Paipel 1. King 0
^
1.KING
Apisak a angang ngeni Tafit
Atonia a angei ewe wisen king fän pöchökül
Salomon a tolong lon wisen king
Än Tafit kapasen öüröür ngeni Salomon
Tafit a mäla
Salomon a anüküchara mwün
Salomon a pwülüeni nöün Farao föpwül
Salomon a tüngor an tipachem
Salomon a eäni tipachem lon an kapwüng
Nöün Salomon kewe meilap
Än Salomon tipachem me pisekisek
Än Salomon pwonen atipeeu ngeni Hairam
Salomon a aüetä ewe imwenfelin Kot
Salomon a aüetä pwal ekoch imw
Än Huram angang ngeni ewe imwenfel
Salomon a uwala ewe pworofel lon ewe imwenfel
Efinünen ewe imwenfel
Kot a pwä ngeni Salomon fän aruuan
Pwal ekoch sokun än Salomon föför
Ewe kiwinen Sepa a churi Salomon
Än Salomon wöü me iteüöch
Salomon a kamö o amömö oris me woken
Salomon a rik seni Kot. A wor chon pälüeni
Salomon a mäla
Chon Israel ra ü ngeni Rehopoam
Jeropoam a emweni chon Israel ngeni tipis
Eman soufos seni Juta a apwüngü Jeropoam
Ahia a osuni usun feiengauen Jeropoam
Usun än Rehopoam nemenem lon Juta
Usun än Apia nemenem
Usun än Asa nemenem
Asa a föri eu pwonen atipeeu ngeni Penhatat
Usun än Natap nemenem
Usun än Paasa nemenem
Usun än Ela nemenem
Usun än Simri nemenem
Usun än Omri nemenem
Usun än Ahap nemenem
Elias a osuni pwe epwe fis lengita
Elias me ewe fefin mi mä pwülüan seni Sarapat
Elias a liwinsefäliti Ahap
Ewe akuf mi fis me won ewe chuk Karmel
Elias a iotek pwe epwe püng üt
Elias a süla Horep
Elisa a kö
Ahap a akufu ekewe chon Siria
Ahap me än Napot tanipin wain
Mikaia a osuni pwe Ahap me Jehosafat repwe kuf
Usun än Jehosafat nemenem
Usun än Ahasia nemenem lon Israel