Home   Contact Us   Links  Australia   Micronesia   Papua New Guinea   Solomon Islands   Tonga   Vanuatu   More Bibles (eBible.org)  

Nəkwəkwə imərhakə kape kughen: nɨrpenien vi

Southwest Tanna NT

Language: [nwi]Southwest TannaSouthwest Tanna
Title:Nəkwəkwə imərhakə kape kughen: nɨrpenien viSouthwest Tanna NT
Abbreviation:nwiNTID: NWIWBT or nwi
Copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLnwi_html.zip
ePub 3nwi.epub
Amazon Kindle EPUBnwi.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulenwi2011eb.zip
Plain text canon only chapter filesnwi_readaloud.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLnwi_vpl.zip
Browser Bible modulenwi_browserBible.zip
USFXnwi_usfx.zip
USFMnwi_usfm.zip
XeTeXnwi_xetex.zip

The New Testament in the Southwest Tanna Language of Vanuatu

Le Nouveau Testament dans la langue sud-ouest Tanna de Vanuatu


Mərɨg taksor mə narmaruyen kape Kughen mɨne nɨmraghien atuatuk, pəh iriu tukwərer əkupən ye nɨmraghien kapəmiə, kɨni Kughen tukrɨvəhsi-pre narɨmnar kape nɨmraghien e ye tokrei tanə kɨmi əmiə.

—Matthew 6:33Ror məkneikɨn meinai Kughen rorkeikei narmamə m-fam ye tanɨmtanə mher-pə kɨn Yo, Tɨni kwənkwan kɨrikianə əmə, mə narmamə yamə mɨne kashatətə irak, tukhapəh nhamhəyen, mərɨg tukhavəh nɨmraghien rerɨn.

—John 3:16Kɨtawə kharkun mɨmə Kughen ramor mə narɨmnar fam yame ramuə, in e nar huvə mɨnə mɨne nar has mɨnə, iriə fam kamhauə tuk nasituyen irətawə yamə mɨne kasorkeikei Kughen, in e kɨtawə narmamə yamə mɨne In rɨmnokrən kɨn ətawə ye nətərɨgien kafan.

—Romans 8:28


Nəkwəkwə imərhakə kape kughen: nɨrpenien vi

The New Testament in the Southwest Tanna Language of Vanuatu

Le Nouveau Testament dans la langue sud-ouest Tanna de Vanuatu

copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Southwest Tanna
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Tanna, Southwest


© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2022-03-11

Last updated 2022-03-11