Paipel ROM 14
14
Ousap apwüngü pwimi souläng
14.1-12
Oupwe etiwa ewe aramas mi apwangapwang lon an lükülük, nge ousap anini ngeni won met mefian. Eman aramas a lükü pwe a tongeni mongö sokun mongö meinisin, nge eman aramas mi apwangapwang lon an lükülük a chök mongö mongön atake. Ewe aramas mi mongö ekewe sokopaten mongö esap esita ewe eman esap mongö ekewe mongö. Nge ätewe mi mongö chök mongön atake esap apwüngü ewe eman mi mongö ekewe mongö meinisin. Pun Kot a pwal etiwa i. En iö pwe kopwe apwüngü nöün eman chon angang? Wisen nöün we masta pwe epwe apwüngala ika an angang a öch ika a ngau. Iwe, an angang epwe fokun öch, pun ach Samol a tufichin alisi pwe epwe öch an angang.
Eman aramas a ekieki pwe eu rän a aüchea seni ekewe ekoch rän. Nge pwal eman a ekieki pwe ekewe rän meinisin ra nönnöpök. Eman me eman epwe fokun lükü pwe mefian a pwüng. Ätewe mi ekieki pwe a fokun aüchea ewe eu rän, a föri iei usun fän iten an epwe pwärala pwe a alinga ach Samol. Ätewe mi mongö ekewe mongö meinisin, a föri iei usun pwe epwe alingala ach Samol, pokiten a kilisou ngeni Kot fän iten ewe mongö. Nge ätewe esap mochen mongö ekoch sokun mongö, a föri iei usun pwe epwe alinga ach Samol o kilisou ngeni Kot. Kol 2.16 Esap wor eman me leich a manau fän püsin itan, esap pwal wor eman a mäla fän püsin itan. Are sia manau, sia manau fän iten ach Samol, nge are sia mäla, sia mäla fän iten ach Samol. Iei mine are sia manau ika mäla, sia nöün ach Samol. Pun Kraist a mäla o manausefäl pwe epwe samoluni ekewe chon manau me ekewe chon mäla. 10 Iwe, pwota en ka apwüngü pwiüm we? Nge pwal en, pwota ka esita pwiüm we? Kich meinisin sipwe ütä mwen mesen Kot pwe sipwe kapwüng me ren. 2.Kor 5.10 11 Pun a mak lon ekewe Toropwe mi Pin,
“Ewe Samol a apasa: Üa akapelüei,
pwe aramas meinisin repwe fotopwäsuk mwen mesei,
nge aramas meinisin repwe pwärätä pwe ngang Kot.” Ais 45.23 12 Iei mine kich meinisin sipwe en me püsin pwärätä föförün lon manauan ngeni Kot.
Kosap föri mine pwiüm epwe tipis ren
14.13-23
13 Iei mine sipwe ükütiu le apwüngüfengenikich eman ngeni eman. Nge iei mine oupwe ekiekietä lon letipemi, pwe ousap föri och met pwimi epwe chepetek ren ika turutiu lon tipis. 14 Pokiten ai nonom lon ach Samol Jesus üa wesewesen lükü pwe esap wor och mongö mi pin ngeniei. Nge are eman aramas a lükü pwe ekoch mongö ra pin ngeni, mürin ewe mongö a pin ngeni. 15 Are pwiüm a weires reöm pokiten ka mongö och sokun mongö, ka föri och föför esap chüen fis fän tong. Kosap mwütätä pwe om mongö och sokun mongö epwe afeiengaua ewe aramas Kraist a mäla fänäsengesin. 16 Kosap föri och met aramas repwe esita mine en ka ekieki pwe a mürina. 17 Pun Mwün Kot esap longolong won anach me ünümach, nge a longolong won pwüng, kinamwe me pwapwa mi feito seni ewe Ngünmifel. 18 Iwe, eman me eman mi angang ngeni Kraist lon ei sokun lapalap a apwapwai Kot o aramas repwe pwal tipeeu ngeni.
19 Iei mine sipwe fokun achocho ngeni mine epwe afisätä kinamwe o alilisfengen le apöchökülafengenikich lefilach. 20 Ousap atala än Kot we angang pokiten mongö. Ekewe mongö meinisin oua tongeni mongö, nge esap pwüng än eman epwe mongö och mine epwe afisätä än eman epwe turutiu lon tipis ren. 21 Esap mürina om kopwe ochoch fituk ika ün wain ika föri och sokun föför mine epwe afisätä än pwiüm we epwe chepetek ren. 22 Met ka lükü won ekei mettoch lefilom chök me Kot. A feiöch ewe aramas esap mengiringir lupwen a föri och a ekieki pwe mi pwüng. 23 Nge are eman a tipemwaramwar ren mine a mongö, Kot epwe apwüngü pwe a tipis lupwen a mongö, pun an föför esap longolong won lükülük. Mettoch meinisin sia föri nge resap longolong won lükülük, iei tipis.

14:6: Kol 2.16

14:10: 2.Kor 5.10

14:11: Ais 45.23