95
Taahili hagaamu
Lloomoi, gidaadou e hagaamu a Dimaadua!
Gidaadou e daahili hagaamu a God dela e abaaba gidaadou!
Gidaadou gi lloomoi gi heia tadau danggee hagaamu i mua o Mee,
mo di tenetene dadaahili nia daahili hagaamu.
Idimaa, Dimaadua la di God mogobuna,
di King dela i nua nia god huogodoo.
Go Mee dela e dagi henuailala hagatau,
e tugi i di gowaa llala i henuailala gaa hana gi di ulu nia gonduu.
Go Mee dela e dagi di moana dela ne hai go Mee,
mono henua huogodoo ala ne hai go Mee.
 
Lloomoi, gidaadou e pala gi lala e daumaha gi Mee,
gidaadou e dogoduli i mua o Dimaadua dela ne hai gidaadou!
Mee go tadau God. Gidaadou ala go ana daangada e madamada humalia ai,
gidaadou go ana hagabuulinga siibi ala e hahaangai.
 
Hagalongo dangi nei gi ana helekai ala e helekai ai:* Hebrews 3.7-11
“Goodou hudee hamaaloo godou lodo,
be di hai o godou maadua mmaadua i mua ala nogo i Meribah,
gadoo be nadau hai huaidu ala nogo haihai i di anggowaa i Massah.* Hebrews 3.15; 4.7
Digaula gu gidee ginaadou agu hegau mogobuna ala ne hai ko Au i nadau baahi,
gei digaula gu hagamada Au.* Exodus 17.1-7; Numbers 20.2-13
10 Au nogo hagawelewele gi digau aalaa
i nia ngadau e mada haa, gei Au gaa hai:
‘Digaula e huli nadau manawa gi daha mo Au,
gei digaula hagalee hagalongo gi agu haganoho!’
11 Au gu hagawelewele guu hai dagu hagababa mau dangihi boloo:
‘Goodou hagalee loo e ulu gi lodo tenua dela ne hagababa ko Au
belee hagamolooloo ai goodou i no lodo.’ ”* Numbers 14.20-23; Deuteronomy 1.34-36; 12.9-10; Hebrews 4.3-5

*95.7: Hebrews 3.7-11

*95.8: Hebrews 3.15; 4.7

*95.9: Exodus 17.1-7; Numbers 20.2-13

*95.11: Numbers 14.20-23; Deuteronomy 1.34-36; 12.9-10; Hebrews 4.3-5