iiria nga fatalana God ngaia 'e 'ita mai fa'asia mooru? Ma moru madafia iiria te'i 'amooru na'a God 'e kwatea nga fatalana famooru? 37 Ma lauta ta wane amooru 'e madafia ngaia 'e to'o na nga kwakwatenga fa'asia nga Anoe 'ola Abu, 'amoe ma ngaia ta wane fana kwairiinga 'ania fatalana God, 'e le'a fana ngaia 'ani su'aai 'inau ku giria nga alafuunga tegela'a na nga Alafa. 38 Ma lauta ta wane ngaia 'ame lo'o suria ni 'ola lo'oo, 'ino'ona mooru sia longoa mola nga 'olataa na'a ngaia 'e iiria.
39 Ngaia na'a, wane goru futa, le'a fana 'amoru siria nga kwakwatenga na kwairiinga 'ania fatalana God. Ma 'amooru sia ruia mola nga ta'a na'a gila siria alafuunga 'ania me'e fatanga matari'a na gila 'ame su'aai. 40 Ma ngaia 'e le'a fana nga fo'anga amooru 'ani odo maka wataga la'u mola.

14:21 Aesea 28:11