8
Nga ketonga na'a gila tabo 'ania fana nunu'i 'ola
'I nau ku giri kau 'aku lamadu'aa nga kwaiorisinga laka'u 'amooru suria nga ketonga na'a gila tabo 'ania fana nunu'i 'ola.
Ngaia 'e kwala'imori, dauru te'efou goru to'o na su'a'olanga suria God. Tafe'ua su'a'olanga 'e agea wane 'ani fata naunau la'u mola. Tafe'ua ma, kwaimaanga ne'e kwatea ma goru ka kwaibooni adauru kwairiu. Ma ni dai ne'e iiria ngaia 'e su'a 'ola 'e aula, ngaia 'ame su'a mola na ta 'ola. Tafe'ua ma nga wane ne'e kwaimaa fana God, God 'e su'a no'o ana.
Aia, suria nga ketonga lo'oo gila tabo 'ania fana nunu'i 'ola, dauru goru su'aai nga nunu'i 'ola lo'oo, gila 'ame momoori kwala'imori. Du'ana dauru goru su'aai te'ingaia God momola ne'e to'o. Ma gwa'a tani wane ngaa'i gila ka fo'asia ni 'ola 'e aula 'i langi ma 'ubulana fanua lo'i wado la'u mola, ma gila ka iiria ni 'ola lo'oori na'a god ma nga alafa, dauru goru su'aai te'e God no'o ne'e nana'i. Ngaia na nga Mama'a, ma ngaia ka launge'enia 'ola lo'oo te'efou, ma goru bi'i moori fana 'agoru taunga'i fana. Ma adauru goru to'o mola na te'e Alafa momola la Jisas Kraes ne'e boonia God fana launge'enilana ni 'ola lo'oo te'efou, ma ngaia ka kwatea la'u mola nga mooringa fadauru.
Ma tani ta'a na'a gila tagoto'o, gila 'ame su'a mola na ni nunu'i 'ola 'e 'ame kwala'imori. Ma gila ka fo'asia ni nunu'i 'ola lo'oo sui no'o mai, ma gila manata iiria nga ketonga na'a gila tabo 'ania fana nunu'i 'ola, ngaia ketonga na nunu'i 'ola lo'oo. Ma 'e wada'u fana 'agila kwaimanadai lauta gila 'ania nga ketonga no'ona, tofuna fito'onga aga 'e 'ame tegela ma gila madafia iiria gila sua 'i maana God. Tafe'ua ma 'inau ku iiria famooru, 'e 'ato no'o fana ketonga 'ani kwaibooni adauru fana fa'abaole'alana God. Suria lauta goru 'ania nga ketonga, ngaia 'ame taringa'i mola ana God, ma lauta goru 'ame 'ania, ngaia 'e 'ame orimatari la'u mola.
Ma gwa'a 'ani 'ilo'oo, moru aga suri 'amooru, fa'asia 'ola ne'e odo mola 'amooru agea, ngaia agea ta'a na gila tagoto'o na'a tagoto'onga aaga 'e waata'uta'u ma gila ka 'esiga no'o na rianga 10 'Amooru moru su'aai ngaia 'ame kuta fana 'anilana ketonga 'ilo'oo. Gwa'a 'ino'ona, lauta ta'a na'a fito'onga aaga 'ame tegela, gila agasia na moru 'ania ketonga 'ilo'oori 'ubulana 'ifi abu na nga nunu'i 'ola. Sui ma tagila leka suri 'amooru ma gila 'ania fangalaa na'a gila tabo 'ania fana nunu'i 'ola, ma gila ka agea ni 'ola na'a manatalaga iiria faga ne'e kuta. 11 'Ino'ona ma, suria su'a'olanga amooru, mooru ngadaa nga wane ni futanga amooru na'a fito'onga aana 'e 'ame tegela 'ua. Ma wane no'ona, la Jisas Kraes 'e mae no'o fana. 12 Alata moru agea 'ola 'e ria ana tani ta'a na gila tagoto'o 'ania iiria fana 'agila agea ni 'ola lo'oo gila manata 'i suria ngaia kuta, mooru agea 'ola 'e ria ala Kraes la'u mola. 13 Ngaia lo'oo, 'e 'ato iiki 'aku 'ania ketonga ne'e agea wane ni futanga agu 'ani 'esia. Du'ana naku 'ame siria 'aku kwatea fana ta'a ni futanga agu 'agila agea te'efuta 'ola na'a manatalaga 'i talana iiria ngaia 'e kuta fana agelai.