Paipel Rom 0
^
ROM
Än Paulus kapong me wisan
Eu iotekin kilisou
Manamanen ewe Pworausen Manau
Än chon fanüfan tipis
Än Kot kapwüng
Ekewe chon Juta me än Moses kewe Allük
Kot a allükülük
Esap wor eman aramas a pwüng
Usun mine Kot a föri pwe sipwe küna pwüng ren i
Apraham a küna pwüng ren an lükülük
Än Kot pwon ngeni chokewe mi lükü i
Ach küna pwüng me ren Kot
Atam me Kraist
Mäla ngeni tipis, nge manau lon Kraist
Chon angang ngeni pwüng
Eu kapasen awewe usun pwüpwülü
Allük me tipis
Ewe fiu mi fis lon letipen aramas
Manau ren ewe Ngünün Kot
Ewe ling epwe torikich me mürin
Än Kot chen lon Kraist Jesus
Kot me nöün kewe aramas a filiiretä
Än Kot song me an ümöümöch
Chon Israel me ewe Kapasen Manau
Aramas meinisin ra tongeni küna manau
Än Kot ümöümöch ngeni chon Israel
Än Kot amanaua ekewe chon lükün Israel
Än Kot ümöümöch ngeni aramas meinisin
Sipwe mwareiti Kot
Eu manau mi fich lon ach angang ngeni Kot
Wisach ngeni mwü
Wisach ngeni eman me eman aramas
Ousap apwüngü pwimi souläng
Kosap föri mine pwiüm epwe tipis ren
Sipwe apwapwai chienach souläng, nge sisap püsin apwapwai kich
Ewe Pworausen Manau fän iten ekewe chon lükün Israel
Popun än Paulus pwora le makkei ei toropwe
Än Paulus akot fän iten an saila Rom
Än Paulus kapong
Sopolan än Paulus kapasen öüröür
Än Paulus iotekin lesopolan