Home   Contact Us   Links  Australia   Micronesia   Papua New Guinea   Solomon Islands   Tonga   Vanuatu   More Bibles (eBible.org)  

MÖNÖ KÖMÖ

Haruai NT

Language: [tmd]HaruaiHaruai
Title:MÖNÖ KÖMÖHaruai NT
Abbreviation:ID: TMDWBT or tmd
Copyright © 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLtmd_html.zip
ePub 3tmd.epub
Amazon Kindle EPUBtmd.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduletmd2010eb.zip
Plain text canon only chapter filestmd_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLtmd_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLtmd_vpl.zip
Browser Bible moduletmd_browserBible.zip
USFXtmd_usfx.zip
USFMtmd_usfm.zip
XeTeXtmd_xetex.zip

The New Testament in the Haruai language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Haruai long Niugini


Makwam, God nöbö mö bli pön nugwidɨx mɨjön aku, an kwo algör pönɨŋö, rön, rɨb paŋyöbö akwör yöx nugwöña; God nuŋ rɨg yadöŋ maga akwör rɨ mɨjnɨŋö, rön, rɨb paŋyöbö akwör yöx nugwöña; ñɨŋ akuyöbö alɨŋ diön aku, ap nɨmɨb, röbö nɨmɨb, wölɨj röbɨb, ap piaku magalɨg ñɨgö nöiöna.

—Matthew 6:33God nöbö mö mögörɨb mɨgrö kɨ mɨdöi akuyöbö ñɨgö mɨ ödöriö madmag nɨgön, Ha paŋyöbö nuŋ mɨd aku ñɨgö me rön nölöŋa. Makwam, nöbö mö bɨl kai Ha nuŋwa nugw pöñ akuyöbö, ñɨgö kömö öim mɨdɨb mag aku nölaŋ, wöröxön hölögɨpeñɨm.

—John 3:16An nugwöla, God nugwo madmag nɨgöl nöbö mö bla, God nuŋ anɨŋ nugwidɨx mɨdaŋ nugugɨrön, ap bli keir ren; mɨd ri abnɨŋ adakwör anɨŋ cöna. God nuŋ maduar ör rɨbyöx nugwön rɨg yadöŋ mag akuyöbö, anɨŋ “Ñɨgö nɨ pöl hönö,” röŋa.

—Romans 8:28


MÖNÖ KÖMÖ

The New Testament in the Haruai language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Haruai long Niugini

copyright © 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Haruai
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2021-05-07

Last updated 2021-05-07