Home   Contact Us   Links  Australia   Micronesia   Papua New Guinea   Solomon Islands   Tonga   Vanuatu   More Bibles (eBible.org)  

Goti Hanjuwä Iqueqä Kukŋui

Menya NT

Language: [mcr]MenyaMenya
Title:Goti Hanjuwä Iqueqä KukŋuiMenya NT
Abbreviation:ID: MCRWBT or mcr
Copyright © 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmcr_html.zip
ePub 3mcr.epub
Amazon Kindle EPUBmcr.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemcr2017eb.zip
Plain text canon only chapter filesmcr_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmcr_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLmcr_vpl.zip
Browser Bible modulemcr_browserBible.zip
USFXmcr_usfx.zip
USFMmcr_usfm.zip
XeTeXmcr_xetex.zip

The New Testament in the Menya language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Menya long Niugini


Itaŋgi kiŋganäŋi he Goti Hanjuwä Iqunä miqä iu äpmepu, Iqueqä suqä jänäŋi mapŋqe, qävqä ipŋqeqä. Itaŋgaŋi he nätmatqä huiziŋqä äwäwa itqäŋuwi, Iqu eeqänä inä hitapäŋqiyä.

—Matthew 6:33“Goti Hanjuwä Iqu ämaqä qua täuŋiŋqä huäqä kiiŋä wuŋgaŋgi, Iqu Iqueqä Ymeqä Kiuänäŋä Ique äwikqe. Ga iŋi, ämaqä tqu-tqu Iquenyqä quuvqä eqämipqe, qu eeqänä qui mimäkŋqä danä, häŋä hea ique-ique pmeqe mapnuwi.

—John 3:16Itaŋga ne tiiŋiŋqe, näqŋqe. Goti Hanjuwä Iqu, ämaqä, Iquenyqä kiiŋä äwinyätŋqä iquau, äŋguä iwimäkätŋqä iiŋqe, nätmatqä eeqänäŋi, wäuŋuä anä imäkpŋqä imäkätqäuä. Ämaqä iiŋä iqua, Goti Iqueqä äwiŋqe wimeniqä iiŋqä, tääqä ätuätumakqä iquayi.

—Romans 8:28


Goti Hanjuwä Iqueqä Kukŋui

The New Testament in the Menya language of Papua New Guinea

Nupela Testamen long tokples Menya long Niugini

copyright © 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Menya

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2023-04-30

Last updated 2023-04-30