11
Ngaia lo'oo, amoru leka suri nau, 'ilaka'u la'u mola 'inau ku leka suria la Jisas Kraes.
Falafala 'e odo suria nga fo'anga
Nau ku fa'aba'ita 'amooru suria 'amooru moru manata to'ogu suria gani mai gani, ma moru ka leka 'i suria nga kwaifa'ananaunga lo'oo 'inau ku kwatea famooru.
Ma 'inau ku siria amoru su'ana God ne'e ba'ita fafia la Jisas Kraes, ma la Jisas Kraes ngaia 'e ba'ita fafia nga ta'a wane te'efou, ma nga ta'a gila to'o geni lo'oo gila ka ba'ita fafia nga noni aaga. Ngaia na'a, lauta ta wane 'e fo'a 'amoe ma ka alafuu 'ania nga fatalana God, maka ruu fafia nga gouna, ngaia 'e fa'amaila la Jisas Kraes na ngaia 'e ba'ita fafia. Ma lauta ta noni 'e fo'a 'amoe ma ka alafuu 'ania nga fatalana God, ngaia 'e le'a fana ngaia 'ani ruu fafia nga gouna, fa'asia ngaia ta fa'amaila nga wane aana ne'e ba'ita fafia. Nga noni lo'oo 'ame agea 'ilo'oo, ngaia 'e 'ilaka'u nga noni na gila sufi atea gouna fana fa'amailalana. Alata ngaia 'e 'ame ruu fafia nga gouna, ngaia 'ilaka'u ngaia 'e sufi atea gouna. Ngaia na'a, 'e le'a fana fu'igeni 'agila arua nga 'ola fana 'ani ruu fafia gouga, 'i suria ngaia 'ola ni mailanga fana noni 'ani sufi atea nga gouna. Aia, ma nga ta'awane gila sia ruu mola fafia nga gouga, suria God 'e launge'eniga 'ilaka'u 'i ngaia talana, ma gila ka faate'enia nga kwangakwanganga aana. Ma nga fu'igeni, gila ka faate'enia nga kwangakwanganga na wane. Du'ana alata God 'e launge'enia nga wane eteeta, nga noni 'ame fa'afuta nga wane. Tafe'ua ma, God 'e launge'enia nga noni fa'asia nga nonina nga wane eteeta. Ma God 'e 'ame launge'enia nga wane fana boonilana nga noni. Tafe'ua ma ngaia 'e launge'enia nga noni fana boonilana nga wane. 10 Ngaia na'a, tofuna 'ola lo'oo ma tofuna nga enselo, nga noni 'agila to'o na 'ola fana ruunga fafia nga gouga fana 'ani faate'enia na ngaia 'e iiri ba'ita na nga wane aana.
11 Ma gwa'a 'ani 'ilo'oo, fadauru ta'a lo'oo goru tagoto'o na nga Alafa, wane ma noni, goru boonia adauru kwairiu. Nga noni 'ani boonia nga ta'awane, ma nga ta'awane 'agila boonia nga fu'igeni. 12 Ma gwa'a nga noni ka leka mai fa'asia nonina nga wane eteeta, nga noni ne'e fa'afuta wane. Ma God lo'oo ne'e launge'enia ni 'ola lo'oo te'efou.
13 Moru manata madi suria lauta ngaia 'e le'a mola fana noni 'ani fo'a lauta ngaia 'ame 'afua gouna. 14 Dauru goru su'a no'o ai, God ngaia 'ame launge'enia nga ta'a wane fana ifuga 'ani tekwa 'ilaka'u nonigeni. Ma lauta nga ifuna wane 'ani 'ino'ona, ngaia te'e maila ba'ita. 15 Tafe'ua ma, lauta nga nonigeni gila to'o no'o na ifuga 'e tekwa, ngaia 'e aga 'e le'a 'e iiki. Suria God 'e kwatea nga ifiifuna gouga ne'e tekwa fana 'ani ruu fafia gouga. 16 Aia, lauta te'efuta wane ngaia 'ame siria mola 'ani ala fafia nga kwaifa'ananaunga agu suria nga 'ola lo'oo, nau ku iiria 'ilo'oo fana: Meeru meru 'ame to'o na falafala matari lo'oo 'imeeru meru kwaifa'ananau 'ania. Ma ni siosi na God 'ubulana fanua lo'oo te'efou, gila agea 'ilo'oo la'u mola.
Falafala 'e odo suria nga Fafangalaa na Alafa
17 Aia, ma suria nga 'olataa nau ku giria no'o famooru na alata lo'oo, nau ku sia fa'aba'ita mooru mola. Suria alata mooru ogu fana fo'anga, nga abulongaa amooru 'e ria, ma moru 'ame kwaibooni na ta'a, tafe'ua mai 'amooru moru ngadaa ta'a. 18 Nga 'ola eteeta nau ku iila famooru du'ai ne'e 'ilo'oo: Nau ku longoa na alata moru ogu, moru tagala'i 'i laloamooru. Ma 'inau ku su'a le'a na tani 'ola nau ku longoa 'e kwala'imori. 19 Maka kwala'imori ba'ita, nga tagala'inga lo'oori 'e faata'i folaa no'o ani dai ne'e leka suria God.
