Home   Contact Us   Links  Australia   Micronesia   Papua New Guinea   Solomon Islands   Tonga   Vanuatu   More Bibles (eBible.org)  

Alafuuna Fa'alu Ala Saena 'I Wala

Wala New Testament

Language: [lgl]WalaWala
Title:Alafuuna Fa'alu Ala Saena 'I WalaWala New Testament
Abbreviation:ID: LGLWBT or lgl
Copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLlgl_html.zip
ePub 3lgl.epub
Amazon Kindle EPUBlgl.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulelgl2008eb.zip
Plain text canon only chapter fileslgl_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLlgl_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLlgl_vpl.zip
Browser Bible modulelgl_browserBible.zip
USFXlgl_usfx.zip
USFMlgl_usfm.zip
XeTeXlgl_xetex.zip

The New Testament in the Wala language of the Solomon Islands

Niu Testament long langguis Wala


'Amu silia maurina 'e God 'e 'ilitoa fafia failia tau 'are rada na ka liufia 'are gi sui, ma 'i lia kae kwatea 'are 'amu booboo fai gi famiu.

—Matthew 6:33God 'e fatailia kwaimaana ba'ela lia fala ioli gi sui 'i laola molagali, ka kwatea mae teke Wela moutae lia, 'ali ioli gera fitoo ala gi, ikoso 'ali gera mae, gera kae too ala maurina firi.

—John 3:16Ma gia saiala me 'are 'e: Ioli gia kwaima ala God gi, God 'e fa'oka gia 'alia 'are ta'a ma 'are 'oka 'e fuli faga gi. 'E tau 'urifo faga, ioli 'e fili gia gi, sulia kwaiogalina lia faga 'e 'urifo.

—Romans 8:28


Alafuuna Fa'alu Ala Saena 'I Wala

The New Testament in the Wala language of the Solomon Islands

Niu Testament long langguis Wala

copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Wala
Translation by: SITAG

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2017-11-17

Last updated 2017-11-17