9
Souläng repwe alisi chiechier souläng
9.1-15
Iwe, esap wor lomoten ai üpwe mak ngenikemi usun ewe alilis epwe titila ngeni ekewe chon pin lon Jutea. Üa silei pwe oua fokun mochen alilis o üa sikäsinikemi ngeni ekewe souläng lon Masetonia. Üa apasa ngeniir, pwe chiechiach kewe souläng lon Akaia ra fen molotä seni lon ewe ier a la ar repwe alilis. Iwe, chomong me leir ra lolloletä ren ämi achocho. Iei üpwe tinala remi pwiich kei, pwe epwe pwä pwe äm sikäsinikemi usun ei mettoch esap kapas pön chök. Nge ämi oupwe molotä ngeni ämi alilis usun üa fen apasa. Pun are ekewe souläng seni Masetonia repwe etiei o künakemi pwe oua molongau, äm aipwe fokun säw pokiten äm apilükülükükemi, nge ämi oupwe pwal säw. Iei mine üa ekieki, pwe a lomot ai üpwe pesei pwiich kei, pwe repwe akomwola remi pwe repwe akomwen amolätä ewe lifang oua pwon pwe oupwe föri. Mürin epwe molotä lupwen ngang üpwe torikemi. Iwe, epwe pwä pwe oua fang seni mochenin letipemi, nge sap seni än eman pese ngenikemi.
Oupwe chechemeni, pwe are fotan eman a üküküngau, kinian epwe pwal üküküngau, nge are fotan eman a somwosomwöch, kinian epwe pwal somwosomwöch. Oupwe fang en me usun mefien letipan. Ousap fangürüfituk ika fang fän echimw. Pun Kot a echeni eman mi pwapwa le lifang. Iwe, Kot a tufichin fang ngenikemi sokopaten feiöch mi somwola, pwe fansoun meinisin epwe naf ngenikemi mettoch meinisin fän püsin itemi, epwe pwal somwola ämi pisekisek, pwe oupwe tongeni föri sokun föför mürina meinisin. Pun iei usun mine a mak lon ekewe Toropwe mi Pin,
“A fangafangöch ngeni ekewe chon wöüngau,
an kirikiröch epwe nonom tori feilfeilachök.” Kölf 112.9 10 Iwe, Kot mi awora pwükil fän iten ewe chon fofot, pwal föri pwe epwe wor mongö, i epwe pwal awora ngenikemi ekewe pwükil meinisin oua tongeni fotuki, epwe pwal amäriiretä, pwe epwe wor räs watte ngenikemi ren ämi fangafangöch. Ais 55.10 11 Kot epwe apisekisekikemi lon mettoch meinisin, pwe oupwe tongeni fangafangöch fansoun meinisin. Iwe, chomong aramas repwe kilisou ngeni Kot fän iten ämi lifang repwe angei senikemi. 12 Pun ei angangen alilis oua föri esap chök awesi än ekewe chon pin osupwang, nge a pwal efisätä pwe chomong aramas repwe iotekin kilisou ngeni Kot ren. 13 Iwe, pokiten a pwä allükülükün ämi angangen alilis, chomong aramas repwe mwareiti Kot fän iten ämi aleasochis ngeni ewe Pworausen Manau usun Kraist ämi oua pwärätä, pwal fän iten ämi fangafangöch lon ämi alilis ngeniir pwal ngeni aramas meinisin. 14 Iwe, fän watten ar tongekemi, repwe iotek fänäsengesimi, pokiten ewe ümöümöch mi fokun lapalap Kot a ngenikemi. 15 Ousipwe kilisou ngeni Kot ren an we lifang ngenikich, esap tufich ach sipwe awewei lon ach kapas.

9:9: Kölf 112.9

9:10: Ais 55.10