Paipel 1 TIMOTY 3
3
Usun ekewe soumasen mwichefel
3.1-7
A let ewe kapas: Are eman a mochen wiseni ewe wisen soumasen mwichefel, a tipeni eu angang mi aüchea. Iwe, eman soumas epwe fokun unusöch lon manauan. Epwe pwülüeni eman chök fefin, epwe tipefesir, epwe tufichin nemeni püsin inisin, epwe mirit, epwe etiwaöchü wasöla, epwe pwal lipwäköch le asukul. Esap ünüpuch are rochongau, nge epwe tipepwetete o afisätä kinamwe, esap eman mi mochenian moni. Epwe emwenöchü püsin chon an famili o aörüni ngeni nöün kana ar repwe aleasochis ngeni fän menin. Pun are eman esap silei usun an epwe emwenöchü püsin chon an famili, ifa usun an epwe tongeni tümwünüöchü mwichefelin Kot? Esap öch an epwe eman souläng mi fö, pwe ete lamalamtekia o tolong lon kapwüng usun än ewe Tefil küna kapwüng. Iwe, epwe pwal iteüöch me ren ekewe chon lükün, pwe esap tolong lon itengau o tup lon än Tefil sär. Tit 1.6-9
Usun ekewe soualilis lon mwichefel
3.8-13
Ekewe soualilis repwe usun chök ekewe soumas, repwe aramasöch, resap aweruu, resap ünümong wain ika tipemong won moni. Repwe kamwöchünük won ewe monomonen lükülük mi let ren mwelien letiper mi limöch. 10 Iwe, repwe akomwen küna sosot, mürin are a pwä pwe esap wor eman a atipisiir, repwapw alilis lon angangen mwichefel. 11 Pwal ina chök usun ekewe soualilis fefin repwe aramasöch, resap luapas, repwe tipefesir o allükülük lon mettoch meinisin. 12 Eman soualilis epwe pwülüeni eman chök fefin, epwe pwal emwenöchü püsin nöün kana me chon an famili. 13 Iwe, ekana soualilis mi angangöch repwe küna iteüöch me ren aramas, repwe pwal tufichin pworacho le kapas usun ar lükü Kraist Jesus.
Usun monomonen ach lükülük
3.14-16
14 Lupwen üa makkei ei toropwe ngonuk, üa apilükülük pwe üpwe müttirila reöm pwe üpwe churuk. 15 Nge are üpwe mang, ei toropwe epwe afata ngonuk usun ach föför lein chon ewe familien Kot, iei än Kot, ewe mi manau we mwichefel, ewe ürelap me longolongun ewe let. 16 Kich sia pwärätä pwe a fokun lapalap monomonen ach lükülük:
I a pwäla lon fituk,
a pwä pwe a pwüng me ren Ngünmifel,
chon läng kana ra küna i,
chon fanüfan ra rongorong pworausan,
won fanüfan mi wor chon lükü itan,
Kot a angeatä lon lingan.

3:7: Tit 1.6-9