20 Aia, na nga alata moru ogu mai fana Fafangalaa na Alafa, 'e 'amoe la'u nga Fafangalaa na Alafa kwala'imori lo'oo moru 'ania. 21 Suria mooru moru keto mola ma moru 'ame mamania no'o nga ta'a ngaa'i. Ngaia na'a, tani ta'a amooru gila ka molo'u mola, ma tani ta'a amooru gila go'u leleka ma gila ka kwekweto no'o. 22 Ngaia na'a, 'e le'a fana 'amoru keto madi 'i 'ifi amooru fa'asia moru ta fa'amaila tani ta'a na gila 'ame to'o na ketonga 'e aula. Suria alata mooru moru keto ba'ita 'i maana nga ta'a gila galafa'a, 'amooru moru faate'enia na'a 'amooru 'ame iiri ba'ita mola na siosi na God. Fe'ua, mooru moru madafia nau ku iiri ba'ita 'amooru tofuna nga abulongaa amooru ne'e 'ilo'oo? 'Amoe no'o!
Nga Fafangalaa na Alafa
(Mat 26:26-29; Mak 14:22-25; Luk 22:14-20)
23 Nga kwaifa'ananaunga suria nga Fafangalaa na Alafa lo'oo 'inau ku kwatea famooru, 'inau ku ngaria fa'asia nga Alafa, maka 'ilo'oo: Na logo laka'u la Judas 'e 'olonge'enia nga Alafa la Jisas fana maarimae aana, ngaia 'e ngaria nga beret, 24 ma ngaia ka baatafea God fai, ma ka niia, maka fata 'ilo'oo, “Ngaia no'o na nonigu lo'oo nau ku kwatea famooru. Moru 'ania fana madailagu.” 25 Ma burina gila keto 'e sui, la Jisas ka ngaria ma'e kakao na waen, ma ngaia ka fata la'u 'ilo'oo, “Nga ma'e kakao na waeni lo'oo na nga fataarunga'inga fooru na God 'e launge'enia 'ania 'abugu. Na nga alata moru go'ufia, moru manata to'ogu.” Jeremaea 31:31; Eksodas 24:8 26 Ngaia lo'oo, alata moru 'ania beret lo'oo fe'enia nga ma'e teteu lo'oo, 'amooru fa'ataloa nga maenga ala Jisas leleka maka nigi na orilana mai la Jisas.
27 Ngaia na'a, lauta nga wane 'e 'ania nga beret na Alafa, ma ka go'ufia nga ma'e teteu lo'oo 'ania nga falafala ne'e ria,* La Pol 'e fata suria falafala ne'e ria na ta'a 'i Korin lo'oo gila agea na ta'a. Ta'a gila tagoto'o na gila dari'ola gila ngadaa na ta'a galafa na gila tagoto'o na Fafangalaa na Alafa (11:21-22). ngaia 'e ngadaa nonina fe'enia nga 'abuna Alafa. 28 Ngaia na'a, ni dai adauru ne'e siria 'ani 'ania Fafangalaa na Alafa, ngaia 'ani manata madi suria nga falafala aana 'i talana, sui ma ngaia te'e bi'i 'ania nga beret ma ka bi'i go'u na nga ma'e teteu lo'oori. 29 Suria lauta wane 'ame manata suria nga nonina Alafa na alata ngaia 'ania nga beret ma ka go'u na nga ma'e teteu lo'oo, ngaia 'e ngaria no'o kwa'ikwa'inga fana 'i talana na alata ngaia 'e 'ania nga Fafangalaa na Alafa. 30 Ngaia lo'oo 'e kwatea nga ta'a aula gila fii, ma gila ka waata'uta'u, ma tani ta'a ngaa'i gila ka mae no'o. 31 Ma lauta goru aga su'a le'a na manata ladauru 'i na'o, na God ngaia 'e sia sufa 'adauru la'u. 32 Tafe'ua ma nga Alafa ngaia 'e sufa 'adauru na alata lo'oo fana fa'aodo ladauru, fa'asia ngaia ta sufa 'adauru fana maenga fe'enia nga ta'a lo'oo fofona fanua lo'oo 'i wado na alata ngai mai.
33 Ngaia lo'oo, wanefuta agu, na alata moru ogu mai fana Fafangalaa na Alafa, mooru 'amoru mamania mooru te'efou. 34 Ma lauta ta wane 'e molo'u, le'a fana ngaia 'ani keto madi 'i 'ifi aana, sui ma ngaia te'e bi'i leka na ogunga, fa'asia God ta kwatea nga kwa'ikwa'inga famooru suria nga abulongaa amooru na alata 'amooru ogu.
Ma tani 'ola ngaa'i la'u taku fa'awatagaa na ta alata 'aku leka mai te'amooru.

11:25 Jeremaea 31:31; Eksodas 24:8

*11:27 La Pol 'e fata suria falafala ne'e ria na ta'a 'i Korin lo'oo gila agea na ta'a. Ta'a gila tagoto'o na gila dari'ola gila ngadaa na ta'a galafa na gila tagoto'o na Fafangalaa na Alafa (11:21-22).