11
Di angulaa i Babylon
Matagidagi, nia daangada o henuailala huogodoo nogo helekai be di mee e dahi, gei nogo hai hegau hua i nia kai be di mee e dahi. Digaula nogo heehee hua digi noho baba i di bahi i dai, ga loomoi gi di gowaa maalama i Babylonia, gaa noho i golo. Digaula ga helehelekai i nadau mehanga boloo, “Lloomoi, gidaadou gaa hai tadau hadu hau hale, gaa hai gi hamaaloo.” Gei digaula guu hai nadau hadu hau hale mono ‘tar’ belee hagapigipigi nia maa. Digaula ga helekai, “Gidaadou gaa hau tadau waahale, e hai dono angulaa dela e hai gii tugi i di langi, e haga damana ai tadau ingoo gi hagalee modoho gidaadou laa hongo henuailala.”
Gei Dimaadua ga haneia belee mmada gi di waahale mo dono angulaa dela e hau go nia daangada, gei Mee ga helekai, “Dolomeenei digau aanei la digau hua be di mee e dahi, gei digaula e helehelekai hua i di helekai e dahi. Deenei la go taamada o di nadau hai dela gaa hai. Hoohoo hua gei digaula gaa mee di hai di ingoo hua di mee dela e hiihai ginai. Gidaadou gaa hula gi lala e hagahinihini nia helekai digaula gi de iloo ginaadou nadau helekai i nadau mehanga.” Gei Dimaadua gaa hai digaula gi modoho gi hongo henuailala, gei digaula guu dugu di moomee belee hau di nadau waahale. Di waahale le e haga ingoo bolo Babylon* Di bida helekai Babylon i nnelekai Hebrew e hai dono lee be di bida helekai hagahinihini, idimaa, deelaa di gowaa Dimaadua ne hagahinihini nia helekai digau huogodoo, gei mai i di gowaa deelaa, gei Mee gaa hai digaula gi modoho adu gi hongo henuailala hagatau.
Nia hagadili o Shem
(1 Kronikel 1.24-27)
10 Aanei la nia hagadili o Shem. Nia ngadau e lua i muli toloo, gei Shem gu 100 ono ngadau, guu hai dana dama daane go Arpachshad. 11 Nomuli gei mee ga mouli nia ngadau e 500, gaa hai labelaa ana dama.
12 Arpachshad ne 35 ono ngadau, gei mee gaa hai dana dama daane go Shelah. 13 Nomuli, mee ga mouli nia ngadau e 403, gaa hai labelaa ana dama.
14 Shelah ne 30 ono ngadau, gei mee gaa hai dana dama daane go Eber. 15 Nomuli, mee ga mouli nia ngadau e 403, gaa hai labelaa ana dama.
16 Eber ne 34 ono ngadau, gaa hai dana dama daane go Peleg. 17 Nomuli, mee ga mouli nia ngadau e 430, gaa hai labelaa ana dama.
18 Peleg ne 30 ono ngadau, gaa hai dana dama daane go Reu. 19 Nomuli, Peleg ga mouli nia ngadau e 209, gaa hai labelaa ana dama.
20 Reu ne 32 ono ngadau, gaa hai dana dama daane go Serug. 21 Nomuli, mee ga mouli nia ngadau e 207, gaa hai labelaa ana dama.
22 Serug ne 30 ono ngadau, gaa hai dana dama daane go Nahor. 23 Nomuli, mee ga mouli nia ngadau e 200, gaa hai labelaa ana dama.
24 Nahor ne 29 ono ngadau, gaa hai dana dama daane go Terah. 25 Nomuli, mee ga mouli nia ngadau e 119, gaa hai labelaa ana dama.
26 Muli Terah ne 70 ono ngadau, gei mee gaa hai tamana ni Abram, Nahor mo Haran.
Di hagadili o Terah
27 Deenei di hagadili o Terah, dela go tamana o Abram, Nahor mo Haran. Haran go tamana o Lot. 28 Haran ne made i dono guongo donu go Ur i Babylonia, gei dono damana le e mouli hua igolo. 29 Abram gaa hai dono lodo gi Sarai, gei Nahor gaa hai dono lodo gi Milcah, tama ahina Haran, dela hogi tamana labelaa ni Iscah. 30 Gei ogo Sarai di ahina dee huwa.
31 Terah gaa lahi dana dama daane go Abram, mo tama daane o dana dama daane Haran go Lot, mo tama ahina dau aga go Sarai di lodo o Abram, ginaadou ne hagatanga i di waahale go Ur i Babylonia e hula gi Canaan. Digaula ga hula loo gaa dau i Haran, gaa noho i golo. 32 Terah gaa made i golo, gei mee gu lua lau maa lima (205) ono ngadau.

*11.9: Di bida helekai Babylon i nnelekai Hebrew e hai dono lee be di bida helekai hagahinihini