132
Eu iotekin tüngor feiöch won ewe imwenfel
132.1-18
Eu iotekin tüngor feiöch won ewe imwenfel
132.1-18
Echö kölün feitä.
Ai Samol mi Lapalap, kopwe chechemeni Tafit
me an kewe riaföü meinisin a eäni.
Kopwe chechemeni usun an pwon fän akapel ngonuk
me an pwon ngonuk, en Ewe mi Unusen Tekia, än Jakop we Kot.
“Üsap tolong lon imwei ika konola lon kiei.
Üsap mochen aiesum ika annut
tori ai üpwe küna eu leni fän iten ewe Samol mi Lapalap,
eu imw fän iten Ewe mi Unusen Tekia, än Jakop we Kot.”
 
Sa rongorong usun ewe pworofel me lon Petleem,
sa küna me lon ekewe mälämälen Jearim.
Sa apasa, “Ousipwe feila ren imwen ewe Samol mi Lapalap
o fel ngeni me arun lenien puun pechen.”
 
Ai Samol mi Lapalap, kopwe feito o tolong lon ewe imwenfel,
en me ewe pworofel
asisilen om manaman.
Noum kewe souasor repwe föri mine a pwüng fansoun meinisin,
nge noum kewe chon pin repwe mweireir fän pwapwa.
10 Pokiten Tafit noum we chon angang
kosap aliwini noum we mi kepit. 2.Kron 6.41-42
11 Ewe Samol mi Lapalap a akapel ngeni Tafit eu pwon mi let,
nge esap atai,
“Üpwe awisa eman me lein noum kewe mwän
epwe siwiliik lon wisom wisen king. 2.Sam 7.12-16; 1.Kron 17.11-14; Kölf 89.3-4; Föf 2.30
12 Are noum kewe mwän repwe tümwünü ai we pwon
me ai kewe allük üa aiti ngeniir,
nöür kewe mwän repwe pwal siwiliik lon wisom wisen king tori feilfeilachök.”
 
13 Pun ewe Samol mi Lapalap a fen filätä Sion.
I a mochen pwe epwe lenien imwan,
14 “Iei ewe leni üpwe nonom lon tori feilfeilachök,
iei ai we lenien nemenem, pun iei ai mochen.
15 Üpwe afeiöchü Sion ren chomong wöü,
üpwe awora enen ekewe chon wöüngau.
16 Üpwe ngeni ekewe souasor seni Sion manau,
nge nöün chon pin kana repwe mweireir fän pwapwa.
17 Ikenan üpwe awora eman mwirimwirin Tafit mi pöchökül epwe king,
üpwe föri pwe nei we mi kepit epwe chök nemenem. 1.King 11.36
18 Iwe, üpwe awora säw ngeni chon oputan,
nge won möküren ewe mi kepit epwe wor epa mwärämwär mi ling.”

132:10: 2.Kron 6.41-42

132:11: 2.Sam 7.12-16; 1.Kron 17.11-14; Kölf 89.3-4; Föf 2.30

132:17: 1.King 11.36