Paipel KÖLFEL 33
33
Kölün mwareiti ewe mi föri o tümwünü läng me fanüfan
33.1-22
Ämi chon pwüng,
oupwe köl fän pwapwa ngeni ewe Samol mi Lapalap,
A fich ngeni chon wenechar pwe repwe mwareiti i.
Oupwe mwareiti ewe Samol mi Lapalap ren ükülele,
oupwe ettik ngeni won kitar mi wor engol saitenin.
Oupwe köl ngeni echö köl mi fö,
oupwe ettikiöchü won ekewe pisekin ettik fiti mweireir mi
leüömong.
 
Pun än ewe Samol mi Lapalap kapas a wenechar,
an kewe föför ra fis fän allükülük.
Ewe Samol mi Lapalap a sani pwüng me let,
fanüfan a ur ren an tong ellet.
 
Ewe Samol mi Lapalap a afisi ekewe läng ren an kapas,
nge akkar, maram me fü kana ra fisitä ren mine a apasa.
A achufengeni ekewe setin lematau lon eu leni usun lon eu rume,
a anomu ekewe matau mi alolol lon lenier usun lon eu imwen iseis.
 
Unusen fanüfan epwe niuokusiti ewe Samol mi Lapalap,
nge chon fanüfan meinisin repwe meniniti.
Pun mine a apasa a fisitä,
nge mine a allük a pwönüetä.
 
10 Ewe Samol mi Lapalap a ataela än chon ekewe mwü akot
o pinei än ekewe aramas ekiek.
11 Nge än ewe Samol mi Lapalap akot a nonom tori feilfeilachök,
ekiekin lelukan a nonom seni eu täppin aramas tori eu täppin.
12 Feiöchün ewe mwü mi eäni Kot ewe Samol mi Lapalap,
feiöchün ekewe aramas i a filiretä pwe epwe nöüniir.
 
13 Ewe Samol mi Lapalap a nennetiu seni läng,
a küna chon fanüfan meinisin.
14 A nennewu seni an we lenien nemenem
o küna aramas meinisin mi nonom won fanüfan.
15 I ewe mi afisi ekiekin leluker
o silei ar kewe föför meinisin.
16 Eman king esap manau ren watten an mwichen sounfiu,
nge eman sounfiu esap ngasala ren an pöchökül mi lapalap.
17 A solap an eäni apilükülük orisin maun pwe epwe win,
pun resap tongeni amanaua eman ren ar pöchökül.
 
18 Ewe Samol mi Lapalap a mamasa chokewe mi niuokusiti,
pwal chokewe mi apilükülüküni an tong ellet,
19 pwe epwe angaseer seni mäla o tümwünüür,
pwe repwe tongeni manau lupwen fansoun lengita.
 
20 Sa eäni apilükülük ewe Samol mi Lapalap,
pun i ewe chon alisikich a epeti senikich feiengau.
21 Ewer, lelukach a pwapwa ren Kot,
pun sa lükü itan mi pin.
22 Ai Samol mi Lapalap, om tong ellet epwe nonom wom,
usun äm apilükülük a nom womw.