Paipel 1.SAMUEL 4
4
Ekewe chon Filistia ra liapeni ewe pworofel
4.1-22
Lon ena fansoun chon Israel ra feila pwe repwe maun ngeni chon Filistia. Iwe, ra nonom lon Epineser, nge ekewe chon Filistia ra nonom Afek. Iwe, ekewe chon Filistia ra tettel o maun ngeni chon Israel. Nge lupwen ewe maun a wattela, chon Israel ra kuf ren chon Filistia mi niela ina epwe ükükün rüanüngeröü mwän lon ewe lenien maun. Nge lupwen ekewe sounfiu ra liwiniti lenier we, ekewe souakomwen Israel ra üra, “Pwota ewe Samol mi Lapalap a mwüt ngeni chon Filistia pwe repwe akufukich ikenai? Ousipwe angei än ewe Samol mi Lapalap we pworofel seni Silo o ekieto ikei pwe Kot epwe nom lefilach o amanauakich seni chon oputakich.” Iei mine ekewe aramas ra tinala ekoch Silo, pwe repwe uwato seni ikenan ewe pworofel än ewe Samol mi Unusen Manaman mi mot asen ekewe kerop. Iwe, nöün Eli kewe ruoman mwän Hofni me Pineas ra etala än Kot we pworofel. Eks 25.22
Iwe, lupwen än ewe Samol mi Lapalap we pworofel a tori lenier we, chon Israel meinisin ra mweireir fän leüömong, pwe ewe fanü a chechech ren. Nge lupwen ekewe chon Filistia ra rongorong akürangen ewe mweireir, ra ais, “Met wewen ei watten mweireir a fis lon lenien chon Ipru?” Iwe, lupwen ra silei pwe än ewe Samol mi Lapalap we pworofel a nom lon ewe leni, ra niuokus o apasa, “Eman kot a feito lon ewe leni. Sipwe feiengau! Pun ei sokun lapalap esamwo fis me mwan. Sipwe feiengau. Iö a tongeni angasakich seni manamanen ekei kot mi pöchökül? Ikkei ir ekewe kot mi afeiengaua ekewe chon Isip ren sokopaten feiengau me lon ewe fanüapö. Oupwe tipepwora o atipemwänikemi, ämi chon Filistia, pwe ekewe chon Ipru resap nöünikemi amanau, usun ämi oua nöüniir amanau. Oupwe atipemwänikemi le fiu.”
10 Iei mine ekewe chon Filistia ra maun, nge chon Israel ra kuf. Ra süla iteiten eman me eman ngeni lenian. Iwe, a fis eu ninni mi fokun lapalap, pun ra mäla ükükün ilik ngeröü sounfiun Israel mi fetal. 11 Iwe, än Kot we pworofel a oola, nge nöün Eli kewe ruoman mwän Hofni me Pineas ra mäla.
12 Lon ewe chök ränin eman re Peniamin a sä seni ewe lenien maun o tori Silo fän üfan mi kamwakam, a pwal wor pwül won möküran. 13 Lupwen ätewe a tori Silo, Eli a mot won an lenien mot o nennela won ewe al, pun a aüreki än Kot we pworofel. Iwe, lupwen ewe mwän a tolong lon ewe telinimw o apworausa ewe pworaus, chon ewe telinimw meinisin ra kechü fän leüomong. 14 Nge lupwen Eli a rong puchörün ar kechü, a ais, “Met ei ra puchör ren?” Mürin, ewe mwän a müttir feila ren Eli pwe epwe apworausa ngeni ewe pworaus. 15 Lon ei fansoun Eli a tiue me walu ierin, nge mesan a chunela pwe esap chüen küna mwan. 16 Iwe, ewe mwän a üreni Eli, “Ngang üa sü seni ewe maun o feito ikei ikenai.” Mürin Eli a ais, “Met pworausom, nei?” 17 Ewe mwän a üreni, “Chon Israel ra sü me mwen ekewe chon Filistia. A pwal fis eu ninni mi lapalap ngeni ekewe aramas. Noum kewe ruoman mwän Hofni me Pineas ra pwal mäla, nge än Kot we pworofel a oola.” 18 Nge lupwen a föüni än Kot we pworofel, Eli a selengetä o tur seni an lenien mot lükün ewe asamalap, a kup popun üan o mäla, pun a chinlap o kitinup. Eli a soukapwüng lon Israel lon ükükün faik ier.
19 Iwe, lon ewe fansoun pwülüen nöün Eli we mwän itan Pineas mi pwopwo a arapakan ngeni an epwe nöünöü. Nge lupwen a rong ewe pworaus pwe än Kot we pworofel a oola, pwal semen pwülüan me pwülüan ra mäla, a cheri an cheuchen nöünöü o nöünöüla. 20 Lupwen neminewe a kon o arap ngeni an epwe mäla, ekewe fefin mi tümwünü ra apasa ngeni, “Kosap niuokus, pun ka nöüni eman ät.” Nge neminewe esap pälüeni och ika aüselinga. 21 Iwe, a aita ngeni ewe ät Ikapot, pun a apasa, “Ewe ling a feil seni Israel,” pokiten än Kot we pworofel a oola, pwal pokiten semen pwülüan me pwülüan we ra mäla. 22 Iwe, a apasa, “Ewe ling a feil seni Israel, pun än Kot we pworofel a oola.”

4:4: Eks 25.22