Paipel JAMES 3
3
Sipwe tümwünü kapasen awach
3.1-12
Ämi pwii kana, esap chomong me leimi repwe wiseni ewe wisen sense, pun oua silei pwe kich mi wiseni wisen sense sipwe küna kapwüng mi fokun chou lap seni ekewe ekoch. Kich meinisin sia mwälila fän chomong. Nge are eman aramas esap fokun mwälila won mine a apasa, i eman mi unusöch, a pwal tongeni püsin nemeni unusen inisin. Lupwen sia uwalong efoch mächä lon awen eman oris pwe epwe aleasochis ngenikich, sia tongeni emwenala ia sia mochen epwe feila ie. Sipwe eäni awewe efoch sip. Inamwo ika a fokun watte ewe sip o asepwäl mi pöchökül a afetala, nge eman pölü a kasini ren efoch kasi mi kükün o emwenala ia a mochen epwe feila ie. Iei usun pwal ren chönawach. A chök eu kükün kifetin inisich, nge a tongeni sikesik won mettoch mi lapalap.
Oupwe ekieki usun eu kükün ngeten ekkei a tongeni kenala eu wöllap mi watte. Iwe, chönawach a pwal usun chök eu ekkei, och mettoch mi ngau lein ekewe kifetin inisich. A alimengaua unusen inisich o küri föförün manauach ren ewe ekkei mi feito seni hell. Aramas ra tongeni afesira ekewe sokopaten man meinisin, ekewe manmwacho me ekewe mansüsü, ekewe mantötö me ekewe mönün leset. Nge esap wor eman a tongeni afesira chönawen eman aramas. Iei och mettoch mi ngau, esap wor an asösö, a uren poison mi afeiengau. Pun ren chönawach sia mwareiti ach Samol, i Samach, nge ren chönawach sia pwal otteki aramas, ir chokewe mi för lon lapalapen Kot. Ken 3.9 10 Iotek me ottek ra towu seni eu chök aw. Ämi pwii kana, esap öch pwe epwe iei usun! 11 Ifa usun, koluk mi annö me koluk mi maras ra tongeni pupuwu seni eu chök puächen koluk? 12 Ämi pwii kana, efoch irä fiik esap tongeni uani uän olif, nge efoch irän wain esap tongeni uani uän fiik. Ina usun eu puächen koluk mi maras esap tongeni apupuwu koluk mi annö.
Ewe tipachem seni läng
3.13-18
13 Iö leimi a ekieki pwe a tipachem o mirit? Epwe alletätä ren an manaueni eu manau mi mürina me an föför mürina a föri fän tipetekison me tipachem. 14 Nge are a wor lon letipemi lolowo me ekieki chök püsin ämi, ousap sikäsini ämi tipachem, ousap pwal amamäsini ewe let. 15 Ena sokun tipachem esap feitiu seni läng, nge a feito seni fanüfan, seni pekin fituk, pwal seni anün rochopwak. 16 Pun ia a wor ie lolowo me ekieki chök en me püsin an, ikenan a pwal wor kotongau me sokun föför mi ngau meinisin. 17 Nge ewe tipachem seni läng a fokun limelimöch, a pwal akinamwe, tipepwetete me kirikiröch, a uren tong o awora chomong föför mi mürina, esap lifilifil aramas, esap pwal atuputup. 18 Ekewe chon afisätä kinamwe mi fofot fän kinamwe repwe kini ewe uän pwüng.

3:9: Ken 3.9