2
Ester a tolong lon wisen kiwiin
2.1-18
Ekoch fansoun mürin, lupwen än ewe king Asuworos song a kisikisila, a chechemeni Fasti me mine a föri ngeni, a pwal chechemeni ewe allük a fis fän itan. Mürin, nöün ewe king kewe nöüwis mi nom ren ra apasa ngeni, “Epwe öch ach sipwe kütta föpwül mi fokun liöch resamwo pwüpwülü fän itom, en äm king. Kopwe pwal afili nöüwis me lon ekewe sop meinisin mi nom fän nemeniom, pwe repwe achufengeni föpwül meinisin mi fokun liöch resamwo pwüpwülü lon ewe imwen fefin mi nom lon Susa samolun telinimwen ewe fanü. Iwe, repwe nonom fän tümwünüen Hekai nöün ewe king we chon angang mi wisen tümwünü pwülüen ewe king. Iwe, repwe föri ewe angangen epit ngeniir. Nge ewe föpwül, en äm king ka efich, epwe siwili Fasti lon wisan wisen kiwiin.” Iwe, ewe king a pwapwaiti ei ekiek, pwe a föri usun mine ra apasa.
Iwe, lon Susa samolun telinimwen ewe fanü a wor eman re Juta seni ewe ainangen Peniamin itan Mortokai nöün Sair, eman mwirimwirin Simei me Kis. Mortokai eman lein ekewe chon oola seni Jerusalem lon fansoun Jekonia ewe kingen Juta a oola ren Nepukatnesar ewe kingen Papilon. 2.King 24.10-16; 2.Kron 36.10 Iwe, a wor eman nöün pwin semen Mortokai itan Hatasa, a pwal iteni Ester, Mortokai a angei o tümwünü, lupwen saman me inan ra mäla, pwe a usun chök eman nöün föpwül. Ei föpwül a fokun liöch o sengesengöch. Lupwen än ewe king allük a rongofeil, chomong föpwül ra chufengen lon Susa samolun telinimwen ewe fanü. Ra pwal angei Ester fiti ekewe föpwül o anomuur lon imwen ewe king fän tümwünüen Hekai, ätewe mi wisen tümwünü pwülüen ewe king. Iwe, Hekai a tongei Ester o kirikiröch ngeni. A amüttiri pwe repwe föri ewe angangen epit ngeni, a pwal ngeni wisan mongö. Iwe, a awisa füman föpwül seni chon angangen ewe imwen king, pwe repwe angang ngeni o alenieer lon eu leni mi mürina lon ewe imwen fefin. 10 Nge Ester esap pwärätä pwe i eman lein ekewe chon Juta, pun Mortokai a allük ngeni pwe esap pwärätä. 11 Iteiten rän Mortokai a fetalfeil lükün ewe imwen fefin, pwe epwe rong usun Ester me mine a fis ngeni.
12 Iwe, ükükün fansoun än ekewe föpwül amol me mwen ar repwe tolong ren ewe king Asuworos engol me ruu maram. Wonu maram ekewe chon angang ngeniir ra eptiir lö mi pwokus me säfei mi aüchea itan mör, nge wonu maram ra epitiir lökasup me lömis. 13 Lupwen a wes ei fansoun angangen epit ngeniir, eman me eman ekewe föpwül epwe tolong ren ewe king, nge epwe mwümwü ngeni mettoch meinisin mine a mochen uwei seni ewe imwen fefin tori ewe imwen king. 14 Iwe, lekuniol a tolong ren ewe king, nge lesosor a towu o liwinla lon pwal eu imwen fefin, a nom fän tümwünüen Saskas nöün ewe king chon angang mi wisen tümwünü ülüpwülüen ewe king. Iwe, ewe föpwül esap tolongsefäl ren ewe king tori ewe king epwe sani o köri itan.
15 Nge lupwen a tori fansoun pwe Ester epwe tolong ren ewe king, esap tüngor och mettoch lükün mine Hekai nöün ewe king chon angang a öüra ngeni, ewe mi wisen tümwünü ekewe fefin. Iwe, Ester a küna chenin me ren chokewe meinisin mi küna. Ester nöün Apihail föpwül, fefinen Mortokai, ätewe a angei pwe a usun chök eman nöün. 16 Iwe, ra emwenala Ester lon imwen ewe king Asuworos lon ewe aengolun maram itan Tepet, lon afisuen ierin an nemenem. 17 Ewe king a sani Ester lap seni ekewe föpwül meinisin, Ester a pwal küna chen me kirikiröch me ren lap seni ekewe föpwül meinisin. Iwe, ewe king a isetä ewe mwärin kiwiin won möküran o seikätä lon wisan wisen kiwiin, pwe epwe siwili Fasti. 18 Mürin, ewe king a föri eu kametip mi watte ngeni ekewe samol me nöün kewe nöüwis fän iten Ester. Iwe, ewe king a pwal asilefeili eu ränin asösö lon ekewe fanü meinisin o fangala chomong lifang, usun a fichiti eman king.
Mortokai a pwäri eu rawangau ngeni ewe king
2.19-23
19 Iwe, lupwen ekewe föpwül ra chufengen fän aruuan, Mortokai a fil me ren ewe king pwe epwe eman nöün nöüwis. 20 Nge Ester esap pwärätä pwe i eman lein ekewe chon Juta, usun mine Mortokai a allük ngeni. Pun Ester a aleasochisi Mortokai usun chök a aleasochisi, lupwen a chüen nom ren.
21 Lon ewe fansoun, lupwen Mortokai a föri an angang leasamalapen imwen ewe king, Piktan me Teres, ir nöün ewe king chon angang mi wisen mamasa ewe lenien tolong ngeni imwen ewe king, ra song ngeni ewe king Asuworos o ekiekin niela. 22 Iwe, Mortokai a silei ar ei ekiek o asile ngeni kiwiin Ester, nge Ester a asile ngeni ewe king fän iten Mortokai. 23 Iwe, lupwen ra kütta pwüngün ei pworaus, a pwä pwe a let. Iei mine ra forusi ekewe ruoman mwän won irä. Mürin ra makeelong ei pworaus lon puken uruwon ewe fanü fän mesen ewe king.

2:6: 2.King 24.10-16; 2.Kron 36.10